Search result for

(84 entries)
(0.0185 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -明-, *明*
Japanese-Thai: Longdo Dictionary
けましておめでとうございます[あけましておめでとうございます, akemashiteomedetougozaimasu] (phrase) สวัสดีปีใหม่
るい[あかるい, akarui] (adj) สว่าง, สดใส
後日[あさって, asatte] (n) มะรืน
[めいびん, meibin] (n adj adv) ความคิด, เชาวน์, ไหวพริบ, มีไหวพริบ, เข้าใจภาษา, เป็นเรื่องเป็นราว, ฉลาด, รู้จักคิด,รู้จักเหตุผล,ข่าวคราว
[あした, ashita] (n) พรุ่งนี้
[あす, asu] (n) พรุ่งนี้, วันพรุ่ง

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
かん (アカン)[あかん, akan] (ภาษาพูด)ใช้ไม่ได้ ไม่ได้การ
[めいかく, meikaku] (n) ทำให้ชัดเจน
けましておめでとうございます[あけましておめでとうございます, akemashiteomedetougozaimasu] (phrase ) สวัสดีปีใหม่
太子[めんたいこ, mentaiko] (n ) ไข่ปลา

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
[めいじ, meiji] Thai: การระบุหรือชี้ให้เห็นอย่างชัดแจ้ง English: specification (vs)
[めいじ, meiji] Thai: การกล่าวอย่างชัดเจน English: explicitly state
ける[あける, akeru] Thai: สว่าง English: to dawn
ける[あける, akeru] Thai: ฟ้าสาง English: to become daylight
[めいき, meiki] Thai: รายละเอียด English: specification (vs)
らか[あきらか, akiraka] Thai: ชัดเจน
かす[あかす, akasu] Thai: อยู่จนถึงเช้า จนสว่างคาตา English: spend
かす[あかす, akasu] Thai: ผ่านเวลาไปจนสว่าง English: to pass
[あかり, akari] Thai: แสงสว่าง English: light

Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[明, míng, ㄇㄧㄥˊ] bright, clear; to explain, to understand, to shed light
Radical: Decomposition: 日 (rì ㄖˋ)  月 (yuè ㄩㄝˋ) 
Etymology: [ideographic] The light of the sun 日 and moon 月,  Rank: 121

Japanese-English: EDICT Dictionary
[めい, mei] (n) (1) {Buddh} vidya (wisdom); (2) (See 真言) mantra; (pref) (3) the coming (4th of July, etc.) [Add to Longdo]
[めい, mei] (n) Ming (dynasty of China, 1368-1644) [Add to Longdo]
[めい, mei] (n) (1) brightness; (2) clarity; acumen; (3) power of vision [Add to Longdo]
;清[さや, saya] (adv) (1) (arch) clearly; brightly; (2) cleanly; purely [Add to Longdo]
々;[あかあか, akaaka] (adv) brightly lit; brightly lighted; lit up; lighted up [Add to Longdo]
か;清か[さやか, sayaka] (adj-na) (uk) clear; fresh; bright [Add to Longdo]
かす[あかす, akasu] (v5s,vt) (1) (See 語りかす) to pass (e.g. the night); to spend; (2) to reveal; to divulge; (P) [Add to Longdo]
かり(P);り;灯り(P);灯;灯かり;灯火(iK)[あかり, akari] (n) (1) (かり, り only) light; illumination; glow; gleam; (2) (See かりを消す) lamp; light; (P) [Add to Longdo]
かりを消す;灯りを消す[あかりをけす, akariwokesu] (exp,v5s) to turn the lights off [Add to Longdo]
かり取り;り取り;りとり;かり採り[あかりとり, akaritori] (n) skylight; dormer; transom; dormer window [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[míng xiǎn, ㄇㄧㄥˊ ㄒㄧㄢˇ, / ] clear; distinct; obvious, #484 [Add to Longdo]
[míng tiān, ㄇㄧㄥˊ ㄊㄧㄢ, ] tomorrow, #589 [Add to Longdo]
[míng què, ㄇㄧㄥˊ ㄑㄩㄝˋ, / ] clear-cut; definite; make clear; clear, #978 [Add to Longdo]
[míng, ㄇㄧㄥˊ, ] clear; bright; to understand; next; the Ming dynasty (1368-1644); surname Ming, #1,072 [Add to Longdo]
[míng bai, ㄇㄧㄥˊ ㄅㄞ˙, ] clear; obvious; unequivocal; to understand; to realize, #1,179 [Add to Longdo]
[míng nián, ㄇㄧㄥˊ ㄋㄧㄢˊ, ] next year, #1,591 [Add to Longdo]
[míng xīng, ㄇㄧㄥˊ ㄒㄧㄥ, ] star; celebrity, #1,711 [Add to Longdo]
[míng míng, ㄇㄧㄥˊ ㄇㄧㄥˊ, ] obviously; plainly; undoubtedly, #3,466 [Add to Longdo]
[míng rì, ㄇㄧㄥˊ ㄖˋ, ] tomorrow, #7,875 [Add to Longdo]
[míng liàng, ㄇㄧㄥˊ ㄌㄧㄤˋ, ] brightness, #8,865 [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
But confessed freely, I am not the Christ.「わたしはキリストではありません」と言した。
Don't use "discover" when you mean "invent".「発する」を意味するとき「発見する」を使ってはならない。
"Is he going to swim tomorrow?" "Yes, he is."「彼は日泳ぎますか」「はい」
Yesterday the teacher said to us, "I'll give you a test tomorrow."日テストをします」と先生は言った。
"Will you play the piano tomorrow?" "No, I won't."日ピアノをひくつもりですか」「いいえ」
"Will it rain tomorrow?" "I hope not."日雨が降るだろうか」「降らないと思う」
During the 19th century, many inventions were developed.19世紀には多くの発がなされることになった。
The nineteenth century was the age of the white men's civilization.19世紀は白人文の時代だった。
I lost the eyesight in my right eye two years ago.2年前に右目を失しました。
Three people are still missing.3人が依然行方不です。
The three people gave three different accounts of the accident.3人はそれぞれ違った3通りの事故の説をした。
B. Franklin was an American statesman and inventor.B.フランクリンはアメリカの政治家であり発家であった。

