Search result for

(56 entries)
(0.0184 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -旧-, *旧*
Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[きゅう〜, kyuu ~] (n) ใช้เติมข้างหน้าเพื่อให้สามารถสิ่งที่เคยมีในอดีตแต่ในปัจจุบันไม่มีแล้ว เช่น 日本軍 อตีตกองทัพญี่ปุ่น

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
形式[きゅうけいしき, kyuukeishiki] Thai: แบบเก่าดั้งเดิม English: old-structure form

Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[旧, jiù, ㄐㄧㄡˋ] old, ancient; former, past
Radical: Decomposition: 丨 (shù ㄕㄨˋ)  日 (rì ㄖˋ) 
Etymology: [ideographic] Older than 丨 the sun 日,  Rank: 915

Japanese-English: EDICT Dictionary
[きゅう, kyuu] (n,pref) ex-; former; old; (P) [Add to Longdo]
JIS漢字コード[きゅうジェーアイエスかんじコード;きゅうジスかんじコード, kyuu jie-aiesu kanji ko-do ; kyuu jisu kanji ko-do] (n) {comp} old JIS kanji character code [Add to Longdo]
ソ連[きゅうソれん, kyuu so ren] (n) former Soviet Union [Add to Longdo]
ソ連圏[きゅうソれんけん, kyuu so renken] (n) former Soviet bloc [Add to Longdo]
ソ連圏諸国[きゅうソれんけんしょこく, kyuu so renkenshokoku] (n) member states of the former Soviet bloc [Add to Longdo]
バージョン[きゅうバージョン, kyuu ba-jon] (n) {comp} old version; previous version [Add to Longdo]
[きゅうあく, kyuuaku] (n) past misdeeds; old crimes [Add to Longdo]
[きゅうい, kyuui] (n) worn-out clothes [Add to Longdo]
[きゅうえい, kyuuei] (n) ancient poems; ancient songs [Add to Longdo]
[きゅうえん, kyuuen] (n) old grudge [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[jiù, ㄐㄧㄡˋ, / ] old (opposite of new); former, #1,834 [Add to Longdo]
金山[Jiù jīn shān, ㄐㄧㄡˋ ㄐㄧㄣ ㄕㄢ, / ] San Francisco, California, #16,609 [Add to Longdo]
[jiù shí, ㄐㄧㄡˋ ㄕˊ, / ] in former times; the olden days, #25,372 [Add to Longdo]
[jiù shì, ㄐㄧㄡˋ ㄕˋ, / ] old style, #33,947 [Add to Longdo]
时代[jiù shí dài, ㄐㄧㄡˋ ㄕˊ ㄉㄞˋ, / ] former times; the olden days, #58,513 [Add to Longdo]
唐书[Jiù Táng shū, ㄐㄧㄡˋ ㄊㄤˊ ㄕㄨ, / ] History of the Early Tang Dynasty, sixteenth of the 24 dynastic histories 二十四史, compiled under Liu Xu 劉昫|刘昫 in 945 during Later Jin 後晉|后晋 of the Five Dynasties, 200 scrolls, #63,033 [Add to Longdo]
石器时代[jiù shí qì shí dài, ㄐㄧㄡˋ ㄕˊ ㄑㄧˋ ㄕˊ ㄉㄞˋ, / ] paleolithic; old stone age, #70,448 [Add to Longdo]
[jiù dì, ㄐㄧㄡˋ ㄉㄧˋ, / ] once familiar places; former haunts, #72,174 [Add to Longdo]
地重游[jiù dì chóng yóu, ㄐㄧㄡˋ ㄉㄧˋ ㄔㄨㄥˊ ㄧㄡˊ, / ] to revisit old haunts (成语 saw); down memory lane, #84,638 [Add to Longdo]
瓶装新酒[jiù píng zhuāng xīn jiǔ, ㄐㄧㄡˋ ㄆㄧㄥˊ ㄓㄨㄤ ㄒㄧㄣ ㄐㄧㄡˇ, / ] lit. new wine in old bottles; fig. new concepts in an old framework; (loan saw 外來成語|外来成语 from Matthew 9:17, but fig. meaning is opposite), #121,272 [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
One day I visited an old friend.ある日私は友を訪問した。
One day she and I visited an old friend.ある日彼女と私は友を訪問した。
I saw an old friend of mine yesterday.きのう友の一人に出会った。
This machine has gone out of date.この機械は式になってしまった。
If this organization is left as it is, it will soon go bankrupt; its recovery is as difficult as swapping horses while crossing a stream.この組織は、現状のままに、ほうっておかれるならば、やがて、破滅するだろう。だがこの組織を、復させようとすることは、川を渡っている最中に、馬をとりかえることと同じように難しい。
At last she could get in touch with her old friend.ついに彼女は友と連絡をとることができた。
Nancy ran across an old friend of hers yesterday.ナンシーは昨日友の一人に偶然会った。
I met my old friends by the dozens.パーティーで何十人となく友に会った。
I met an old friend by accident in the bus.バスで友にばったり会った。
Quite by chance, I met my old friend in the airport.まったく偶然に、私は空港で友に会った。
Speaking with reporters in Montreal, Canada, Walesa says the change of leadership in East Germany came about because the old guard leaders missed the train of history.モントリオールで報道人と会見したワレサ氏は、東ドイツ指導部の交代は、体制の保守は指導者らが歴史の流れに取り残されたために起きた、と述べました。
Our policies and systems are getting outdated and need revising, but to try to swap horses while crossing a stream might be dangerous.われわれの政策や方式は式になりかかっているから、改正する必要がある。だが、危機の去らないうちに変えるのは危険だろう。

