Search result for

(83 entries)
(0.2816 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -指-, *指*
Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[ゆび, yubi] (n) นิ้ว
[してい, shitei] (vt) เลือก,กำหนด
定席[していせき, shiteiseki] (n) ที่นั่งจอง
[しもん, shimon] (n) ลายนิ้วมือ

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
揮幕僚課程[しきばくりょうかてい, ] (n) หลักสูตรเสนาธิการทหาร
[してき, ] (n) การบ่งชี้
揮者[しきしゃ, ] (n) วาทยกร
[しひょう, ] (n) ดัชนี
[しれい, ] (n) คำสั่ง , See also: R. 命令
[ししん, ] แนวทาง
示文字[しじもじ, ] (n ) อักษรสัญลักษณ์
[ゆびさき, ] (n ) ปลายนิ้ว

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
[してい, shitei] Thai: ระบุ English: designation (vs)
[してい, shitei] Thai: การระบุคุณสมบัติเฉพาะ English: specification
[してい, shitei] Thai: การกำหนด English: assignment
[さす, sasu] Thai: ชี้ English: to point
[さす, sasu] Thai: กางร่ม English: to put up umbrella
[さす, sasu] Thai: เล่นหมากรุก English: to play

Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[指, zhǐ, ㄓˇ] finger, toe; to point, to indicate
Radical: Decomposition: 扌 (shǒu ㄕㄡˇ)  旨 (zhǐ ㄓˇ) 
Etymology: [ideographic] To point 旨 by hand 扌; 旨 also provides the pronunciation

Japanese-English: EDICT Dictionary
[ゆび(P);および;おゆび, yubi (P); oyobi ; oyubi] (n) finger; toe; digit; (P) [Add to Longdo]
し掛け[さしかけ, sashikake] (n) unfinished game of shogi [Add to Longdo]
し示す[さししめす, sashishimesu] (v5s,vt) to indicate; to show; to point to; (P) [Add to Longdo]
し手[さして, sashite] (n) (in shogi, chess, etc.) a move [Add to Longdo]
し値;[さしね, sashine] (n) limit price (e.g. on a stock transaction); price limit [Add to Longdo]
し値注文[さしねちゅうもん, sashinechuumon] (n) (See 成り行き注文) limit order [Add to Longdo]
し物;差し物;物;差物;挿物[さしもの, sashimono] (n) cabinetwork; joinery [Add to Longdo]
し物師[さしものし, sashimonoshi] (n) cabinetmaker [Add to Longdo]
[さす, sasu] (v5s,vt) (1) to point; (2) to nominate; to select someone; to specify some person; (3) to identify; to indicate; to point out; (4) to play (shogi); (5) (See 差す・7) to extend one's arm straight ahead (in dance); (P) [Add to Longdo]
の節[ゆびのふし, yubinofushi] (n) knuckle [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[zhǐ, ㄓˇ, ] finger; to point; to direct; to indicate; to refer to; to rely on; to count on; (hair) stands stiffly on end [Add to Longdo]
[zhǐ shì, ㄓˇ ㄕˋ, ] ideogram (one of the Six Methods 六書|六书 of forming Chinese characters); Chinese character indicating an idea, such as up and down; also known as self-explanatory character [Add to Longdo]
事字[zhǐ shì zì, ㄓˇ ㄕˋ ㄗˋ, ] ideogram (one of the Six Methods 六書|六书 of forming Chinese characters); Chinese character indicating an idea, such as up and down; also known as self-explanatory character [Add to Longdo]
[zhǐ lìng, ㄓˇ ㄌㄧㄥˋ, ] order; command; instruction [Add to Longdo]
令名字[zhǐ lìng míng zì, ㄓˇ ㄌㄧㄥˋ ㄇㄧㄥˊ ㄗˋ, ] command name [Add to Longdo]
[zhǐ chū, ㄓˇ ㄔㄨ, ] to indicate; to point out [Add to Longdo]
北针[zhǐ běi zhēn, ㄓˇ ㄅㄟˇ ㄓㄣ, / ] compass [Add to Longdo]
[zhǐ nán, ㄓˇ ㄋㄢˊ, ] to guide [Add to Longdo]
南宫[Zhǐ nán gōng, ㄓˇ ㄋㄢˊ ㄍㄨㄥ, / ] Zhinan Temple [Add to Longdo]
南车[zhǐ nán chē, ㄓˇ ㄋㄢˊ ㄔㄜ, / ] a mechanical compass invented by Zu Chongzhi 祖冲之 [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
The sign '&' stands for 'and'.&という記号は、andをす。
I want to make a person-to person call to 212-836-1725.212ー836ー1725に名通話をかけたいんだけど。
There was a violent clash of opinions between the two leaders.2人の導者の間には激しい意見の衝突があった。
Even three centuries ago, most Western Europeans still used their fingers.3世紀前においてさえも、ほとんどの西ヨーロッパ人はまだを使っていた。
The problem has arisen simply because you didn't follow my instructions.あなたが私の示に従わなかっただけでその問題は生じたのです。
I will find you your lost ring.あなたのために紛失した輪を探してあげましょう。
I'll do it according to your instructions.あなたの示どおりにやります。
You must accept the king of Spain as your leader.あなたの導者としてスペイン王を受け入れなければならない。
I wish I had obeyed his directions.あの時彼の示に従っておけばよかったなあ。
People everywhere yearn for public leaders dedicated to world peace.あらゆる所の人々が世界平和に尽くす民衆の導者を切望している。
Ann is said to be their leader.アンは彼らの導者であると言われている。
He pointed out that the former was inferior to the latter in some respects.いくつかの点で、前者は後者よりも劣っていると彼は摘した。

