Search result for

(75 entries)
(0.0144 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -時-, *時*
Longdo Dictionary ภาษาญี่ปุ่น (JP) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
価額[じかがく] (n ) Actual Cash Value

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[じそく, jisoku] (n) ความเร็วต่อชั่วโมง

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[じき, jiki] (n vi vt adj ) (ไทมฺ) n. เวลา,ช่วงเวลา,กะเวลา,โอกาส,สมัย,ยุค,กาล,ฤดูกาล,ครั้ง,ช่วง,อายุ,วันตาย,เท่า,จังหวะ,อัตราความเร็ว,เวลาพักผ่อน,อัตราค่าจ้างตามช่วงเวลา,สิทธิ,ระยะเวลาการตั้งครรภ์,adj. เกี่ยวกับเวลา,เกี่ยวกับระเบิดเวลา,ตั้งเวลา vt.,vi. จับเวลา,ตั้งเวลา,ควบคุมเวลา
刻表[じこくひょう, jikokuhyou] (n ) ตาราง ตารางเวลา แผนภูมิ
[とけい, tokei, tokei , tokei] (n ) นาฬิกา
[ときどき, tokidoki, tokidoki , tokidoki] (adv ) บางครั้ง
差ぼけ[じさぼけ, jisaboke] (n ) อาการอ่อนเพลียจากการเดินทางด้วยเครื่องบินเป็นเวลานาน

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
[じさ, jisa] Thai: ความต่างของเวลาระหว่างประเทศหนึ่งกับอีกประเทศหนึ่ง English: time difference
[じだい, jidai] Thai: สมัย English: era
[じだい, jidai] Thai: ยุคสมัย English: period

Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[時, shí, ㄕˊ] time, season; period, era, age
Radical: Decomposition: 日 (rì ㄖˋ)  寺 (sì ㄙˋ) 
Etymology: [pictophonetic] day

Japanese-English: EDICT Dictionary
[どき, doki] (suf) (1) hour; o'clock; (suf,adj-no) (2) (See 緊急) (specified) time; when ...; during ... [Add to Longdo]
[どき, doki] (n-adv,n) (1) time; hour; (2) occasion; moment; (P) [Add to Longdo]
[どき, doki] (n-suf) (See 食事) time for -; time of -; - time; (suitable) time to - [Add to Longdo]
々(P);;どき[ときどき, tokidoki] (adv,n,adj-no) sometimes; at times; (P) [Add to Longdo]
々刻々;刻刻[じじこっこく, jijikokkoku] (adv) hourly; from one minute to the next; from hour to hour; moment by moment; with each passing moment [Add to Longdo]
が解決する[ときがかいけつする, tokigakaiketsusuru] (exp,vs-i) (id) time will cure all; time heals all wounds [Add to Longdo]
たま;[ときたま, tokitama] (adv) once in a while; occasionally; seldom; at long intervals [Add to Longdo]
つ鳥[ときつどり, tokitsudori] (n) (obsc) (See 鳥) lesser cuckoo (Cuculus poliocephalus) [Add to Longdo]
として[ときとして, tokitoshite] (adv) in some cases; sometimes; on occasions; (P) [Add to Longdo]
と場合によって[ときとばあいによって, tokitobaainiyotte] (exp) should time and circumstances permit [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[shí, ㄕˊ, / ] o'clock; time; when; hour; season; period; surname Shi [Add to Longdo]
时下[shí xià, ㄕˊ ㄒㄧㄚˋ, / ] at present; right now [Add to Longdo]
时不再来[shí bù zài lái, ㄕˊ ㄅㄨˋ ㄗㄞˋ ㄌㄞˊ, / ] the time will not come again (谚语 proverb); take the opportunity while you can [Add to Longdo]
时不时[shí bù shí, ㄕˊ ㄅㄨˋ ㄕˊ, / ] from time to time [Add to Longdo]
时乖命蹇[shí guāi mìng jiǎn, ㄕˊ ㄍㄨㄞ ㄇㄧㄥˋ ㄐㄧㄢˇ, / ] bad times, adverse fate (成语 saw) [Add to Longdo]
时事[shí shì, ㄕˊ ㄕˋ, / ] current trends; the present situation; how things are going [Add to Longdo]
时代[shí dài, ㄕˊ ㄉㄞˋ, / ] age; era; epoch; period [Add to Longdo]
时代广场[Shí dài Guǎng chǎng, ㄕˊ ㄉㄞˋ ㄍㄨㄤˇ ㄔㄤˇ, 广 / ] Times Square (New York) [Add to Longdo]
时令[shí lìng, ㄕˊ ㄌㄧㄥˋ, / ] in season (usually refers to food) [Add to Longdo]
时候[shí hou, ㄕˊ ㄏㄡ˙, / ] time; length of time; moment; period [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Time flies.早く過ぎる。
"I sailed around the Mediterranean in a schooner when I was seventeen," she recited slowly and carefully.「17歳のスクーナー船で地中海を航海したわ」彼女はゆっくりと注意深く言う。 [F]
"When do you get up?" "I get up at eight."「あなたはいつ起きますか」「8です」
"How often do the buses run in an hour?" "Every thirty minutes."「ここのバスは1間に何回くらい出るのですか」「30分ごとに出ます」
Right, I said, shivering at this recital as a man would who gets hysterical while taking a shower if a bit of soap stings his eye.「そのとおり」私は、シャワーを浴びているに石鹸が目に入るとヒステリー状態になる男のように、娘のこの話に身震いしながら言った。
The Hikari runs at a speed of 200 kilometres an hour.「ひかり」は速200キロで走る。
"Don't scare me", she screamed as he came up behind her.「びっくりさせないでよ」と彼女は彼が背後に近づいた言った。
You are almost out of time, said the teacher.「もう少しで間ぎれだからね」と先生は言った。
"What time is it?" he wondered.「何だろうか」と彼は疑った。
"What time is it?" "It is ten thirty."「何ですか」「10半です」
"When did you return?" "I came back the day before yesterday."「何帰ってきたのですか」「一昨日です」
"How long will the meeting last?" "For two hours."「会合はどのくらい続きそうですか」「2間です」

