Search result for

(75 entries)
(0.0232 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -数-, *数*
Longdo Dictionary ภาษาญี่ปุ่น (JP) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
取器[かずとりき] (n ) Hand counter, Hand tally counter

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[かず, kazu] (n) จำนวน
える[かぞえる, kazoeru] (vt) นับจำนวน
え年[かぞえどし, kazoedoshi] การนับอายุแบบจีน กล่าวคือ ตอนเกิดมาถือว่าเป็นหนึ่งขวบ
[すうがく, suugaku] คณิตศาสตร์

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[すうかい, suukai] (n ) หลายครั้ง

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
える[かぞえる, kazoeru] Thai: นับ English: to count
[すう, suu] Thai: จำนวน English: number
[すう, suu] Thai: ตัวเลข English: figure
[すうにん, suunin] Thai: หลายคน English: several people

Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[数, shù, ㄕㄨˋ] count, number, several
Radical: Decomposition: 娄 (lóu ㄌㄡˊ)  攵 (pū ㄆㄨ) 
Etymology: [pictophonetic] script,  Rank: 231

Japanese-English: EDICT Dictionary
[すう, suu] (n) number; amount; (P) [Add to Longdo]
[すう, suu] (pref) (1) several; a number of; (n) (2) number; numeral; figure; (3) destiny; fate; (4) law; (P) [Add to Longdo]
々(P);[かずかず, kazukazu] (n-adv,adj-no) (See 々・しばしば) many; numerous; various; large number of; (P) [Add to Longdo]
[かぞえ, kazoe] (n) (abbr) (See え年・かぞえどし) old manner of reckoning one's age, newborns being considered a year old, with everyone adding one year to their age at New Year's [Add to Longdo]
える(P);算える[かぞえる, kazoeru] (v1,vt) to count; to enumerate; (P) [Add to Longdo]
え違える[かぞえちがえる, kazoechigaeru] (v1) to miscount; to count wrongly (e.g. pages) [Add to Longdo]
え歌[かぞえうた, kazoeuta] (n) (1) counting song; (2) (See 六義・2) enumerative form (of waka) [Add to Longdo]
え込む[かぞえこむ, kazoekomu] (v5m) to number among [Add to Longdo]
え上げる[かぞえあげる, kazoeageru] (v1,vt) to count up; to enumerate [Add to Longdo]
え切れない[かぞえきれない, kazoekirenai] (adj-i) countless; incalculable [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[shǔ, ㄕㄨˇ, / ] to count, #607 [Add to Longdo]
[shù, ㄕㄨˋ, / ] number; figure; to count; to calculate; several, #607 [Add to Longdo]
[shuò, ㄕㄨㄛˋ, / ] frequently; repeatedly, #607 [Add to Longdo]
[shù jù, ㄕㄨˋ ㄐㄩˋ, / ] data; numbers; digital; also written 數據|据, #804 [Add to Longdo]
[shù jù, ㄕㄨˋ ㄐㄩˋ, / ] data; numbers; digital, #804 [Add to Longdo]
[shù liàng, ㄕㄨˋ ㄌㄧㄤˋ, / ] amount; quantity, #1,285 [Add to Longdo]
[shù zì, ㄕㄨˋ ㄗˋ, / ] numeral; digit; number; figure; amount; digital (electronics etc), #1,510 [Add to Longdo]
[shù xué, ㄕㄨˋ ㄒㄩㄝˊ, / ] mathematics; mathematical, #3,019 [Add to Longdo]
[shù mǎ, ㄕㄨˋ ㄇㄚˇ, / ] number; numerals; figures; digital; amount; numerical code, #3,169 [Add to Longdo]
[shù bǎi, ㄕㄨˋ ㄅㄞˇ, / ] several hundred, #6,653 [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Hey, you shut up! You talk too much, the gangster said.「おい、だまれ。口が多いぞ」とそのギャングの一味が言った。 [M]
One, three, and five are odd numbers.1、3、5は奇である。
One, three, and five are odd numbers.1.3そして5は奇です。
Count from 10 down to zero.10から0まで逆にえなさい。
Twelve is an even number.12は偶である。
Some people say thirteen is an unlucky number.13は不吉なであるという人がいる。
These were twice as many university applicants in 1992 as in 1982.1992年には、大学志願者のは1982年の2倍となった。
In the 19th century, the number of immigrants swelled rapidly.19世紀には移民のが急激に増大した。
Count from one to ten.1から10までえなさい。
Two, four, six, etc. are even numbers.2、4、6などは偶です。
The twenty-first century starts in just a few years.21世紀はほんの年で始まる。
The two classes were brought together into a larger class.2つの組は合併されて大人のクラスになった。

