Search result for

(57 entries)
(0.0165 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -施-, *施*
Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[ほどこす, hodokosu] (vi) 1. ให้, มอบให้ 2. ดำเนินการ, ทำการ
[せこう, sekou] (n) การลงมือก่อสร้าง, การดำเนินการก่อสร้าง

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
[ほどこす, hodokosu] Thai: ติดตั้ง
[ほどこす, hodokosu] Thai: บริจาค English: to donate
[ほどこす, hodokosu] Thai: ให้
[ほどこす, hodokosu] Thai: ดำเนินการ

Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[施, shī, ] to grant, to bestow; to act; surname
Radical: Decomposition: 方 (fāng ㄈㄤ)  㐌 (yí ㄧˊ) 
Etymology: [] ,  Rank: 553

Japanese-English: EDICT Dictionary
[ほどこし, hodokoshi] (n) charity [Add to Longdo]
し物[ほどこしもの, hodokoshimono] (n) alms [Add to Longdo]
[ほどこす, hodokosu] (v5s,vt) (1) to give (time, money, goods); to donate; (2) to do; to perform; to conduct; (3) to apply (processing, makeup, etc.); to add (e.g. ornamentation, annotation); (4) to sow; to seed; to scatter (e.g. fertilizer); to sprinkle; (5) (arch) to spread far and wide; (P) [Add to Longdo]
餓鬼[せがき, segaki] (n) {Buddh} service for the benefit of suffering spirits [Add to Longdo]
[せこう(P);しこう, sekou (P); shikou] (n,vs) construction; constructing; carrying out; work; formation; workmanship; execution; (P) [Add to Longdo]
[しこう(P);せぎょう;せこう;しぎょう, shikou (P); segyou ; sekou ; shigyou] (n,vs) (1) (しこう, せこう, しぎょう only) execution; enforcing; carrying out; (2) (せぎょう only) giving alms; giving food to the poor or monks; (P) [Add to Longdo]
行規則[しこうきそく, shikoukisoku] (n) enforcement regulations; misterial ordinance; regulations relative to the application of a law [Add to Longdo]
[しさく, shisaku] (n,vs) policy; measure; (P) [Add to Longdo]
[せしゅ, seshu] (n) chief mourner; donor; benefactor [Add to Longdo]
[しじゅつ, shijutsu] (n,vs) (See 手術) medical treatement, esp. surgical [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[shī gōng, ㄕ ㄍㄨㄥ, ] construction, #1,943 [Add to Longdo]
[shī, , ] to distribute (alms); to do; to execute; to carry out; surname Shi, #3,548 [Add to Longdo]
[shī xíng, ㄕ ㄒㄧㄥˊ, ] to put in place; put into practice; take effect, #7,538 [Add to Longdo]
[shī zhǎn, ㄕ ㄓㄢˇ, ] to use fully; to put to use, #10,624 [Add to Longdo]
[shī féi, ㄕ ㄈㄟˊ, ] fertilize, #13,741 [Add to Longdo]
[shī jiā, ㄕ ㄐㄧㄚ, ] exert (effort or pressure), #16,392 [Add to Longdo]
[shī yā, ㄕ ㄧㄚ, / ] to pressure, #19,017 [Add to Longdo]
[shī yòng, ㄕ ㄩㄥˋ, ] to implement; to use, #20,449 [Add to Longdo]
罗德[Shī luó dé, ㄕ ㄌㄨㄛˊ ㄉㄜˊ, / ] Schröder (name); Gerhard Schröder (1944-), German SPD politician, Chancellor 1998-2005, #21,453 [Add to Longdo]
[shī zhèng, ㄕ ㄓㄥˋ, ] administration, #25,465 [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
That church organization takes in refugees.あの教会設は避難民を収容している。
There are still some dry states in the U.S.アメリカでは禁酒法が実されている州がまだいくつかある。
When will the law go into force?いつその法律は行されますか。
We have a good heating system.うちにはちゃんとした暖房設があります。
Our university has excellent sports facilities.うちの大学にはすばらしいスポーツ設がある。
If you join this club, you will be entitled to use all of its facilities.このクラブに入会すれば、その設の全てを使用する権利が与えられる。
There are many amusements in the city.この市にはたくさんの娯楽設がある。
Littering in this facility is subject to a maximum fine of $500.この設内でゴミの投げ捨てをすると、最高500ドルの罰金を課せられることがあります。
By obtaining advanced technology from Japan, those countries also plan to provide people with a technical education.これらの国はまた、進んだ科学技術を日本から得ることによって、国民に技術教育をすことも計画している。
The hotel has accommodation for one hundred.そのホテルには100人を収容する設がある。
The hotel can accommodate 300 people.そのホテルは300人の客を収容できる設がある。
Only members of the company are entitled to use the facilities.その会社のメンバーだけがその設を使う資格がある。

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I never once felt like I fit in at the orphanage.[JA] 正直 設になじむことは 一度もなかったです Choices (2017)
--in order to bring it to the surface.[CN] 該系統將於2018年全面 Earth Is a Hot Mess (2017)
-Thank you.[CN] (伯多斯畢) 為對抗人類造成的全球暖化問題 威尼斯人構思出獨特的人工設 Earth Is a Hot Mess (2017)
Any time an inmate dies, we take it very seriously.[CN] 耐德女士 我是迈克・罗斯 Mudmare (2017)
All I could do was work at part-time jobs every day to save money to get out of there.[JA] とにかく 設を出るお金を ためるために 毎日 バイトばかりしていました Choices (2017)
It was the fact that I removed my body hair.[JA] 脱毛の術を受けたの  ()
Well, if he was in a fight, there has to be an incident report.[CN] 耐德女士 当你坐了我的位子 你就会习惯那些公司总是如你所料 所以我希望你们能有所行动 Mudmare (2017)
I'm also the partner that Bratton Gould just lost.[CN] 现在是想实报复 Divide and Conquer (2017)
The same orphanage?[JA] 同じ設... Choices (2017)
So, you can go to the painting, put your hand on it and feel that it's really real.[CN] (芙乐儿梅兹) Machines Take Over the World (2017)
And then they will come to know what is the importance of vaccination.[CN] 鎖定每年打兩次 讓整整一億七千兩百萬孩童免疫 Do Some Shots, Save the World (2017)
It's huge. -You do the conversion.[CN] -這種設造價多少? Earth Is a Hot Mess (2017)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
[しせつ, shisetsu] facility [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[ほどこす, hodokosu] Almosen_geben, schenken, spenden, durchfuehren, ausueben [Add to Longdo]
[しせい, shisei] Regierung, Verwaltung [Add to Longdo]
[せりょう, seryou] unentgeltliche_aerztliche_Behandlung [Add to Longdo]
[しこう, shikou] ausfuehren, durchfuehren, in_Kraft_setzen [Add to Longdo]
[しせつ, shisetsu] Einrichtung, Institution [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top