Search result for

(61 entries)
(0.0179 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -早-, *早*
Longdo Dictionary ภาษาจีน (ZH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
[zǎo shang] (n ) เช้าตรู่,ตอนเช้า
上好[zǎo shang hǎo, ㄗㄠˇ ㄕㄤ˙ ㄏㄠˇ] สวัดดีตอนเช้า

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[はやい, hayai] (adj) เช้า, เร็ว

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
稲田[わせだ, waseda] (name org) วาเซดะ (ชื่อของมหาวิทยาลัย), มหาวิทยาลัยวาเซดะ
口言葉[はやくちことば, hayakuchikotoba] (vt) การพูดเร็วๆจนลิ้นพันกัน, ลิ้นพันกันจากการพูดเร็วๆ, ลิ้นพันกัน

Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[早, zǎo, ㄗㄠˇ] early; soon; morning
Radical: Decomposition: 日 (rì ㄖˋ)  十 (shí ㄕˊ) 
Etymology: [ideographic] The first rays 十 of the sun 日,  Rank: 462

Japanese-English: EDICT Dictionary
[はや, haya] (n) already; now; by this time; (P) [Add to Longdo]
々(P);[はやばや, hayabaya] (n-suf,n-adv) (1) as soon as...; just after...; immediately after...; (adv) (2) (usu. as 々に) hurriedly; in haste; quickly; promptly; early; (P) [Add to Longdo]
々(P);[はやばや, hayabaya] (adv,adv-to) early; quickly; promptly; (P) [Add to Longdo]
々;[はやはや, hayahaya] (adv) (arch) (used as an imperative) quickly [Add to Longdo]
い(P);速い(P);疾い(oK);捷い(oK)[はやい, hayai] (adj-i) (1) (esp. 速い, 疾い, 捷い) fast; quick; hasty; brisk; (2) (esp. い) early (in the day, etc.); premature; (3) (esp. い) (too) soon; not yet; (too) early; (4) (esp. い) (See 手っ取りい) easy; simple; quick; (P) [Add to Longdo]
い事[はやいこと, hayaikoto] (n) quickly [Add to Longdo]
い者勝ち[はやいものかち, hayaimonokachi] (exp) first come, first served [Add to Longdo]
い所[はやいところ, hayaitokoro] (adv) promptly [Add to Longdo]
い話が[はやいはなしが, hayaihanashiga] (exp,adv) in short; in a nutshell; in a word; to cut a long story short [Add to Longdo]
[はよう, hayou] (n,adv) (See く) early [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[zǎo, ㄗㄠˇ, ] early; morning, #602 [Add to Longdo]
[zǎo shang, ㄗㄠˇ ㄕㄤ˙, ] early morning, #1,531 [Add to Longdo]
[zǎo jiù, ㄗㄠˇ ㄐㄧㄡˋ, ] already at an earlier time, #2,558 [Add to Longdo]
[zǎo yǐ, ㄗㄠˇ ㄧˇ, ] long ago; for a long time, #2,618 [Add to Longdo]
[zǎo qī, ㄗㄠˇ ㄑㄧ, ] early period; early phase; early stage, #3,544 [Add to Longdo]
[zǎo chén, ㄗㄠˇ ㄔㄣˊ, ] early morning, #3,622 [Add to Longdo]
[zǎo cān, ㄗㄠˇ ㄘㄢ, ] breakfast, #3,838 [Add to Longdo]
[zǎo ān, ㄗㄠˇ ㄢ, ] Good morning!, #3,971 [Add to Longdo]
[zǎo diǎn, ㄗㄠˇ ㄉㄧㄢˇ, / ] light breakfast, #4,932 [Add to Longdo]
[zǎo rì, ㄗㄠˇ ㄖˋ, ] soon; shortly; on a day quite soon; promptly, #5,697 [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Time flies.く過ぎる。
You are early.かったね。
Come quick!く来い。
We'll release the final agenda on Monday morning of January 20, so please reply quickly.1月20日(月曜日)の午前中に最終の議事事項を出しますので、急にお返事を下さい。
The alarm was heard ringing at an early hour on the second floor.2階で朝い時間に警報器が鳴っているのが聞こえた。
You should have left half an hour earlier.30分く出発すればよかったのに。
I wonder if the first week (or so) of July is too early to go to the beach.7月の上旬は、海に行くのはいかな?
Desktop publishing lets you produce books quickly and cheaply. It's like killing two birds with one stone.DTPで本を作れば、安いしいし、まさに一挙両得だ。
The announcer can talk rapidly.アナウンサーは口が出来る。
How nice to see you up and about again so soon!あなたがこんなにくまたおきて動き回れるようになって本当によかった。
If you had left earlier, you would have caught the train.あなたがもっとくでていたら、列車に間に合っただろうに。
That you have come early is a good thing.あなたがくやっていればよいことです。

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
So, Sensei.[CN] 虽然他做好了 Affection (2017)
You're up awfully early today, Minami.[JA] (ひとみ)美波さん くない? Ready (2017)
You're celebrating early.[JA] (花木)ハハッ 気がいですよ Appeal (2017)
The currently popular novel, Drifting Emotions, authored by the novelist, Shin Michima, who Nanaka lived with, is predicted to sell over one million copies.[CN] 聚集了影迷、演员及电影工作者等 超过四千人出席 对于菜菜果的逝感到惋惜 Reason (2017)
Come on![JA] (菜々果)く! Affection (2017)
Hurry up and get in here.[JA] く入ってきて Ready (2017)
You're the person I would least expect to say Michi.[CN] 总觉得一到 Reason (2017)
He's gone.[CN] 上偷偷地出门了 Affection (2017)
Over 4,000 fans, actors and other film industry people gathered to mourn her untimely passing.[JA] ファンや俳優 映画関係者ら 4000人以上が参列に集まり 菜々果さんとのすぎる別れを 惜しんでいます Reason (2017)
I can't stand to just sit on my ass.[CN]  Ready (2017)
I wish I could read it now.[JA] (ひとみ) ああ〜 く読みたいなあ Appeal (2017)
So... don't suffer any longer.[JA] だから... く楽になってください Absolute (2017)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
送り[はやおくり, hayaokuri] fast forward (e.g. VCR, tape deck, etc.) [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[そうそう, sousou] frueh, sofort [Add to Longdo]
[はやい, hayai] frueh, schnell [Add to Longdo]
まる[はやまる, hayamaru] voreilig_sein, sich_uebereilen [Add to Longdo]
める[はやめる, hayameru] beschleunigen [Add to Longdo]
[はやせ, hayase] Stromschnelle [Add to Longdo]
目に[はやめに, hayameni] frueher (als sonst), rechtzeitig [Add to Longdo]
[わせ, wase] frueh_reifende_Reissorte [Add to Longdo]
稲田[わせだ, waseda] (Stadtteil in Tokyo) [Add to Longdo]
[はやみみ, hayamimi] feinhoerig [Add to Longdo]
起き[はやおき, hayaoki] frueh_aufstehen [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top