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Believe it or not, with an old friend.[JA] 友とです The Flag House (2017)
Unafraid, although the danger's just increased[JA] Unafraid although the danger's just increased 倍の危険も恐れはしない Beauty and the Beast (2017)
I will feel good[CN] 依徘徊在脑海里 The Villainess (2017)
He's an ordinary person that you needn't bother about.[CN] 书评依一针见血 Values (2017)
We should be getting the most diverse data possible.[CN] 依取决于人类 Machines Take Over the World (2017)
Looks like ex military. Bounty hunter maybe?[JA] 軍人のようだ 国境ハンターか? Logan (2017)
Can I cry?[CN] 只因话题性而读的人 会去看那些作吗? Confrontation (2017)
Insert recovery team.[JA] 復チームを挿入します。 Kong: Skull Island (2017)
I would like to imagine so.[CN] 不过它依是数字的东西 由零跟一组成 Machines Take Over the World (2017)
The synthesis of old Mirando and new Mirando was impeccable.[JA] ミランドと新ミランドは 完璧に1つになってた Okja (2017)
This is how you greet an old friend?[JA] これが友に対するあいさつか? The Space Between Us (2017)
Ah, those good old days when we were useful[JA] those good old days when we were useful き良き時代 我々はお役に立てた Beauty and the Beast (2017)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
バージョン[きゅうバージョン, kyuu ba-jon] old version, previous version [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[きゅう, kyuu] ALT [Add to Longdo]
[きゅうせい, kyuusei] Maedchenname, frueherer_Familienname [Add to Longdo]
[きゅうへい, kyuuhei] altes_Uebel, altmodische_Vorstellungen [Add to Longdo]
[きゅうしき, kyuushiki] altmodisch, veraltet [Add to Longdo]
[きゅうあく, kyuuaku] frueheres_Vergehen, alte_Suende [Add to Longdo]
[きゅうれき, kyuureki] alter_Kalender, alter_Mondkalender [Add to Longdo]
[きゅうやく, kyuuyaku] das_Alte_Testament [Add to Longdo]
約聖書[きゅうやくせいしょ, kyuuyakuseisho] das_Alte_Testament [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top