Search result for

(63 entries)
(0.1325 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -政-, *政*
Longdo Dictionary ภาษาญี่ปุ่น (JP) - ญี่ปุ่น (JP) (UNAPPROVED version -- use with care )
権交代[せいけんこうたい] การเปลี่ยนพรรคการเมืองที่มาเป็นผู้นำในการจัดตั้งรัฐบาล(ดังนั้นหากเป็นแค่การเปลี่ยนพรรคร่วมรัฐบาล โดยที่พรรคที่เป็นผู้นำยังคงเป็นพรรคเดิม ก็ยังไม่สามารถใช้คำนี้ได้)

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[せいふ, seifu] (n) รัฐบาล
[せいじ, seiji] (n) รัฐบาล, การเมือง
治学[せいじがく, seijigaku] (n) รัฐศาสตร์
治家[せいじか, seijika] (n) นักการเมือง

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[せいじょう, seijou] (n ) สถานการณ์ทางการเมือง
治改革[せいじかいかく, seijikaikaku] (n ) การปฏิรูปการเมือง
治倫理[せいじりんり, seijirinri] จริยธรรมทางการเมือง

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
[せいふ, seifu] Thai: รัฐบาล English: government

Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[政, zhèng, ㄓㄥˋ] government, politics
Radical: Decomposition: 正 (zhèng ㄓㄥˋ)  攵 (pū ㄆㄨ) 
Etymology: [pictophonetic] script

Japanese-English: EDICT Dictionary
[まつりごと, matsurigoto] (n) rule; government; (P) [Add to Longdo]
を執る[まつりごとをとる, matsurigotowotoru] (exp,v5r) to administer the affairs of state [Add to Longdo]
[せいかい, seikai] (n) political world; (P) [Add to Longdo]
界の嵐[せいかいのあらし, seikainoarashi] (n) political storm [Add to Longdo]
界工作[せいかいこうさく, seikaikousaku] (n) currying of political favor; buying political influence [Add to Longdo]
界再編[せいかいさいへん, seikaisaihen] (n) political realignment; a realignment of political parties [Add to Longdo]
界余聞[せいかいよぶん, seikaiyobun] (n) tidbits of political gossip [Add to Longdo]
[せいかく;せいきゃく, seikaku ; seikyaku] (n) politician (or someone otherwise engaged in politics); statesman [Add to Longdo]
[せいきょう, seikyou] (n) religion and politics; church and state; (P) [Add to Longdo]
教一致[せいきょういっち, seikyouicchi] (n) unity of church and state [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[zhèng, ㄓㄥˋ, ] political; politics; government [Add to Longdo]
[zhèng shì, ㄓㄥˋ ㄕˋ, ] politics; government affairs [Add to Longdo]
[zhèng lìng, ㄓㄥˋ ㄌㄧㄥˋ, ] government decree [Add to Longdo]
[zhèng wù, ㄓㄥˋ ˋ, / ] government affairs [Add to Longdo]
[zhèng xié, ㄓㄥˋ ㄒㄧㄝˊ, / ] CPPCC (Chinese People's Political Consultative Committee) [Add to Longdo]
[Zhèng hé, ㄓㄥˋ ㄏㄜˊ, ] (N) Zhenghe (place in Fujian) [Add to Longdo]
[zhèng quān, ㄓㄥˋ ㄑㄩㄢ, ] government circle; political circle [Add to Longdo]
[zhèng tán, ㄓㄥˋ ㄊㄢˊ, / ] political circles [Add to Longdo]
[zhèng wěi, ㄓㄥˋ ㄨㄟˇ, ] political commissar (within the army) [Add to Longdo]
[zhèng kè, ㄓㄥˋ ㄎㄜˋ, ] politician [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
In 1603, when King James I came into power, football was allowed again.1603年、ジェームズ一世が権の座についたとき、フットボールは再び許可されたのです。
There were demonstrations against the government by Japanese university students in the 1960's.1960年代に日本では大学生による、府に対するデモが起きた。
In the 1960's, Japanese college students demonstrated against their government.1960年代に日本の大学生は府に対して示威運動を起こした。
Two groups united to form a party.2つのグループが団結して1つの党になった。
The two countries were united under one government.2つの国は1つの府に統合された。
Anybody with at least a two-digit IQ knows this was a politically biased choice.2桁のIQがある人間なら誰でも、この選択が治的に偏ったものだって分かってるよ。
People of 65 and above get a pension from the government.65歳以上の人たちは府から年金を受けている。
B. Franklin was an American statesman and inventor.B.フランクリンはアメリカの治家であり発明家であった。
A politician like that gets my goat.ああいう治家を見るといらいらする。
Your idea runs counter to our policy.あなたの意見は我々の策に反します。
We are counting on your for financial help.あなたの財上の援助をあてにしています。
Are you interested in politics?あなたは治に興味がありますか。

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
With his enormous wealth, the police, yakuza, and even politicians were under his control.[JA] 莫大な財産を持って 警察にヤクザ 治家まで 自分の道具にして Emotions (2017)
I'm new to town, and the government is putting out an RFP to outsource its tow truck service,[CN] 我刚来这城市 府为了将拖车服务外包 正在进行招标 Waiting for the Knock (2012)
I'm just stress you out, you know, emotionally and financially until you cave.[CN] 我只是强调你出去, 你知道,在感情上 和财,直到你的洞穴。 Artifact (2012)
Well, there are certain things about "The Spectator" finances[CN] 有些關于"旁觀者"財上的事 Where the Vile Things Are (2012)
It's kind of like legislating, you know, legislature for a government.[CN] 这有点像立法, 你知道,立法的府。 Artifact (2012)
GOVERNMENT PERSPECTIVE[JA] 〝府見解〞  ()
The government has a secret system-- a machine that spies on you every hour of every day.[CN] 府有一套秘密系统 一台每时每刻都在监控你的机器 The High Road (2012)
Now it's all Thatcher's fucking children, buying their own council houses, bankrupting themselves with flash cars and shitty double-glazing.[JA] サッチャー権下で みんなが公営住宅を買い 高級車と二重ガラスで 破産していく Smell the Weakness (2017)
You told me how you had quit school at 15, and that one of the dominating reasons was your politics at the time, and your desire to join the class struggle.[CN] 你说你十五岁时不得不退学 You told me how you had quit school at 15, 最主要的一个原因是 and that one of the dominating reasons 你当时的治立场 was your politics at the time Stories We Tell (2012)
Alicia... this is politics.[CN] 艾丽西娅 这就是 Two Girls, One Code (2012)
It was a way of segregating black people from white people.[JA] 黒人と白人の分離策だ Barbecue (2017)
The government considers these people irrelevant.[CN] 府以为这些人无关紧要 The High Road (2012)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
府所有[せいふしょよう, seifushoyou] gov't property, gov't owned [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[まつりごと, matsurigoto] Verwaltung [Add to Longdo]
[せいれい, seirei] Regierungserlass [Add to Longdo]
[せいとう, seitou] (politische) Partei [Add to Longdo]
[せいきょく, seikyoku] politische_Lage [Add to Longdo]
[せいふ, seifu] Regierung [Add to Longdo]
[せいじ, seiji] Politik [Add to Longdo]
治家[せいじか, seijika] Politiker [Add to Longdo]
[せいさく, seisaku] Politik [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top