Search result for

方世玉

(10 entries)
(0.1138 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -方世玉-, *方世玉*
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Fang is not that kind of man.[CN] 方世玉不是这种人 Kung Fu Invaders (1974)
He said Fang helped the Manchus.[CN] 说方世玉帮了鹰爪子 Kung Fu Invaders (1974)
Fang Shih-yu.[CN] 鼎鼎大名的方世玉 Kung Fu Invaders (1974)
Is this man Fang Shih-yu?[CN] 这个人就是方世玉 Kung Fu Invaders (1974)
General, Fang is also important to the Shaolin.[CN] 将军 那方世玉也是少林一派的重要人物 Kung Fu Invaders (1974)
Fang Shih-yu.[CN] 方世玉 Kung Fu Invaders (1974)
Where is Fang Shih-yu?[CN] 方世玉在哪里 Kung Fu Invaders (1974)
Fang is also a Shaolin disciple, but he helped the Manchus arrest Hung.[CN] 方世玉也算是少林一派 他居然帮着鹰爪子带走洪师哥 Kung Fu Invaders (1974)
Master, why did you let a Shaolin man go?[CN] 师傅 方世玉也是少林余孽 怎么放过他 Kung Fu Invaders (1974)
I was told Fang is not that kind of man.[CN] 照说方世玉不是这种人啊 Kung Fu Invaders (1974)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top