Search result for

(70 entries)
(0.107 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -明-, *明*.
Japanese-Thai: Longdo Dictionary
けましておめでとうございます[あけましておめでとうございます, akemashiteomedetougozaimasu] (phrase) สวัสดีปีใหม่
るい[あかるい, akarui] (adj) สว่าง, สดใส
後日[あさって, asatte] (n) มะรืน
[めいびん, meibin] (n adj adv) ความคิด, เชาวน์, ไหวพริบ, มีไหวพริบ, เข้าใจภาษา, เป็นเรื่องเป็นราว, ฉลาด, รู้จักคิด,รู้จักเหตุผล,ข่าวคราว
[あした, ashita] (n) พรุ่งนี้
[あす, asu] (n) พรุ่งนี้, วันพรุ่ง

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
かん (アカン)[あかん, ] (ภาษาพูด)ใช้ไม่ได้ ไม่ได้การ
[めいかく, ] (n) ทำให้ชัดเจน
けましておめでとうございます[あけましておめでとうございます, ] (phrase ) สวัสดีปีใหม่
太子[めんたいこ, ] (n ) ไข่ปลา

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
[めいじ, meiji] Thai: การระบุหรือชี้ให้เห็นอย่างชัดแจ้ง English: specification (vs)
[めいじ, meiji] Thai: การกล่าวอย่างชัดเจน English: explicitly state
ける[あける, akeru] Thai: สว่าง English: to dawn
ける[あける, akeru] Thai: ฟ้าสาง English: to become daylight
[めいき, meiki] Thai: รายละเอียด English: specification (vs)
らか[あきらか, akiraka] Thai: ชัดเจน
かす[あかす, akasu] Thai: อยู่จนถึงเช้า จนสว่างคาตา English: spend
かす[あかす, akasu] Thai: ผ่านเวลาไปจนสว่าง English: to pass
[あかり, akari] Thai: แสงสว่าง English: light

Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[明, míng, ㄇㄧㄥˊ] bright, clear; to explain, to understand, to shed light
Radical: Decomposition: 日 (rì ㄖˋ)  月 (yuè ㄩㄝˋ) 
Etymology: [ideographic] The light of the sun 日 and moon 月

Japanese-English: EDICT Dictionary
[めい, mei] (n) (1) {Buddh} vidya (wisdom); (2) (See 真言) mantra; (pref) (3) the coming (4th of July, etc.) [Add to Longdo]
[めい, mei] (n) Ming (dynasty of China, 1368-1644) [Add to Longdo]
[めい, mei] (n) (1) brightness; (2) clarity; acumen; (3) power of vision [Add to Longdo]
;清[さや, saya] (adv) (1) (arch) clearly; brightly; (2) cleanly; purely [Add to Longdo]
々;[あかあか, akaaka] (adv) brightly lit; brightly lighted; lit up; lighted up [Add to Longdo]
か;清か[さやか, sayaka] (adj-na) (uk) clear; fresh; bright [Add to Longdo]
かす[あかす, akasu] (v5s,vt) (1) (See 語りかす) to pass (e.g. the night); to spend; (2) to reveal; to divulge; (P) [Add to Longdo]
かり(P);り;灯り(P);灯;灯かり;灯火(iK)[あかり, akari] (n) (1) (かり, り only) light; illumination; glow; gleam; (2) (See かりを消す) lamp; light; (P) [Add to Longdo]
かりを消す;灯りを消す[あかりをけす, akariwokesu] (exp,v5s) to turn the lights off [Add to Longdo]
かり取り;り取り;りとり;かり採り[あかりとり, akaritori] (n) skylight; dormer; transom; dormer window [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
「わたしはキリストではありません」と言した。But confessed freely, I am not the Christ.
「発する」を意味するとき「発見する」を使ってはならない。Don't use "discover" when you mean "invent".
「彼は日泳ぎますか」「はい」"Is he going to swim tomorrow?" "Yes, he is."
日テストをします」と先生は言った。Yesterday the teacher said to us, "I'll give you a test tomorrow."
日ピアノをひくつもりですか」「いいえ」"Will you play the piano tomorrow?" "No, I won't."
日雨が降るだろうか」「降らないと思う」"Will it rain tomorrow?" "I hope not."
19世紀には多くの発がなされることになった。During the 19th century, many inventions were developed.
19世紀は白人文の時代だった。The nineteenth century was the age of the white men's civilization.
2年前に右目を失しました。I lost the eyesight in my right eye two years ago.
3人が依然行方不です。Three people are still missing.

