Search result for

(63 entries)
(0.113 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -持-, *持*
Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
て成し[もてなし, motenashi] ต้อนรับขับสู้
て成す[もてなす, motenasu] ต้อนรับขับสู้

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
ち込む[もちこむ, mochikomu] Thai: นำเข้ามา English: to lodge (vt)
ち込む[もちこむ, mochikomu] Thai: พกติดตัวเข้าไป(ในร้าน) English: to take something into ..
って行く[もっていく, motteiku] Thai: เอาไป
てる[もてる, moteru] Thai: มีเป็นของตน English: to be able to have
てる[もてる, moteru] Thai: เป็นเจ้าของ English: to own
ち出す[もちだす, mochidasu] Thai: เอาออกไป English: to take out
[もつ, motsu] Thai: ถือ English: to hold
[もつ, motsu] Thai: เป็นเจ้าของ
[もつ, motsu] Thai: เอา(ไป) English: to carry

Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[持, chí, ㄔˊ] to hold, to support, to sustain
Radical: Decomposition: 扌 (shǒu ㄕㄡˇ)  寺 (sì ㄙˋ) 
Etymology: [pictophonetic] hand

Japanese-English: EDICT Dictionary
する[じする, jisuru] (vs-s) to hold; to maintain [Add to Longdo]
たざる[もたざる, motazaru] (exp,adj-f) have-not [Add to Longdo]
たせる[もたせる, motaseru] (v1,vt) to have someone hold something; to allow someone to keep something [Add to Longdo]
[もち, mochi] (n,n-suf) (1) hold; charge; keep possession; in charge; (2) wear; durability; life; draw; (suf) (3) usage; (P) [Add to Longdo]
ちがいい;ちが良い;ちがよい[もちがいい(ちがいい;ちが良い);もちがよい(ちが良い;ちがよい), mochigaii ( mochi gaii ; mochi ga yoi ); mochigayoi ( mochi ga yoi ; mochi gayoi )] (exp,adj-i) (See ちのいい) wear well; keep long; last long [Add to Longdo]
ちつたれつ[もちつもたれつ, mochitsumotaretsu] (exp,n) give-and-take [Add to Longdo]
ちのいい;ちの良い;ちのよい[もちのいい(ちのいい;ちの良い);もちのよい(ちの良い;ちのよい), mochinoii ( mochi noii ; mochi no yoi ); mochinoyoi ( mochi no yoi ; mochi noyoi )] (adj-i) (See ちがいい) long lasting [Add to Longdo]
ちも提げもならない[もちもさげもならない, mochimosagemonaranai] (exp,adj-i) (obsc) no way at all to deal with [Add to Longdo]
ちも提げもならぬ[もちもさげもならぬ, mochimosagemonaranu] (exp) (obsc) having no way to deal with something [Add to Longdo]
ちネタ[もちネタ, mochi neta] (n) trademark gag or routine [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[chí, ㄔˊ, ] to grasp; to hold; support; manage; direct; maintain [Add to Longdo]
不同政见[chí bù tóng zhèng jiàn, ㄔˊ ㄅㄨˋ ㄊㄨㄥˊ ㄓㄥˋ ㄐㄧㄢˋ, / ] (politically) dissenting; dissident [Add to Longdo]
不同政见者[chí bù tóng zhèng jiàn zhě, ㄔˊ ㄅㄨˋ ㄊㄨㄥˊ ㄓㄥˋ ㄐㄧㄢˋ ㄓㄜˇ, / ] (political) dissident [Add to Longdo]
[chí jiǔ, ㄔˊ ㄐㄧㄡˇ, ] duration; endure; lasting [Add to Longdo]
久性[chí jiǔ xìng, ㄔˊ ㄐㄧㄡˇ ㄒㄧㄥˋ, ] constancy [Add to Longdo]
久性毒剂[chí jiǔ xìng dú jì, ㄔˊ ㄐㄧㄡˇ ㄒㄧㄥˋ ㄉㄨˊ ㄐㄧˋ, / ] persistent agent [Add to Longdo]
之以恒[chí zhī yǐ héng, ㄔˊ ㄓ ㄧˇ ㄏㄥˊ, / ] (set phrase) to preservere [Add to Longdo]
卡人[chí kǎ rén, ㄔˊ ㄎㄚˇ ㄖㄣˊ, ] cardholder [Add to Longdo]
[chí shǒu, ㄔˊ ㄕㄡˇ, ] maintain; guard [Add to Longdo]
[chí píng, ㄔˊ ㄆㄧㄥˊ, ] to stay level (of exchange rate, market share etc) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
"May I take this umbrella?" "No, you may not."「この傘をっていってもよいですか」「いいえ、いけません」
"Do you have a pen?" "Yes, I have one."「ペンをっていますか」「はい、っています」
"I have no house," said the tree.「私は家をっていません」木は言いました。
"I understand how you feel, Hiroshi," says Mike.「博、君の気ちは分かるよ」とマイクが言います。 [M]
Supposing you had one million yen, what would you do with it?100万円っているとしたらどうしますか。
Three out of ten persons have a video.10人中3人はビデオをっている。
When I was fifteen, I got a room of my own.15歳の時、私は自分の部屋をった。
During the Depression in the 1930's, many wealthy people lost everything in the stock market crash.1930年代の恐慌の間、多くの金ちが株式市場の崩壊で全てを失った。
As one gesture can have many different meanings, so many different gestures can have the same meaning.1つのしぐさが様々な意味があるのと同じように多くの異なったしぐさが同一の意味をつ事もある。
I don't have a cent, let alone a dollar.1ドルどころか、1セントもっていない。
Do you have any ones?1ドル札をおちですか。
Do you have any quarters?25セント硬貨をおちですか。

