Search result for

(55 entries)
(0.1742 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -救-, *救*
Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[きゅうきゅう, kyuukyuu] (n) ฉุกเฉิน (ช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน)
急車[きゅうきゅうしゃ, kyuukyuusha] (n) รถพยาบาล รถฉุกเฉิน

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
[すくう, sukuu] Thai: ช่วยให้รอดพ้นจาก English: to rescue from

Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[救, jiù, ㄐㄧㄡˋ] aid, help; to rescue, to save
Radical: Decomposition: 求 (qiú ㄑㄧㄡˊ)  攵 (pū ㄆㄨ) 
Etymology: [pictophonetic] hand

Japanese-English: EDICT Dictionary
[すくい, sukui] (n) help; aid; relief; salvation; (P) [Add to Longdo]
いようがない;い様がない[すくいようがない, sukuiyouganai] (exp,adj-i) (See いようのない) beyond saving [Add to Longdo]
いようのない;い様のない[すくいようのない, sukuiyounonai] (adj-i) (See いようがない) hopeless; irredeemable [Add to Longdo]
い主[すくいぬし, sukuinushi] (n) savior (the Savior); rescuer [Add to Longdo]
い出す[すくいだす, sukuidasu] (v5s,vt) to rescue; to free [Add to Longdo]
い上げる[すくいあげる, sukuiageru] (v1) to pick up and rescue [Add to Longdo]
[すくう, sukuu] (v5u,vt) to rescue from; to help out of; to save; (P) [Add to Longdo]
[きゅうえん, kyuuen] (n,vs) relief; rescue; reinforcement; (P) [Add to Longdo]
援活動[きゅうえんかつどう, kyuuenkatsudou] (n) rescue operation [Add to Longdo]
援軍[きゅうえんぐん, kyuuengun] (n) reinforcements; relief column [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[jiù, ㄐㄧㄡˋ, ] to save; to assist; to rescue [Add to Longdo]
[jiù shì, ㄐㄧㄡˋ ㄕˋ, ] salvation [Add to Longdo]
世主[jiù shì zhǔ, ㄐㄧㄡˋ ㄕˋ ㄓㄨˇ, ] the Savior (in Christianity) [Add to Longdo]
世军[jiù shì jūn, ㄐㄧㄡˋ ㄕˋ ㄐㄩㄣ, / ] Salvation Army (protestant philanthropic organization founded in London in 1865) [Add to Longdo]
[jiù zhǔ, ㄐㄧㄡˋ ㄓㄨˇ, ] Savior [Add to Longdo]
[jiù wáng, ㄐㄧㄡˋ ㄨㄤˊ, ] to save from extinction; to save the nation [Add to Longdo]
[jiù chū, ㄐㄧㄡˋ ㄔㄨ, ] deliverance [Add to Longdo]
[jiù zhù, ㄐㄧㄡˋ ㄓㄨˋ, ] aid; to help sb in trouble [Add to Longdo]
[jiù mìng, ㄐㄧㄡˋ ㄇㄧㄥˋ, ] to save someone's life; (interjection) Help!; (interjection) Save me! [Add to Longdo]
[jiù ēn, ㄐㄧㄡˋ ㄣ, ] salvation [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
"God is our salvation," said the priest.「神はわれらのいである」と司祭は言った。
That tall boy saved the drowning child.あの背の高い少年が溺れかかっている子どもをった。
Refugees in Africa are seeking help.アフリカの難民がいを求めている。
The coach's advice saved us.コーチの忠告が私たちのチームをった。
The coach's advice saved us.コーチの忠告が私達をった。
This dog is trained to save people in the mountains.この犬は山岳地で人を助するよう訓練されています。
A stewardess was rescued from the wreck.スチュワーデスが旅客機械の残骸から出された。
Zen's latest mission is to save the Earth from ecological destruction at the hands of a plant-destroying madman.ゼンの最新の任務は、緑の絶滅を図る狂人による生態系破壊から地球をうことです。
The doctor did everything possible as a physician to save the life of the dying child; he also gave his blood to help the child weather the storm.その医師は内科医として、瀕死の子供の生命をうために、できることはなんでもしたばかりか、危機を切り抜けるために自分の血を提供までした。
The doctor saved the four people injured in the accident.その医者は事故で負傷した4人をった。
The company once again went into the red. It is beyond saving.その会社はまた赤字になった。いようがない。
The relief pitcher was no substitute for the ace.その助投手でエースの代わりはとても務まらなかった。

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
The hero of Hunter's Cove, who recently helped rescue a young girl from the jaws of a bloodthirsty shark is going out to search for the massive predator.[JA] 血に飢えたサメから 若い女性をった この町のヒーローが Stalker's Prey (2017)
A girl killed by the same shark that she was saved from.[JA] 命をわれたのと 同じサメに殺される Stalker's Prey (2017)
So this is the lesson... the pirates of New Providence Island are incorrigible, dedicated to mayhem.[CN] 这就是你要教我的吗 新普罗维登斯岛的海盗们 都是些无可药 喜爱骚乱的暴徒 IX. (2015)
So, in order to save her, the prince took human form.[CN] 为了她 王子化为人形 Pan (2015)
Hey, look, mate, that gubbins you told me about putting her first did the trick.[JA] ラベンダー 1番とかいう言葉が効いた お前は世主だ The Secret of Sales (2017)
I saved your life.[JA] 君の命をったのに Stalker's Prey (2017)
Bruce Kane, son of State Rep Richard Kane, became a household name overnight after his heroic rescue of a local high school senior.[JA] ケイン議員の 息子さんの名前は 勇気ある出劇ののち 一夜のうちに知れ渡りました Stalker's Prey (2017)
I get you out, and you pull this shit.[CN] 我了你 你却干出这种龌龊事 IX. (2015)
Maybe then, we'd be celebrating two saved lives.[JA] 2人の命をえたかと思うと 残念です Stalker's Prey (2017)
Somebody, please help me![CN] 有人吗 命啊 Pan (2015)
We are saved.[CN] 我们得 Pan (2015)
You killed your own crew to free me.[CN] 你为了我杀了自己的船员 IX. (2015)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[すくう, sukuu] retten, helfen [Add to Longdo]
世軍[きゅうせいぐん, kyuuseigun] Heilsarmee [Add to Longdo]
[きゅうじょ, kyuujo] Rettung, Hilfe [Add to Longdo]
命ボート[きゅうめいボート, kyuumei bo-to] Rettungsboot [Add to Longdo]
[きゅうきゅう, kyuukyuu] erste_Hilfe [Add to Longdo]
[きゅうさい, kyuusai] Hilfe, Unterstuetzung, Rettung [Add to Longdo]
護班[きゅうごはん, kyuugohan] Rettungsmannschaft [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top