Search result for

(57 entries)
(0.0598 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -施-, *施*
Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[ほどこす, ] (vi) 1. ให้, มอบให้ 2. ดำเนินการ, ทำการ
[せこう, ] (n) การลงมือก่อสร้าง, การดำเนินการก่อสร้าง

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
[ほどこす, hodokosu] Thai: ติดตั้ง
[ほどこす, hodokosu] Thai: บริจาค English: to donate
[ほどこす, hodokosu] Thai: ให้
[ほどこす, hodokosu] Thai: ดำเนินการ

Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[施, shī, ] to grant, to bestow; to act; surname
Radical: Decomposition: 方 (fāng ㄈㄤ)  㐌 (yí ㄧˊ) 
Etymology: []

Japanese-English: EDICT Dictionary
[ほどこし, hodokoshi] (n) charity [Add to Longdo]
し物[ほどこしもの, hodokoshimono] (n) alms [Add to Longdo]
[ほどこす, hodokosu] (v5s,vt) (1) to give (time, money, goods); to donate; (2) to do; to perform; to conduct; (3) to apply (processing, makeup, etc.); to add (e.g. ornamentation, annotation); (4) to sow; to seed; to scatter (e.g. fertilizer); to sprinkle; (5) (arch) to spread far and wide; (P) [Add to Longdo]
餓鬼[せがき, segaki] (n) {Buddh} service for the benefit of suffering spirits [Add to Longdo]
[せこう(P);しこう, sekou (P); shikou] (n,vs) construction; constructing; carrying out; work; formation; workmanship; execution; (P) [Add to Longdo]
[しこう(P);せぎょう;せこう;しぎょう, shikou (P); segyou ; sekou ; shigyou] (n,vs) (1) (しこう, せこう, しぎょう only) execution; enforcing; carrying out; (2) (せぎょう only) giving alms; giving food to the poor or monks; (P) [Add to Longdo]
行規則[しこうきそく, shikoukisoku] (n) enforcement regulations; misterial ordinance; regulations relative to the application of a law [Add to Longdo]
[しさく, shisaku] (n,vs) policy; measure; (P) [Add to Longdo]
[せしゅ, seshu] (n) chief mourner; donor; benefactor [Add to Longdo]
[しじゅつ, shijutsu] (n,vs) (See 手術) medical treatement, esp. surgical [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[shī, , ] to distribute (alms); to do; to execute; to carry out; surname Shi [Add to Longdo]
[shī shì, ㄕ ㄕˋ, ] (ling.) agent [Add to Longdo]
[shī jiā, ㄕ ㄐㄧㄚ, ] exert (effort or pressure) [Add to Longdo]
[shī yā, ㄕ ㄧㄚ, / ] to pressure [Add to Longdo]
[shī zhǎn, ㄕ ㄓㄢˇ, ] to use fully; to put to use [Add to Longdo]
[shī gōng, ㄕ ㄍㄨㄥ, ] construction [Add to Longdo]
[shī shě, ㄕ ㄕㄜˇ, / ] to give in charity [Add to Longdo]
[shī zhèng, ㄕ ㄓㄥˋ, ] administration [Add to Longdo]
政报告[shī zhèng bào gào, ㄕ ㄓㄥˋ ㄅㄠˋ ㄍㄠˋ, / ] administrative report [Add to Longdo]
[shī jiào, ㄕ ㄐㄧㄠˋ, ] teaching [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
That church organization takes in refugees.あの教会設は避難民を収容している。
There are still some dry states in the U.S.アメリカでは禁酒法が実されている州がまだいくつかある。
When will the law go into force?いつその法律は行されますか。
We have a good heating system.うちにはちゃんとした暖房設があります。
Our university has excellent sports facilities.うちの大学にはすばらしいスポーツ設がある。
If you join this club, you will be entitled to use all of its facilities.このクラブに入会すれば、その設の全てを使用する権利が与えられる。
There are many amusements in the city.この市にはたくさんの娯楽設がある。
Littering in this facility is subject to a maximum fine of $500.この設内でゴミの投げ捨てをすると、最高500ドルの罰金を課せられることがあります。
By obtaining advanced technology from Japan, those countries also plan to provide people with a technical education.これらの国はまた、進んだ科学技術を日本から得ることによって、国民に技術教育をすことも計画している。
The hotel has accommodation for one hundred.そのホテルには100人を収容する設がある。
The hotel can accommodate 300 people.そのホテルは300人の客を収容できる設がある。
Only members of the company are entitled to use the facilities.その会社のメンバーだけがその設を使う資格がある。

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I never once felt like I fit in at the orphanage.[JA] 正直 設になじむことは 一度もなかったです Choices (2017)
Electrocuted while working on subway rail.[CN] 今晚凌晨4点左右 1号铁线工 修点工中 有人电死 Killer Toon (2013)
There was an Israeli strike on a Syrian target last May.[CN] 去年五月 以色列对叙利亚实了一次空袭 Shadow Warfare: Part 10 (2013)
We'll put you in protective custody.[CN] 我们会采取一段时间的保护措 Killer Toon (2013)
All I could do was work at part-time jobs every day to save money to get out of there.[JA] とにかく 設を出るお金を ためるために 毎日 バイトばかりしていました Choices (2017)
There are a lot of eyes watching with the construction.[CN] 周围周边在工 视线也多 Hwayi: A Monster Boy (2013)
I have a panacea for him[CN] 我先点万应散 Young Detective Dee: Rise of the Sea Dragon (2013)
It was the fact that I removed my body hair.[JA] 脱毛の術を受けたの  ()
Unless you want to get out the water board,[CN] 除非你准备实水刑 Badlands (2013)
Hallelujah. What a noble man![CN] 阿弥陀佛,这位主,你实在是太伟大了 The Way We Dance (2013)
The same orphanage?[JA] 同じ設... Choices (2017)
I've been through shoot-outs. I've been through shelter homes. My life was never easy.[JA] 銃撃戦に保護設暮らし 今も楽な人生じゃないよ CounterPunch (2017)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
[しせつ, shisetsu] facility [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[ほどこす, hodokosu] Almosen_geben, schenken, spenden, durchfuehren, ausueben [Add to Longdo]
[しせい, shisei] Regierung, Verwaltung [Add to Longdo]
[せりょう, seryou] unentgeltliche_aerztliche_Behandlung [Add to Longdo]
[しこう, shikou] ausfuehren, durchfuehren, in_Kraft_setzen [Add to Longdo]
[しせつ, shisetsu] Einrichtung, Institution [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top