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
With his enormous wealth, the police, yakuza, and even politicians were under his control.[JA] 莫大な財産をって 警察にヤクザ 政治家まで 自分の道具にして Emotions (2017)
Hold on.[CN] 坚住。 Favor (2013)
- Well, I would hope the hell so with you sticking him like that.[CN] 嗯,我希望在地狱与你们同在坚他那个样子。 Favor (2013)
Thanks. Keep an eye on Rubber.[CN] 保橡胶的眼睛。 Dead of the Nite (2013)
I want to understand the feelings of the people I meet.[JA] 僕と出会ってくれた人たちの 気ちを 分かりたいと思ってる Confrontation (2017)
Accept people's feelings without questioning them.[JA] 人の気ちは 素直に受け取ればいいのよ Ready (2017)
All right, if you insist.[CN] 好吧, 如果你坚 Dead of the Nite (2013)
I think I need to deal with all the feelings I'm struggling with.[JA] 自分の気ちに 一旦 決着をつけようと思って Disbanded (2017)
Keep an eye on Rubber.[CN] 保橡胶的眼睛。 Dead of the Nite (2013)
At any rate, be honest with feelings... and live how you want to.[JA] とにかく 自分の気ちに正直に 好きなように生きなさい Confrontation (2017)
Did you mean to tell me you can understand people's feelings?[JA] もしかして 道間さん 人の気ちが分かるんですか? Confrontation (2017)
Feelings and emotions are imprecise, so when we get caught up in them, that's when things go wrong.[JA] 感情とか気ちなんて 曖昧なものに とらわれているから うまくいかないんです Confrontation (2017)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
続可能[じぞくかのう, jizokukanou] sustainable [Add to Longdo]
続可能セルレート[じぞくかのうセルレート, jizokukanou serure-to] sustainable cell rate [Add to Longdo]
続的な有効性[じぞくてきなゆうこうせい, jizokutekinayuukousei] persistence [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
ち主[もちぬし, mochinushi] Besitzer, Eigentuemer, Inhaber [Add to Longdo]
[もつ, motsu] haben, besitzen, halten [Add to Longdo]
[じきゅう, jikyuu] Ausdauer, Beharrlichkeit [Add to Longdo]
[じぞく, jizoku] Fortdauer, Fortfuehrung, Aufrechterhaltung [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top