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[míng, ㄇㄧㄥˊ, ] clear; bright; to understand; next; the Ming dynasty (1368-1644); surname Ming [Add to Longdo]
[míng liǎo, ㄇㄧㄥˊ ㄌㄧㄠˇ, ] to understand clearly; to be clear about; plain; clear [Add to Longdo]
[míng liàng, ㄇㄧㄥˊ ㄌㄧㄤˋ, ] brightness [Add to Longdo]
[Míng rén, ㄇㄧㄥˊ ㄖㄣˊ, ] Akihito, Emperor of Japan (reigned from 1989 under the reign name Heisei 平成) [Add to Longdo]
[Míng dài, ㄇㄧㄥˊ ㄉㄞˋ, ] the Ming dynasty (1368-1644) [Add to Longdo]
信片[míng xìn piàn, ㄇㄧㄥˊ ㄒㄧㄣˋ ㄆㄧㄢˋ, ] postcard [Add to Longdo]
修栈道,暗渡陈仓[míng xiū zhàn dào, ㄇㄧㄥˊ ㄒㄧㄡ ㄓㄢˋ ㄉㄠˋ, an4 du2 Chen2 cang1, / ] lit. repair the plank road by day while secretly crossing the Wei river 渭河 at Chencang (成语 saw, refers to a stratagem used by Liu Bang 劉邦|刘邦 in 206 BC against Xiangyu 項羽|项羽 of Chu); fig. fein one thing while doing another; to cheat under cover of a divers [Add to Longdo]
光市[Míng guāng shì, ㄇㄧㄥˊ ㄍㄨㄤ ㄕˋ, ] Mingguang City in Anhui [Add to Longdo]
[míng r, ㄇㄧㄥˊ ㄖ˙, / ] tomorrow [Add to Longdo]
[Míng chū, ㄇㄧㄥˊ ㄔㄨ, ] the early Ming (i.e. from second half of 14th century) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
るさ[あかるさ, akarusa] brightness, luminance [Add to Longdo]
確化[めいかくか, meikakuka] definition, clarification [Add to Longdo]
[めいさい, meisai] detail [Add to Longdo]
[めいじ, meiji] explicit (an-no) [Add to Longdo]
示アドレシング[めいじアドレシング, meiji adoreshingu] explicit addressing [Add to Longdo]
示アドレス指定[めいじアドレスしてい, meiji adoresu shitei] explicit addressing [Add to Longdo]
示的[めいじてき, meijiteki] explicit [Add to Longdo]
示的引用仕様[めいじてきいんようしよう, meijitekiinyoushiyou] explicit interface [Add to Longdo]
示的順方向輻輳通知[めいじてきじゅんほうほうふくそうつうち, meijitekijunhouhoufukusoutsuuchi] explicit forward congestion indication [Add to Longdo]
示内容参照[めいじないようさんしょう, meijinaiyousanshou] explicit content reference [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
かす[あかす, akasu] (die Nacht) verbringen, gestehen [Add to Longdo]
[あく, aku] offen_sein [Add to Longdo]
くる[あくる, akuru] naechst, folgend [Add to Longdo]
くる日[あくるひ, akuruhi] der_naechste_Tag, der_folgende_Tag [Add to Longdo]
ける[あける, akeru] hell_werden [Add to Longdo]
らか[あきらか, akiraka] hell [Add to Longdo]
らむ[あからむ, akaramu] hell_werden [Add to Longdo]
[あかり, akari] Licht, Helligkeit [Add to Longdo]
るい[あかるい, akarui] hell [Add to Longdo]
るむ[あかるむ, akarumu] hell_werden [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?

Go to Top