Search result for

(90 entries)
(0.0158 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -文-, *文*
Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[ぶんぐ, bungu] (n) เครื่องเขียน
句を言う[もんくをいう, monkuwoiu] (vi vt) ต่อว่า, ตำหนิ, บ่น
[ぶんがく, bungaku] การประพันธ์, การเขียนหนังสือ, การแต่งหนังสือ
[ぶんぽう, bunpou] (n) ไวยากรณ์

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[もんく, monku] (n) - ถ้อยคำ, วลี - คำติ, คำต่อว่า , See also: R. 句を言う
部省[もんぶしょう, monbushou] (n) กระทรวงศึกษาธิการ
[ぶんあん, bun'an] (n) ฉบับร่าง (ของบทความต่างๆ)
[ぶんい, bun'i] ใจความสำคัญ (ของประโยคหรือบทความ)
[ぶんい, bun'i] ใจความสำคัญ (ของประโยคหรือบทความ)
化交流[ぶんかこうりゅう, bunkakouryuu] (n) การแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม
[ぶんたん, buntan] (n) ส้มโอ
[ぶんか, bunka] (n ) วัฒนธรรม
化遺産[bunka isan] มรดกทางวัฒนธรรม
書番号[ぶんしょばんごう, bunshobangou] (n ) เลขที่หนังสือ

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
[もじ, moji] Thai: ตัวอักษร English: letter (of alphabet)
[ぶんご, bungo] Thai: ภาษาเขียน English: written language
[ぶんご, bungo] Thai: ภาษาในวรรณกรรม English: literary language
[ぶんか, bunka] Thai: วัฒนธรรม English: culture
[ぶんか, bunka] Thai: อารยธรรม English: civilization

Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[文, wén, ㄨㄣˊ] culture, literature, writing
Radical: Decomposition: 亠 (tóu ㄊㄡˊ)  乂 (yì ㄧˋ) 
Etymology: [pictographic] A tattooed chest, representing writing
[斋, zhāi, ㄓㄞ] to fast, to abstain; a vegetarian diet
Radical: Decomposition: 文 (wén ㄨㄣˊ)  而 (ér ㄦˊ) 
Etymology: [pictophonetic] culture
[斌, bīn, ㄅㄧㄣ] ornamental, refined
Radical: Decomposition: 文 (wén ㄨㄣˊ)  武 (wǔ ˇ) 
Etymology: [pictophonetic] culture
[斐, fěi, ㄈㄟˇ] graceful, elegant, beautiful
Radical: Decomposition: 非 (fēi ㄈㄟ)  文 (wén ㄨㄣˊ) 
Etymology: [pictophonetic] culture
[斑, bān, ㄅㄢ] freckled, mottled, spotted, striped
Radical: Decomposition: 王 (wáng ㄨㄤˊ)  文 (wén ㄨㄣˊ)  王 (wáng ㄨㄤˊ) 
Etymology: [ideographic] Markings 文 in jade 王
[斓, lán, ㄌㄢˊ] multicolored
Radical: Decomposition: 文 (wén ㄨㄣˊ)  阑 (lán ㄌㄢˊ) 
Etymology: [pictophonetic] script
[斕, lán, ㄌㄢˊ] multicolored
Radical: Decomposition: 文 (wén ㄨㄣˊ)  闌 (lán ㄌㄢˊ) 
Etymology: [pictophonetic] script