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
A lot of us is at the top of the sport, like in amateur-wise or, like, making our way up in the pros.[JA] アマもプロを目す選手も トップレベルが集まる CounterPunch (2017)
This afternoon, 28 men will continue their quest for the Olympic dream.[JA] 28名の選手が― オリンピックを目します CounterPunch (2017)
Just out for a walk,and get some air.[CN] 你也真是的 干嘛为一个戒搞成这个样子 Episode #1.8 (2004)
-But you're not wearing a ring.[JA] (ひとみ) えっ だって 輪してないじゃん Absolute (2017)
- Yeah. So, I'm okay doing that. Just, like, you got to hit that wall and this is when I do.[JA] 示に従うよ 壁を打てと 言われたら一日中打ち続ける CounterPunch (2017)
Or into the ground? Ahh,my blood pressure..[CN] 我有戒该怎么办嘛 Episode #1.8 (2004)
Just eat your food![CN] 用甲刀削苹果也罢 Episode #1.8 (2004)
Read what's incribed in your ring.[CN] 把你戒里面的字念出来 Episode #1.2 (2004)
Whether it's direction, or discipline, or glory and fame and fortune.[JA] 針や規律 あるいは栄光 名声や富かもしれない CounterPunch (2017)
After a year of Olympic trials qualifiers, the top American Olympic boxing hopefuls are here in Reno to compete to make the US team.[JA] 予選大会を勝ち抜き― 有力選手たちが代表の座を 目してリノに集結 CounterPunch (2017)
This guy writes mean stuff about you by name.[JA] 名しで ミッチーの悪口書いてあんの Values (2017)
Thank you for choosing me.[JA] ご名 ありがとうございます Emotions (2017)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
し示す[さししめす, sashishimesu] to indicate, to show, to point to [Add to Longdo]
[さす, sasu] to point, to indicate, to nominate, to measure [Add to Longdo]
[しこう, shikou] OO (object oriented), directional (microphone) [Add to Longdo]
[しじ, shiji] designation (vs) [Add to Longdo]
示子[しじし, shijishi] designator [Add to Longdo]
示抄録[しじしょうろく, shijishouroku] indicative abstract [Add to Longdo]
示状態[しじじょうたい, shijijoutai] pointer associated [Add to Longdo]
示先[しじさき, shijisaki] target [Add to Longdo]
[ししん, shishin] compass needle (cursor) [Add to Longdo]
[しすう, shisuu] exponent (e.g. in floating-point representation) [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[ゆび, yubi] Finger [Add to Longdo]
[さす, sasu] zeigen (auf) [Add to Longdo]
[しれい, shirei] Verordnung, Anordnung, Instruktion [Add to Longdo]
[しめい, shimei] Ernennung [Add to Longdo]
定席[していせき, shiteiseki] reservierter_Sitz, reservierter_Platz [Add to Longdo]
[しどう, shidou] Anleitung, Fuehrung, Training [Add to Longdo]
[しき, shiki] Fuehrung, Leitung, Kommando [Add to Longdo]
揮官[しきかん, shikikan] Kommandeur [Add to Longdo]
揮者[しきしゃ, shikisha] Dirigent [Add to Longdo]
[してき, shiteki] hinweisen [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top