Search result for

(59 entries)
(0.1279 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -旅-, *旅*
Japanese-Thai: Longdo Dictionary
行者[りょこうしゃ, ryokousha] (n) นักท่องเที่ยว

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[たびひと, tabihito] (n) นักเดินทาง

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
[たびさき, tabisaki] Thai: เป้าหมายหรือแหล่งที่ตั้งใจจะไปท่องเที่ยว English: destination
立つ[たびだつ, tabidatsu] Thai: ออกเดินทาง

Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[旅, lǚ, ㄌㄩˇ] journey, trip; to travel
Radical: Decomposition: 方 (fāng ㄈㄤ)  氏 (shì ㄕˋ) 
Etymology: [ideographic] A man 方 traveling with a pack 氏 on his back

Japanese-English: EDICT Dictionary
[りょ, ryo] (n,vs) travel; trip; journey; (P) [Add to Longdo]
[りょ, ryo] (n) 500-man battalion (Zhou-dynasty Chinese army) [Add to Longdo]
する[たびする, tabisuru] (vs-s) to travel; to take a trip [Add to Longdo]
の空[たびのそら, tabinosora] (exp) away from home; while travelling [Add to Longdo]
の恥は掻き捨て;の恥はかき捨て[たびのはじはかきすて, tabinohajihakakisute] (exp) (id) Once over the border, one may do anything [Add to Longdo]
は心世は情け[たびはこころよはなさけ, tabihakokoroyohanasake] (exp) (id) In traveling, companionship; in life, kindness [Add to Longdo]
は道連れ世は情け[たびはみちづれよはなさけ, tabihamichidureyohanasake] (exp) just as it is reassuring to have a companion when traveling, it is important for us to care for each other as we pass through this life [Add to Longdo]
[たびごろも, tabigoromo] (n) travel clothes [Add to Longdo]
烏;[たびがらす, tabigarasu] (n) (1) wanderer; stranger; vagrant; vagabond; (2) disparaging term used to refer to someone from another region [Add to Longdo]
稼ぎ[たびかせぎ, tabikasegi] (n,vs) working away from home [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[lǚ, ㄌㄩˇ, ] trip; travel [Add to Longdo]
[lǚ kè, ㄌㄩˇ ㄎㄜˋ, ] traveler; tourist [Add to Longdo]
[lǚ jū, ㄌㄩˇ ㄐㄩ, ] to stay away from home; residence abroad; sojourn [Add to Longdo]
[lǚ diàn, ㄌㄩˇ ㄉㄧㄢˋ, ] inn; small hotel [Add to Longdo]
[lǚ chéng, ㄌㄩˇ ㄔㄥˊ, ] journey; trip [Add to Longdo]
[lǚ shè, ㄌㄩˇ ㄕㄜˋ, ] inn; small hotel; hostel [Add to Longdo]
[lǚ xíng, ㄌㄩˇ ㄒㄧㄥˊ, ] travel [Add to Longdo]
行团[lǚ xíng tuán, ㄌㄩˇ ㄒㄧㄥˊ ㄊㄨㄢˊ, / ] tour group [Add to Longdo]
行支票[lǚ xíng zhī piào, ㄌㄩˇ ㄒㄧㄥˊ ㄓ ㄆㄧㄠˋ, ] a traveler's check [Add to Longdo]
行社[lǚ xíng shè, ㄌㄩˇ ㄒㄧㄥˊ ㄕㄜˋ, ] travel agency [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Have you ever read Gulliver's Travels?「ガリバー行記」を読んだことがありますか。
"Do you like traveling?" "So I do."行が好きですか」「その通りです」
$100 will cover all your expenses for the trip.100ドルあれば行の費用としては十分だろう。
I would like to travel alone.1人で行がしたいものだ。
Many young women in their 20s plan to go abroad during their summer holidays.20代の若い女性の中には、夏休みに海外行にでたいと思う人も多い。
Let's make it about a three-day trip.3日ほどの行と見ておきましょう。
In late August, they set off on a long journey for breeding.8月下旬に彼らは繁殖のために長いに出発します。
According to the ABC news, another jet-liner was hi-jacked in the Middle East.ABCニュースによれば、もう一機のジェット客機が、中近東でハイジャックされたそうだ。
I'm a holder of ABC Travel Insurance.ABC海外行障害保険を持っています。
It is dangerous for you to travel to a foreign country by yourself.あなたが一人で外国に行するのは危険だ。
Your sister didn't go on a trip, did she?あなたのお姉さんは行に行かなかったのですね。
You were so nice to me, and I had a really pleasant trip. Thanks so much.あなたの親切のおかげで快適なができ、とても感謝しています。

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
The Way is a very personal journey, Mr. Avery.[CN] 朝圣之是一次非常私密的程,爱维先生 The Way (2010)
We are arranging for her to travel here.[JA] 私たちは彼女がここをするよう手配しています。 11:00 p.m.-12:00 p.m. (2017)
Our queen knows it is a long journey.[JA] 女王は長だと存じており The Queen's Justice (2017)
In our future journeys away from our sheltering Earth... we'll need all the amazing skills and teamwork of this crew.[CN] 在我们远离地球庇护的未来程 我们会需要所有的精湛技巧和队员的团队合作 Hubble (2010)
Stark men don't fare well when they travel south.[JA] スタークの男は 南へ立つ時 別れの言葉をかわさない The Queen's Justice (2017)
One more round. It's a long ride.[JA] もう一杯やろう 長い Stormborn (2017)
That is why you had to make your own journey.[JA] それで、あなたは あなた自身のをする。 9:00 p.m.-10:00 p.m. (2017)
I'll bring you the case. I'm leaving the hotel.[CN] 你别动手 我要离开馆了 Coursier (2010)
They're the jewels I got at the hotel. It's not my problem now.[CN] 我在馆拿到就这个 跟我没关系 Coursier (2010)
That means we're traveling at 150 trillion miles a second.[CN] 这代表的是我们正在以每秒150兆英哩的速度 Hubble (2010)
TIME TO TRAVEL.[JA] "の支度"  ()
The further back we travel in time... the more misshapen and less developed the galaxies appear.[CN] 我们往越遥远的时光行 越多畸形和发育不良的星系出现 Hubble (2010)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[たび, tabi] Reise [Add to Longdo]
[たびびと, tabibito] Reisender, Wanderer [Add to Longdo]
[たびさき, tabisaki] Reiseziel [Add to Longdo]
[りょけん, ryoken] Reisepass [Add to Longdo]
[りょかく, ryokaku] Passagier, Fahrgast, Reisender [Add to Longdo]
[りょしゅう, ryoshuu] Einsamkeit_waehrend_einer_Reise, innere_Unruhe_waehrend_einer_Reise [Add to Longdo]
立つ[たびだつ, tabidatsu] eine_Reise_antreten [Add to Longdo]
[りょこう, ryokou] Reise [Add to Longdo]
行者[りょこうしゃ, ryokousha] Reisender [Add to Longdo]
[りょひ, ryohi] Reisekosten [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top