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
"Everyone in this world has a different set of values."[JA] "世の中には人間のだけ 価値観の違いがある"と Confrontation (2017)
-You're welcome.[JA] (慎) けど 父親の事件の日後 Affection (2017)
In the near future, the whole world will know the name Shin Michima.[CN] 从名气、销售量、预约状况 还有据看来 初版的三千本就很足够了 Appeal (2017)
- I mean, there's about a million drugs in there.[JA] - ねえ ここに百万の薬があるの Find This Thing We Need To (2017)
But then came the sanctioning bodies, organizations that created their own championship belts and received sanctioning fees from the fighters wearing them.[JA] チャンピオン・ベルト チャンピオン・ベルト やがて世界王座を 認定する団体が複設立 CounterPunch (2017)
Well, the sprayings lessened over time until one day we were both sitting on the curb, looked into each others eyes, and basically said,[JA] でも時間と共に回が減った ある日 2人で縁石に座っていたら 目が合って こう言った Find This Thing We Need To (2017)
I'm not fighting.[CN] 赢了四次并获得为不多的奖金后 CounterPunch (2017)
The kids I had used to take 10 to 12 pounds off in two days.[CN] 女士们 先生们 请看读 CounterPunch (2017)
And to train 30, 40 kids, it's hard. It's hard.[JA] それだけの人を 鍛えるのは大変だ CounterPunch (2017)
Winning the Golden Gloves was huge.[CN] 金手套比赛始于20世纪20年代 到目前为止 大多人都亲临过金手套比赛现场 CounterPunch (2017)
How many guys do you think I've slept with?[JA] 私の経験人 何人だと思う? Ready (2017)
Everyone in this world has a different set of values.[JA] 世の中には 人のだけ価値観の違いがあるの Values (2017)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
[すう, suu] number [Add to Longdo]
える[かぞえる, kazoeru] to count, to enumerate [Add to Longdo]
に入れる[かずにいれる, kazuniireru] to count, to include in the number [Add to Longdo]
学モデル[すうがくモデル, suugaku moderu] mathematic model [Add to Longdo]
学関[すうがくかんすう, suugakukansuu] mathematical function [Add to Longdo]
学的[すうじてき, suujiteki] mathematical [Add to Longdo]
学的モデル化[すうがくてきモデルか, suugakuteki moderu ka] mathematic modelling [Add to Longdo]
学的帰納法[すうがくてききのうほう, suugakutekikinouhou] mathematical induction [Add to Longdo]
[すうじ, suuji] digit, numeric character [Add to Longdo]
字ORアドレス[すうじORアドレス, suuji OR adoresu] numeric OR address [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[かず, kazu] Zahl [Add to Longdo]
える[かぞえる, kazoeru] zaehlen [Add to Longdo]
億年[すうおくねん, suuokunen] viele_Millionen_Jahre [Add to Longdo]
多く[かずおおく, kazuooku] viel, viele, grosse_Anzahl [Add to Longdo]
[すうじ, suuji] Zahl, Ziffer [Add to Longdo]
[すうがく, suugaku] Mathematik [Add to Longdo]
[じゅず, juzu] Rosenkranz [Add to Longdo]
[すうびょう, suubyou] einige_Sekunden [Add to Longdo]
[すうせき, suuseki] mehrere (Schiffe) [Add to Longdo]
隻の船[すうせきのふね, suusekinofune] mehrere_Schiffe [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top