Search result for

(55 entries)
(0.0178 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -映-, *映*
Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[えいぞう, eizou] 1.ภาพที่ปรากฎบนจอหรือเลนส์ 2.เงาสะท้อนในกระจกหรือบนผิวน้ำ 3.ภาพในใจ
[えいが, eiga, eiga , eiga] (n ) ภาพยนตร์

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
[えいが, eiga] Thai: ภาพยนตร์ English: film
[うつる, utsuru] Thai: สะท้อนให้เห็น English: to be reflected
[うつる, utsuru] Thai: เข้ากันดีกับ English: to harmonize with
[うつる, utsuru] Thai: ถ่ายออกมาได้(ดี) English: to come out (photo)
[うつす, utsusu] Thai: ฉายให้ปรากฏ

Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[映, yìng, ˋ] to project; to reflect; to shine
Radical: Decomposition: 日 (rì ㄖˋ)  央 (yāng ㄧㄤ) 
Etymology: [pictophonetic] sun

Japanese-English: EDICT Dictionary
えない色;栄えない色[はえないいろ, haenaiiro] (n) dull color; dull colour [Add to Longdo]
える(P);栄える[はえる, haeru] (v1,vi) to shine; to look attractive; to look pretty; (P) [Add to Longdo]
し絵[うつしえ, utsushie] (n) film picture; silhouette [Add to Longdo]
し出す(P);しだす[うつしだす, utsushidasu] (v5s,vt) to project; to reflect; (P) [Add to Longdo]
じる[えいじる, eijiru] (v1,vi) (1) (See ずる・1) to be reflected (in); to be mirrored (in); (2) (See ずる・2) to impress (a person) [Add to Longdo]
[うつす, utsusu] (v5s,vt) to project; to reflect; to cast (shadow); (P) [Add to Longdo]
ずる[えいずる, eizuru] (vz,vi) (1) (See じる・1) to be reflected (in); to be mirrored (in); (2) (See じる・2) to impress (a person) [Add to Longdo]
[うつり, utsuri] (n,n-suf) reflection; quality of a picture (film); match; harmony [Add to Longdo]
り込み[うつりこみ, utsurikomi] (n) background reflections (e.g. on a window); reflected glare [Add to Longdo]
[うつる, utsuru] (v5r,vi) to be reflected; to harmonize with (harmonise); to come out (photo); to be projected; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[yìng, ˋ, ] reflect; shine [Add to Longdo]
像管[yìng xiàng guǎn, ˋ ㄒㄧㄤˋ ㄍㄨㄢˇ, ] CRT used in TV or computer monitor; picture tube; kinescope [Add to Longdo]
[yìng shè, ˋ ㄕㄜˋ, ] map (math.) [Add to Longdo]
射过程[yìng shè guò chéng, ˋ ㄕㄜˋ ㄍㄨㄛˋ ㄔㄥˊ, / ] mapping process [Add to Longdo]
[yìng zhào, ˋ ㄓㄠˋ, ] to shine upon; to reflect [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
"Superman" is showing at the movie theatre this month.「スーパーマン」は今月その画館で上中です。
"Pet Sematary" was a real cliff-hanger.「ペット・セミタリー」は真に迫ったサスペンス画だった。
Although it was a popular movie, Out of Africa was more of a coffee table movie than anything else.「愛と哀しみの果て」は俗受けしたけど何といっても像のきれいな画だった。
"Let's go to the movies, shall we?" "Yes, let's".画に行きませんか」「ええ行きましょう」
"How about going to the movies on Saturday?" "I'd like to do."「土曜日に画を見に行くのはどうですか」「行きたいですね」
The movie K-9 is showing.K−9が上中です。
Do you like SF movies?SF画は好きですか。
Unfortunately, I missed seeing the movie.あいにくその画を見逃してしまった。
I'm always bored with films that have little action.アクション場面の少ない画にはいつも退屈してしまう。
Do you feel like going to the theater?あなたは画に行きたい気分ですか。
You should have seen that movie last night.あなたは昨晩あの画を見るべきだったのに。
That movie was amusing.あの画は面白かった。

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Sir, I'm looking forward to seeing how you visualize Mr. Hanaki's novel.[JA] (森口) 監督が花木作品を どう像化するのか 楽しみです Confrontation (2017)
If it becomes a movie?[JA] 画化... Affection (2017)
"Hey, so and so's coming through. Can you make it over?" 'Cause they know I'm that close.[CN] 我受邀去几场 不错的色情片首会 参加一些活动 那是很好的曝光机会 After Porn Ends 2 (2017)
He didn't know her age, and had not even seen any of her movies.[JA] あの子の年齢も知らなかったし 出演した画すら 見たことがなかったの Reason (2017)
- What is this? - Attention, bro.[CN] 你的胳膊托起天空 在真相中反出来 2:22 (2017)
World Theory will now become a movie.[JA] (花木)「セカイロン」 ついに像化が決定しました Disbanded (2017)
Do you remember A Man Called Horse?[JA] 画「馬と呼ばれた男」で  ()
The two works that everyone wants to see made into a movie are World Theory and Drifting Emotions .[JA] 今 最も像化が望まれているのも 「セカイロン」と「漂う感情」の 2作品ですからね Ready (2017)
Over 4,000 fans, actors and other film industry people gathered to mourn her untimely passing.[JA] ファンや俳優 画関係者ら 4000人以上が参列に集まり 菜々果さんとの早すぎる別れを 惜しんでいます Reason (2017)
.. once Ludendorff bombs the entire front line.[CN] 不管是什么情况,明天晚上当心... ...这将首。 你明白吗? Wonder Woman (2017)
Actually, a major movie company was impressed by the sales of your book, and has offered to make Drifting Emotions into a movie.[JA] 実は 本の売り上げを見て 大手画会社から 「漂う感情」の画化の オファーがきてまして Reason (2017)
-But that's what it does. -Look! The monitor is working, then.[JA] ったわ これがモニター本来の姿ね  ()

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
像データ[えいぞうデータ, eizou de-ta] image data [Add to Longdo]
像圧縮[えいぞうあっしゅく, eizouasshuku] image compression [Add to Longdo]
像品質[えいぞうひんしつ, eizouhinshitsu] image quality, picture quality [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
える[はえる, haeru] glaenzen, scheinen [Add to Longdo]
[うつす, utsusu] (sich) spiegeln, projizieren, abschreiben, kopieren, nachahmen, schildern, fotografieren [Add to Longdo]
[うつる, utsuru] (sich) spiegeln, projizieren [Add to Longdo]
写機[えいしゃき, eishaki] Projektor [Add to Longdo]
[えいが, eiga] Film [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top