Search result for

(63 entries)
(1.6555 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -支-, *支*
Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[しえん, shien] (vt) สนับสนุน
[しぶ, shibu] (n) สำนักงานย่อย, สาขาย่อย, See also: A. 本部,
配人[しはいにん, shihainin] (n) ผู้จัดการทั่วไป (มักใช้กับโรงแรม หรือร้านอาหาร)

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[してん, shiten] สาขา
[しきゅう, shikyuu] (vt ) payment, allowance

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
える[ささえる, sasaeru] Thai: สนับสนุน
[しえん, shien] Thai: การสนับสนุน English: support (vs)

Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[支, zhī, ] to support, to sustain; to withdraw, to pay; a branch (of a bank)
Radical: Decomposition: 十 (shí ㄕˊ)  又 (yòu ㄧㄡˋ) 
Etymology: [ideographic] A hand 又 holding a branch 十 for support

Japanese-English: EDICT Dictionary
[かう, kau] (v5u,vt) to support or prop up [Add to Longdo]
[ささえ, sasae] (n) support; stay; prop [Add to Longdo]
える[ささえる, sasaeru] (v1,vt) (1) to support; to prop; to sustain; to underlay; to hold up; (2) to hold at bay; to stem; to check; (P) [Add to Longdo]
え合う[ささえあう, sasaeau] (v5u) to support (each other, one another) [Add to Longdo]
[しえん, shien] (n,vs) support; backing; aid; assistance; (P) [Add to Longdo]
援グループ[しえんグループ, shien guru-pu] (n) {comp} support group [Add to Longdo]
援策[しえんさく, shiensaku] (n) support measures; assistance measures [Add to Longdo]
援者[しえんしゃ, shiensha] (n) supporter [Add to Longdo]
援団体[しえんだんたい, shiendantai] (n) support group [Add to Longdo]
[しきゅう, shikyuu] (n,vs) provision; supply; payment; allowance; grant; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[zhī, , ] to support; to sustain; to erect; to raise; branch; division; to draw money; surname Zhi; classifier for rods such as pens and guns, for army divisions and for songs or compositions; watt, classifier for power of light bulbs [Add to Longdo]
[zhī fù, ㄓ ㄈㄨˋ, ] to pay (money) [Add to Longdo]
付不起[zhī fù bù qǐ, ㄓ ㄈㄨˋ ㄅㄨˋ ㄑㄧˇ, ] to be unable to pay; unaffordable [Add to Longdo]
付得起[zhī fù dé qǐ, ㄓ ㄈㄨˋ ㄉㄜˊ ㄑㄧˇ, ] to be able to pay; affordable [Add to Longdo]
[zhī chū, ㄓ ㄔㄨ, ] to spend; to pay out; expense [Add to Longdo]
努干[zhī nǔ gān, ㄓ ㄋㄨˇ ㄍㄢ, ] Chinook (helicopter) [Add to Longdo]
原体[zhī yuán tǐ, ㄓ ㄩㄢˊ ㄊㄧˇ, / ] Mycoplasma (parasitic bacteria without cell wall) [Add to Longdo]
原体肺炎[zhī yuán tǐ fèi yán, ㄓ ㄩㄢˊ ㄊㄧˇ ㄈㄟˋ ㄧㄢˊ, / ] Mycoplasma pneumonia [Add to Longdo]
吾其词[zhī wú qí cí, ㄓ ˊ ㄑㄧˊ ㄘˊ, / ] (成语 saw) to talk in a roundabout way to cover up the truth; evasive [Add to Longdo]
[zhī chāi, ㄓ ㄔㄞ, ] to assign corvée duties (forced labor) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Please settle this account by October 28, 1998.1998年10月28日までに、この請求書に対するお払いをお願いします。
Six high-tech companies set up branch offices in that prefecture.6つの先端技術の会社がその県に社を設立した。
On July 10, we will open our Sapporo branch.7月10日より札幌店を開設いたします。
We'll pay you on demand any day after July 10th.7月10日以降なら、いつでも請求次第に払います。
I dared to support his opinion.あえて彼の意見を持した。
How much we pay you depends on your skill.あなたにいくら給料を払うかは、あなたの腕次第ですね。
Your robot will prepare meals, clean, wash dishes, and perform other household tasks.あなたのロボットは食事の度、掃除、皿洗いその他の家事ができるでしょう。
But for your steady support, my mission would have resulted in failure.あなたの安定的な援がなければ、私の任務は失敗に終わっていたでしょう。
You cannot depend on his support for your project.あなたの計画で、彼の援をあてにすることは出来ない。
A 10% tax will be withheld from the payment to you.あなたの払から10%を税として天引きします。
You will be paid according as you work.あなたの働きに応じて賃金が払われる。
I'm on your side.あなたを持します。

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
They paid me one million yen a month in rent.[JA] 毎月 100万円もの家賃を 払っていた Emotions (2017)
I myself will stand at her side as the fire flushes the murderer Hagen from his hole![CN] 要是能用火逼出那兇手哈根,我絕對會持她的做法! Die Nibelungen: Kriemhild's Revenge (1924)
You are owing $22.00 rent.[CN] 除非在明天上午以前 City Lights (1931)
- Hell of a lot. The Germans can afford it even less than we can.[CN] 当然,德国人连一个 星期都持不了 Cavalcade (1933)
They pay me one million yen a month in rent.[JA] 毎月 僕に100万円もの 家賃を払っている Affection (2017)
A federal agent is not permitted to have a gun.[CN] 一个联邦调查局人员不得携带枪 'G' Men (1935)
Those women risked their lives to live in that house while paying me one million yen a month.[JA] 女たちは命を懸けて あの家に入居していた 毎月 100万円を僕に払いながら Disbanded (2017)
The crown of the King of the Northland, the ruler of the Ice giants is being wrought here by the Nibelungen.[CN] 尼伯龍根族給北方的配者冰之巨人鍛造王冠 Die Nibelungen: Siegfried (1924)
But the fees must be paid in court.[CN] 但是你必须要付法庭费用 Bordertown (1935)
They paid me one million yen a month in rent.[JA] 毎月 100万円もの家賃を 払っていた Confrontation (2017)
Those guys don't like it now that we're able to give them a dose of their own medicine.[CN] 那些坏蛋现在不乐意了 我们也能用弹药枪对付他们了 'G' Men (1935)
They pay me one million yen a month in rent.[JA] 毎月 僕に100万円もの 家賃を払っている Appeal (2017)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
援グループ[しえんグループ, shien guru-pu] support group [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[し, shi] Zweig, Unterstuetzung [Add to Longdo]
える[ささえる, sasaeru] unterstuetzen, stuetzen [Add to Longdo]
[ししゅつ, shishutsu] Ausgabe, Auslagen [Add to Longdo]
[してん, shiten] Zweiggeschaeft, Filiale [Add to Longdo]
店網[してんもう, shitenmou] Zweigstellennetz, Filialnetz [Add to Longdo]
[したく, shitaku] Vorbereitung [Add to Longdo]
[しはらい, shiharai] Zahlung, Bezahlung [Add to Longdo]
[しじ, shiji] Unterstuetzung [Add to Longdo]
[しちゅう, shichuu] Stuetze, Pfahl, Saeule [Add to Longdo]
[しりゅう, shiryuu] Nebenfluss [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top