Search result for

(54 entries)
(0.2672 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -控-, *控*
Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
え目[ひかえめ, hikaeme] เบาบางลง,บรรเทา,ทุเลา,เพลาลง,ลดลง
[こうじょ, koujo] ค่าลดหย่อน

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
える[ひかえる, hikaeru] Thai: คุมไว้ English: to draw in
える[ひかえる, hikaeru] Thai: รั้งไว้ English: to hold back
える[ひかえる, hikaeru] Thai: บันทึกไว้ English: to make notes

Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[控, kòng, ㄎㄨㄥˋ] to accuse, to charge; to control; to sue
Radical: Decomposition: 扌 (shǒu ㄕㄡˇ)  空 (kōng ㄎㄨㄥ) 
Etymology: [pictophonetic] hand

Japanese-English: EDICT Dictionary
え(P);扣え[ひかえ, hikae] (n) (1) reserve; spare; backup; (2) note; memorandum; (3) duplicate; copy; stub (of a ticket, etc.); (4) waiting one's turn; (P) [Add to Longdo]
えの間[ひかえのま, hikaenoma] (n) anteroom; antechamber [Add to Longdo]
えの力士[ひかえのりきし, hikaenorikishi] (n) sumo wrestler waiting at the ringside [Add to Longdo]
えめ;え目;[ひかえめ, hikaeme] (adj-na,n,adj-no) moderate; reserved; conservative; humble; mild-mannered; self-effacing; unassuming; well-behaved; low-key; temperate; in small quantities [Add to Longdo]
える(P);扣える[ひかえる, hikaeru] (v1) (1) to be temperate in; to restrain oneself from excessive ...; (2) to make notes; (3) to hold back; (4) to be in preparation for; to be in waiting for; (5) to be soon; to be in the offing; (6) to be in a close relationship (e.g. as a backer, etc.); (P) [Add to Longdo]
えを取る[ひかえをとる, hikaewotoru] (exp,v5r) to take a copy of [Add to Longdo]
え見本[ひかえみほん, hikaemihon] (n) duplicate sample [Add to Longdo]
え室(P);室(P)[ひかえしつ, hikaeshitsu] (n) waiting room; (P) [Add to Longdo]
え書き[ひかえがき, hikaegaki] (n) memo; notes [Add to Longdo]
え選手[ひかえせんしゅ, hikaesenshu] (n,adj-no) substitute player; reserve [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[kòng, ㄎㄨㄥˋ, ] to accuse; to charge; to control; to sue [Add to Longdo]
[kòng zhì, ㄎㄨㄥˋ ㄓˋ, ] control; to exercise control over; to contain [Add to Longdo]
制室[kòng zhì shì, ㄎㄨㄥˋ ㄓˋ ㄕˋ, ] control room [Add to Longdo]
制杆[kòng zhì gǎn, ㄎㄨㄥˋ ㄓˋ ㄍㄢˇ, / ] to (have) control (over); to contain [Add to Longdo]
制棒[kòng zhì bàng, ㄎㄨㄥˋ ㄓˋ ㄅㄤˋ, ] control rods [Add to Longdo]
制论[kòng zhì lùn, ㄎㄨㄥˋ ㄓˋ ㄌㄨㄣˋ, / ] cybernetics [Add to Longdo]
[kòng gào, ㄎㄨㄥˋ ㄍㄠˋ, ] accuse; charge; sue [Add to Longdo]
[kòng zuì, ㄎㄨㄥˋ ㄗㄨㄟˋ, ] criminal charge; accusation [Add to Longdo]
[kòng sù, ㄎㄨㄥˋ ㄙㄨˋ, / ] accuse; denounce [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
You have a personal tax exemption of 500,000 yen.50万円の個人基礎除がある。
Don't drink any alcohol.アルコール類はえてください。
Tom broke his right leg and was taken to hospital a few weeks before Christmas.クリスマスを2、3週間後にえていた頃、トムは右足を骨折し、病院へかつぎ込まれた。
Please refrain from smoking here.ここではたばこをえてくれ。
There is a severe shortage of water in this city, so we must give up having a bath occasionally.この都市は深刻な水不足なので、われわれは入浴を時折えなければならない。
You have to give up sports for a while.スポーツはしばらくえてください。
The speaker was restrained in his attitude.その講演者は態度がえ目であった。
That's putting it mildly.それはえ目に言ってるんだよ。
Please refrain from smoking.タバコをえてくれ。
Please refrain from smoking.どうぞタバコをえてください。
Tom is the on deck batter.トムが次打者としてえています。
My physician advised me to refrain from alcohol for the time being.医者が私に当分の間は酒をえるように助言した。

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Being modest.[JA] えめだな Skidmark (2016)
I understand you have no counsel, and you have no intention of defending any of these charges.[CN] 据我所知,迪斯先生 你没有律师 事实上你无意 对这些诉提出反驳 Mr. Deeds Goes to Town (1936)
She's always picking up the grand duke's soldiers... which I'm beginning to suspect he leaves intentionally.[CN] 她一直制大公的 "卫兵" (玩具士兵) 这让我开始怀疑他是 有意丢在这的 The Scarlet Empress (1934)
The allegation so presumptuously advanced[CN] 这一指是毫无根据的 Bordertown (1935)
Since he didn't appeal... his death sentence became irrevocable.[JA] ♪〜 (慎) 訴をしなかったため そのまま死刑が確定した Values (2017)
However, while the perimeter of the commandant, Valentin Lebedev, refrains from commenting.[JA] しかし、レベデフ司令官は コメントをえ... Attraction (2017)
Subtle. Understated.[JA] さり気なくてえめ いいですな! Beauty and the Beast (2017)
But give him a break, will you?[JA] でも ちょっとえようか Reason (2017)
Why the low profile?[JA] なぜえめにしているのですか? The Circle (2017)
Every time I see you, I wonder if it's gonna be the last.[CN] 我制不住自己 每次见你我都在想是不是最后一次 'G' Men (1935)
His third mother-in-law got the goods on him and tried to have him arrested.[CN] 他的第三任岳母告他 想让他入狱 The 39 Steps (1935)
Yes, I hear. - Armor, Comrade Colonel.[JA] おえを Attraction (2017)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
える[ひかえる, hikaeru] sich_zurueckhalten, notieren, -warten [Add to Longdo]
え室[ひかえしつ, hikaeshitsu] Warteraum, Vorzimmer [Add to Longdo]
え目[ひかえめ, hikaeme] Maessigung, Zurueckhaltung [Add to Longdo]
[こうそ, kouso] Berufung, Appellation [Add to Longdo]
[こうじょ, koujo] Abzug, Abrechnung [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top