Search result for

(63 entries)
(0.0226 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -政-, *政*
Longdo Dictionary ภาษาญี่ปุ่น (JP) - ญี่ปุ่น (JP) (UNAPPROVED version -- use with care )
権交代[せいけんこうたい] การเปลี่ยนพรรคการเมืองที่มาเป็นผู้นำในการจัดตั้งรัฐบาล(ดังนั้นหากเป็นแค่การเปลี่ยนพรรคร่วมรัฐบาล โดยที่พรรคที่เป็นผู้นำยังคงเป็นพรรคเดิม ก็ยังไม่สามารถใช้คำนี้ได้)

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[せいふ, seifu] (n) รัฐบาล
[せいじ, seiji] (n) รัฐบาล, การเมือง
治学[せいじがく, seijigaku] (n) รัฐศาสตร์
治家[せいじか, seijika] (n) นักการเมือง

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[せいじょう, seijou] (n ) สถานการณ์ทางการเมือง
治改革[せいじかいかく, seijikaikaku] (n ) การปฏิรูปการเมือง
治倫理[せいじりんり, seijirinri] จริยธรรมทางการเมือง

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
[せいふ, seifu] Thai: รัฐบาล English: government

Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[政, zhèng, ㄓㄥˋ] government, politics
Radical: Decomposition: 正 (zhèng ㄓㄥˋ)  攵 (pū ㄆㄨ) 
Etymology: [pictophonetic] script,  Rank: 150

Japanese-English: EDICT Dictionary
[まつりごと, matsurigoto] (n) rule; government; (P) [Add to Longdo]
を執る[まつりごとをとる, matsurigotowotoru] (exp,v5r) to administer the affairs of state [Add to Longdo]
[せいかい, seikai] (n) political world; (P) [Add to Longdo]
界の嵐[せいかいのあらし, seikainoarashi] (n) political storm [Add to Longdo]
界工作[せいかいこうさく, seikaikousaku] (n) currying of political favor; buying political influence [Add to Longdo]
界再編[せいかいさいへん, seikaisaihen] (n) political realignment; a realignment of political parties [Add to Longdo]
界余聞[せいかいよぶん, seikaiyobun] (n) tidbits of political gossip [Add to Longdo]
[せいかく;せいきゃく, seikaku ; seikyaku] (n) politician (or someone otherwise engaged in politics); statesman [Add to Longdo]
[せいきょう, seikyou] (n) religion and politics; church and state; (P) [Add to Longdo]
教一致[せいきょういっち, seikyouicchi] (n) unity of church and state [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[zhèng fǔ, ㄓㄥˋ ㄈㄨˇ, ] government, #177 [Add to Longdo]
[zhèng cè, ㄓㄥˋ ㄘㄜˋ, ] policy, #378 [Add to Longdo]
[zhèng zhì, ㄓㄥˋ ㄓˋ, ] politics; political, #708 [Add to Longdo]
[zhèng xié, ㄓㄥˋ ㄒㄧㄝˊ, / ] CPPCC (Chinese People's Political Consultative Committee), #3,807 [Add to Longdo]
[zhèng, ㄓㄥˋ, ] political; politics; government, #3,813 [Add to Longdo]
[zhèng quán, ㄓㄥˋ ㄑㄩㄢˊ, / ] regime; (wield) political power, #5,406 [Add to Longdo]
[zhèng dǎng, ㄓㄥˋ ㄉㄤˇ, / ] political party, #7,942 [Add to Longdo]
[zhèng wù, ㄓㄥˋ ˋ, / ] government affairs, #7,985 [Add to Longdo]
[zhèng fǎ, ㄓㄥˋ ㄈㄚˇ, ] political law; politics and law, #8,843 [Add to Longdo]
[zhèng jì, ㄓㄥˋ ㄐㄧˋ, / ] (political) achievements; track record, #11,047 [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
In 1603, when King James I came into power, football was allowed again.1603年、ジェームズ一世が権の座についたとき、フットボールは再び許可されたのです。
There were demonstrations against the government by Japanese university students in the 1960's.1960年代に日本では大学生による、府に対するデモが起きた。
In the 1960's, Japanese college students demonstrated against their government.1960年代に日本の大学生は府に対して示威運動を起こした。
Two groups united to form a party.2つのグループが団結して1つの党になった。
The two countries were united under one government.2つの国は1つの府に統合された。
Anybody with at least a two-digit IQ knows this was a politically biased choice.2桁のIQがある人間なら誰でも、この選択が治的に偏ったものだって分かってるよ。
People of 65 and above get a pension from the government.65歳以上の人たちは府から年金を受けている。
B. Franklin was an American statesman and inventor.B.フランクリンはアメリカの治家であり発明家であった。
A politician like that gets my goat.ああいう治家を見るといらいらする。
Your idea runs counter to our policy.あなたの意見は我々の策に反します。
We are counting on your for financial help.あなたの財上の援助をあてにしています。
Are you interested in politics?あなたは治に興味がありますか。

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
With his enormous wealth, the police, yakuza, and even politicians were under his control.[JA] 莫大な財産を持って 警察にヤクザ 治家まで 自分の道具にして Emotions (2017)
-I am. Yeah. -[audience cheers][CN] 印度府肯定相當積極 Do Some Shots, Save the World (2017)
Out, Temer![CN] (府观点)  ()
So...[CN] 那是不一样的  ()
GOVERNMENT PERSPECTIVE[JA] 〝府見解〞  ()
That a coup is being articulated.[CN] 善与恶 独裁权与反对人士  ()
Now it's all Thatcher's fucking children, buying their own council houses, bankrupting themselves with flash cars and shitty double-glazing.[JA] サッチャー権下で みんなが公営住宅を買い 高級車と二重ガラスで 破産していく Smell the Weakness (2017)
"Escape and live.[CN] 拥有巨额财产 不仅是黑白两道 甚至连治人物都当成自己的道具 Emotions (2017)
It was different governments.[CN] 这场变的主角是巴西民主运动党 和巴西社会民主党的奇特混合 带着浓厚的福音派色彩  ()
It was a way of segregating black people from white people.[JA] 黒人と白人の分離策だ Barbecue (2017)
They should at least see people who are affected by polio... how they are suffering, what other problems they are facing.[CN] 印度府主動出擊 展開全國疫苗計畫 Do Some Shots, Save the World (2017)
What the fuck is this?[CN] 我想 要么上帝是白人 要么府把病毒藏在了迪斯科球灯里 Deep in the Heart of Texas: Dave Chappelle Live at Austin City Limits (2017)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
府所有[せいふしょよう, seifushoyou] gov't property, gov't owned [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[まつりごと, matsurigoto] Verwaltung [Add to Longdo]
[せいれい, seirei] Regierungserlass [Add to Longdo]
[せいとう, seitou] (politische) Partei [Add to Longdo]
[せいきょく, seikyoku] politische_Lage [Add to Longdo]
[せいふ, seifu] Regierung [Add to Longdo]
[せいじ, seiji] Politik [Add to Longdo]
治家[せいじか, seijika] Politiker [Add to Longdo]
[せいさく, seisaku] Politik [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top