Japanese-English: EDICT Dictionary
[もん, mon] (n) letter; writings; (P) [Add to Longdo]
[もん, mon] (n) sentence; text; (P) [Add to Longdo]
[もん, mon] (n) (1) one-thousandth of a kan (obsolete unit of currency); (2) 2.4 cm (traditional unit used to measure shoe sizes) [Add to Longdo]
;綾[あや, aya] (n) (1) figure; design; (2) (綾 only) twill weave; pattern of diagonal stripes [Add to Longdo]
の無い[あやのないぶんたい, ayanonaibuntai] (n) plain style [Add to Longdo]
は人也[ぶんはひとなり, bunhahitonari] (exp) (id) The style is the man [Add to Longdo]
を以て立つ[ぶんをもってたつ, bunwomottetatsu] (exp,v5t) to live by the pen [Add to Longdo]
を組み立てる[ぶんをくみたてる, bunwokumitateru] (exp,v1) to construct a sentence [Add to Longdo]
を付ける[あやをつける, ayawotsukeru] (exp,v1) (obsc) (See 言いがかり) to make a false accusation [Add to Longdo]
を練る[ぶんをねる, bunwoneru] (exp,v5r) to polish one's style [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[wén, ㄨㄣˊ, ] language; culture; writing; formal; literary; gentle; surname Wen [Add to Longdo]
[wén rén, ㄨㄣˊ ㄖㄣˊ, ] scholar; literati [Add to Longdo]
以载道[wén yǐ zài dào, ㄨㄣˊ ㄧˇ ㄗㄞˋ ㄉㄠˋ, / ] words of truth; moral expressed in words; written article explaining a moral [Add to Longdo]
[wén jiàn, ㄨㄣˊ ㄐㄧㄢˋ, ] document; file [Add to Longdo]
件夹[wén jiàn jiā, ㄨㄣˊ ㄐㄧㄢˋ ㄐㄧㄚ, / ] folder; file (paper) [Add to Longdo]
件服务器[wén jiàn fú wù qì, ㄨㄣˊ ㄐㄧㄢˋ ㄈㄨˊ ˋ ㄑㄧˋ, / ] file server [Add to Longdo]
件格式[wén jiàn gé shì, ㄨㄣˊ ㄐㄧㄢˋ ㄍㄜˊ ㄕˋ, ] file format [Add to Longdo]
[wén jù, ㄨㄣˊ ㄐㄩˋ, ] stationery; item of stationery (pen, pencil, eraser, pencil sharpener etc) [Add to Longdo]
具商[wén jù shāng, ㄨㄣˊ ㄐㄩˋ ㄕㄤ, ] stationer [Add to Longdo]
[wén huà, ㄨㄣˊ ㄏㄨㄚˋ, ] culture; civilization; cultural [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
The mark "&" stands for "and".&のマークはandの字を表す。
"I did that," she complained, "but there was no water in it!"「そうしたわよ」彼女は句を言った。「でも水なんかなかったわよ」 [F]
The purpose of a conclusion is to sum up the main points of the essay.「結論」の目的は論の主要な論点を要約することだ。
Mary received an award for her composition called "secret love".「秘めた恋」という題の作で、メアリーは賞をもらった。
What do you mean by cultural relativism?化相対主義」とはどういう意味ですか。
Write an essay on "Friendship".「友情」という題で作を書きなさい。
"Is the essay ready?" "No, I'm sorry. I haven't finished writing it yet."「論できましたか」「いや、残念ですが、まだ書き終えていません」
The nineteenth century was the age of the white men's civilization.19世紀は白人明の時代だった。
It is cheaper to order by the dozen.1ダースいくらで注したほうが安い。
Except for a few mistakes, his composition is perfect.2、3の誤りがあるのを除いては彼の作は申し分ありません。
Apart from a few minor mistakes, your composition was excellent.2、3の小さな誤りを別にすれば、君の作は優秀だった。 [M]
Sum up the passage within 200 words.200語以内でその章を要約してください。

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
He writes of mundane everyday life in mundane prose.[JA] "退屈な日常を 退屈な章で書いただけの..." Values (2017)
Congratulations on being the youngest author to receive the Japan Outstanding Literature Prize.[JA] (森口(もりぐち)) 日本最優秀学賞 最年少受賞 おめでとう Appeal (2017)
It has received the Japan Outstanding Literature Prize, after all.[JA] (森口) 日本最優秀学賞受賞作ですからね Reason (2017)
There are all kinds of people in this world.[CN] 将感情与讯息化成明确的字 传达给读者 Values (2017)
CONGRATULATIONS, SHIN.[CN] (第50届日本最优秀学奖) Appeal (2017)
RANCH MILK[CN] 因为是日本最优秀学奖得奖作品啊 Reason (2017)
I can't possibly do another print run if the first printing hasn't sold out![CN] 也是啦 为了日本学界的发展 我的确是该得奖 Appeal (2017)
I was disgusted by his debut novel.[CN] 话说这个人是谁啊? 被你评得一不值的人 Values (2017)
It doesn't look at all like you're writing those inspired passages.[JA] あんな天才的な章を 書いてる最中には とても見えない Values (2017)
Well, the best way to promote the Japanese literary world is for me to win, don't you think?[JA] (花木)フフッ まあ 日本学界の発展のためには 僕が受賞するべき なんでしょうけどね Appeal (2017)
Well, the best way to promote the Japanese literary world is for me to win, don't you think?[CN] 恭喜你成为日本最优秀学奖的 最年轻得奖者 Appeal (2017)
Works that convey thoughts and a message by means of apt writing.[JA] 感情やメッセージを 的確なにして伝えるもんだろ? Values (2017)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
[ぶん, bun] statement, text [Add to Longdo]
キーワード[ぶんキーワード, bun ki-wa-do] statement keyword [Add to Longdo]
ラベル[ぶんラベル, bun raberu] statement label [Add to Longdo]
化圏固有動作[ぶんかけんこゆうどうさ, bunkakenkoyuudousa] locale-specific behavior [Add to Longdo]
関数[ぶんかんすう, bunkansuu] statement function [Add to Longdo]
[ぶんけん, bunken] document [Add to Longdo]
献の選択[ぶんけんのせんたく, bunkennosentaku] selection of documents [Add to Longdo]
献検索[ぶんけんけんさく, bunkenkensaku] document retrieval [Add to Longdo]
献集[ぶんけんしゅう, bunkenshuu] documentation [Add to Longdo]
[ぶんこ, bunko] library [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[もん, mon] Brief [Add to Longdo]
[もん, mon] LITERATUR, TEXT, SATZ [Add to Longdo]
[もん, mon] Literatur, Text, -Satz [Add to Longdo]
[もん, mon] LITERATUR, TEXT, SATZ [Add to Longdo]
[ぶんか, bunka] Kultur [Add to Longdo]
化祭[ぶんかさい, bunkasai] Kulturfest (an Universitaeten) [Add to Longdo]
化財[ぶんかざい, bunkazai] Kulturgut, Kulturdenkmal [Add to Longdo]
[もんく, monku] Worte, Ausdruck, Bemerkung, Klage [Add to Longdo]
[ぶんだん, bundan] literarische_Welt, literarische_Kreise [Add to Longdo]
[もじ, moji] Buchstabe [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top