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
In order for me to give birth to a logic that only I can create,[JA] (花木) 僕にしか解できない理屈を 生み出すためです Emotions (2017)
Your talent has been proven![JA] やっと証されたんです! Confrontation (2017)
Oh, it's Miura?[CN] 我完全白不该在这种时候提这件事 Ready (2017)
Make her disappear.[JA] 行方不にしてください Emotions (2017)
They gathered there after receiving invitations from an unknown source.[JA] 女たちは差出人不の 招待状によって集まり Emotions (2017)
Accept people's feelings without questioning them.[CN] 你自己也是这样 Ready (2017)
They received invitations to come to my house from an unknown source.[JA] 女たちは差出人不の 招待状によって 僕の家に集まり Disbanded (2017)
I can't really explain it, but...[JA] うまく説できないんだけど Ready (2017)
Please don't do that.[CN] 你的实力终于得到证了! Confrontation (2017)
It can't be helped.[CN] 知道我的身份 还来对我挑衅 Confrontation (2017)
So, it was you who wrote the invitations.[CN] 收到不人士所寄出的邀请函 而聚集到我家的女人们 Confrontation (2017)
They received invitations to come to my house from an unknown source.[JA] 女たちは差出人不の 招待状によって 僕の家に集まり Ready (2017)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
るさ[あかるさ, akarusa] brightness, luminance [Add to Longdo]
確化[めいかくか, meikakuka] definition, clarification [Add to Longdo]
[めいさい, meisai] detail [Add to Longdo]
[めいじ, meiji] explicit (an-no) [Add to Longdo]
示アドレシング[めいじアドレシング, meiji adoreshingu] explicit addressing [Add to Longdo]
示アドレス指定[めいじアドレスしてい, meiji adoresu shitei] explicit addressing [Add to Longdo]
示的[めいじてき, meijiteki] explicit [Add to Longdo]
示的引用仕様[めいじてきいんようしよう, meijitekiinyoushiyou] explicit interface [Add to Longdo]
示的順方向輻輳通知[めいじてきじゅんほうほうふくそうつうち, meijitekijunhouhoufukusoutsuuchi] explicit forward congestion indication [Add to Longdo]
示内容参照[めいじないようさんしょう, meijinaiyousanshou] explicit content reference [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
かす[あかす, akasu] (die Nacht) verbringen, gestehen [Add to Longdo]
[あく, aku] offen_sein [Add to Longdo]
くる[あくる, akuru] naechst, folgend [Add to Longdo]
くる日[あくるひ, akuruhi] der_naechste_Tag, der_folgende_Tag [Add to Longdo]
ける[あける, akeru] hell_werden [Add to Longdo]
らか[あきらか, akiraka] hell [Add to Longdo]
らむ[あからむ, akaramu] hell_werden [Add to Longdo]
[あかり, akari] Licht, Helligkeit [Add to Longdo]
るい[あかるい, akarui] hell [Add to Longdo]
るむ[あかるむ, akarumu] hell_werden [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top