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Oh, shit. That was stressful. I hated those years."[CN] 那候沒有人問說"今年幾年?" "第三年" Louis C.K. 2017 (2017)
If somebody was like, "We have a guy here, he has the best dick.[CN] 你在啃食帶著驚恐表情的頭 它還是活生生的 Louis C.K. 2017 (2017)
The Christians won everything.[CN] 遇到基督徒恭喜他們 Louis C.K. 2017 (2017)
It's not even good for killing time.[JA] 間潰しにもならなかった Affection (2017)
You're supposed to teach your kids right from wrong. I don't know, it's confusing.[CN] 有候在有壓力的情況下 會剛好跟孩子在一起 你會口誤 Louis C.K. 2017 (2017)
She's been a fan of yours since your debut.[JA] デビュー当から あなたのファンだったんです Confrontation (2017)
Then my life was written in detail, where I was born, where I went to school, the part-time jobs I had, my relationships and friends at the time, that I published my debut novel at age 26,[JA] 次に 僕の経歴が こと細かにつづられていて 出身地 出身校 アルバイトを含む職歴 当の交際相手や交友関係 Disbanded (2017)
I have four nephews. I don't love any of them.[CN] 我20歲的候 "全世界的狗狗都好嗎? Louis C.K. 2017 (2017)
We all have to write, so we don't have that kind of time.[JA] 我々は 執筆がありますからね 間にも限りがある Appeal (2017)
It might take me a little while.[JA] 少し間が必要かもしれません Ready (2017)
Looks, contemporary trends, and efficiency.[JA] ルック 代性 効率 Confrontation (2017)
We have made reservations at 7:00 p.m. today.[JA] (ひとみ) 本日の19より レストランを予約してありますので Ready (2017)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
[じ, ji] hour [Add to Longdo]
間刻み[じかんきざみ, jikankizami] clock tick [Add to Longdo]
間切れ[じかんぎれ, jikangire] time out [Add to Longdo]
間帯[じかんたい, jikantai] time period [Add to Longdo]
間的な隙間[じかんてきなすきま, jikantekinasukima] time slot (in multiplexing) [Add to Longdo]
間変換係数[じかんへんかんけいすう, jikanhenkankeisuu] time scale (factor) [Add to Longdo]
系列分析[じけいれつぶんせき, jikeiretsubunseki] time series analysis [Add to Longdo]
[じそう, jisou] tense (gram) [Add to Longdo]
分割[じぶんかつ, jibunkatsu] time sharing [Add to Longdo]
分割型マルチプレクサ[じぶんかつマルチプレクサ, jibunkatsu maruchipurekusa] time division multiplexer [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[とき, toki] Zeit, Stunde [Add to Longdo]
[ときどき, tokidoki] manchmal [Add to Longdo]
[じだい, jidai] Zeitalter, Periode, -Aera, -Zeit [Add to Longdo]
[じこく, jikoku] Zeit, Stunde [Add to Longdo]
[じこう, jikou] Verjaehrung [Add to Longdo]
[じぎ, jigi] die_rechte_Zeit, die_rechte_Gelegenheit [Add to Longdo]
[じきょく, jikyoku] Lage, Situation [Add to Longdo]
[じさ, jisa] Zeitunterschied [Add to Longdo]
機尚早[じきしょうそう, jikishousou] -zu_frueh [Add to Longdo]
[じせつ, jisetsu] Jahreszeit, Saison, -Zeit [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top