Search result for

(69 entries)
(0.0908 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -折-, *折*
Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[せっかく, ] อุส่าห์

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
れる[おれる, oreru] Thai: ยอม English: to give in
れる[おれる, oreru] Thai: หัก English: to break
[おる, oru] Thai: หัก English: to break
[おる, oru] Thai: พับ English: to fold
から[おりから, orikara] Thai: นับแต่ตอนนั้น English: just then
から[おりから, orikara] Thai: ในตอนนั้น English: at that time

Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[折, zhé, ㄓㄜˊ] to break, to snap; to fold, to bend; to bow; humble
Radical: Decomposition: 扌 (shǒu ㄕㄡˇ)  斤 (jīn ㄐㄧㄣ) 
Etymology: [ideographic] A hand 扌 wielding an axe 斤

Japanese-English: EDICT Dictionary
(P);[おり, ori] (n) (1) (esp. ) opportunity; chance; occasion; time; (n,ctr) (2) (esp. り) fold; pleat; crease; (3) (esp. り) small food box (wooden or cardboard); (P) [Add to Longdo]
々(P);[おりおり, oriori] (adv,n) occasionally; (P) [Add to Longdo]
から(P);りから;柄;り柄[おりから(P);おりがら(柄;り柄), orikara (P); origara ( ori gara ; ori gara )] (exp,n-t) (1) just then; at that time; right then; at that moment; (2) appropriate moment; (P) [Add to Longdo]
しも;りしも[おりしも, orishimo] (adv) at that (very) moment; just then [Add to Longdo]
[おりもおり, orimoori] (exp,adv) at that very moment; coincidentally [Add to Longdo]
りぐけ[おりぐけ, origuke] (n) fold and blindstitch a pleat or folded edge [Add to Longdo]
りたたみ印刷物;おりたたみ印刷物;り畳み印刷物;畳印刷物[おりたたみいんさつぶつ, oritatamiinsatsubutsu] (n) leaflet; folded printed matter [Add to Longdo]
りたたみ連続紙[おりたたみれんぞくし, oritatamirenzokushi] (n) {comp} fanfold paper; zig-zag fold paper; z-fold paper [Add to Longdo]
りに触れて[おりにふれて, orinifurete] (adv) occasionally; on opportunity [Add to Longdo]
り悪く[おりわるく, oriwaruku] (adv) unfortunately [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[shé, ㄕㄜˊ, ] to break (e.g. stick or bone); a loss [Add to Longdo]
[zhē, ㄓㄜ, ] to turn sth over; to turn upside-down; to tip sth out (of a container) [Add to Longdo]
[zhé, ㄓㄜˊ, ] to break; to fracture; to snap; to suffer loss; to bend; to twist; to turn; to change direction; convinced; to convert into (currency); discount; rebate; tenth (in price); classifier for theatrical scenes; to fold; accounts book [Add to Longdo]
[zhé zhōng, ㄓㄜˊ ㄓㄨㄥ, ] to compromise; to take the middle road; a trade-off; eclectic [Add to Longdo]
[zhé guāng, ㄓㄜˊ ㄍㄨㄤ, ] refraction [Add to Longdo]
[zhé duì, ㄓㄜˊ ㄉㄨㄟˋ, / ] to cash; to change gold or silver into money [Add to Longdo]
[zhé dāo, ㄓㄜˊ ㄉㄠ, ] a clasp knife; a folding knife [Add to Longdo]
刀儿[zhé dāo r, ㄓㄜˊ ㄉㄠ ㄖ˙, / ] a clasp knife; a folding knife [Add to Longdo]
[zhé bàn, ㄓㄜˊ ㄅㄢˋ, ] to reduce by fifty percent; half-price [Add to Longdo]
[zhé hé, ㄓㄜˊ ㄏㄜˊ, ] convert into; amount to [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
While Adam was rock-climbing, he fell and broke his leg.アダムは岩登りをしている時に、落下してあしをりました。
You have come at an opportune time.あなたはちょうどよいに来た。
There were a lot of twists and turns to the story, but we finally solved the problem.あの問題も、紆余曲を経て解決した。
X rays are used to locate breaks in bones.エックス線は骨箇所をつきとめるのに用いられる。
Emmy folded the napkin in half.エミーはナプキンを半分にりたたんだ。
Do come and see us when you are free.お暇のにはぜひ遊びに来てください。
Thank you for your trouble.お骨り感謝いたします。
I solved the problem not without difficulty.かなり骨をってその問題を解いた。
Tom broke his right leg and was taken to hospital a few weeks before Christmas.クリスマスを2、3週間後に控えていた頃、トムは右足を骨し、病院へかつぎ込まれた。
This hard work has made me very tired.この骨のれる仕事で、私はすっかり疲れた。
The work doesn't need much effort.この仕事はたいして骨がれない。
Take this folding umbrella with you. It might come in handy.このりたたみの傘を持って行きなさい。役に立つかもしれませんから。

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Forget about it! Pay the cash![CN] 我看还是不用了,现吧 Royal Tramp (1992)
It broke the wand.[JA] こいつ 電気棒をった Life (2017)
- I think he's heartbroke already.[JA] 向こうは心がれてる CounterPunch (2017)
Listen, kid, nobody torments you.[CN] 听着 孩子 没人磨你 The Long Day Closes (1992)
Okay, now don't leave your crease before he touches the puck.[CN] 好了,现在不离开你的痕 他接触到冰球之前。 The Mighty Ducks (1992)
She was so easy to hurt... it was getting to be like shooting fish in a barrel.[CN] 她是如此地容易受伤... 磨她像是在桶里捕鱼那样简单。 Bitter Moon (1992)
To the crease ![CN] 痕! The Mighty Ducks (1992)
You could've bent a little for my sake.[JA] 私のために少しは れることはできるでしょう The Covenant (2017)
I'm tormented enough.[CN] 我受够磨了 The Long Day Closes (1992)
Call me back.[JA] り返し電話くれ The Flag House (2017)
There's no bending with a fanatic.[JA] 狂信者にれるなんてことはない The Covenant (2017)
It turns out I know him.[CN] 害得我腾了两三天 Hard Boiled (1992)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
りたたみ連続紙[おりたたみれんぞくし, oritatamirenzokushi] fanfold paper, zig-zag fold paper, z-fold paper [Add to Longdo]
り返し[おりかえし, orikaeshi] BTB, Back To Back [Add to Longdo]
り返しポイント[おりかえしポイント, orikaeshi pointo] loopback point [Add to Longdo]
り返し試験[おりかえししけん, orikaeshishiken] loop back test [Add to Longdo]
り返す[おりかえす, orikaesu] to loopback (a signal, a cell) [Add to Longdo]
れ線[おれせん, oresen] polyline [Add to Longdo]
れ線束表[おれせんたばひょう, oresentabahyou] polyline bundle table [Add to Longdo]
[せっしょう, sesshou] negotiation [Add to Longdo]
返しテスト[おりかえしテスト, orikaeshi tesuto] loopback test [Add to Longdo]
返し試験[おりかえししけん, orikaeshishiken] loopback test [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[おり, ori] Gelegenheit [Add to Longdo]
り紙[おりがみ, origami] Kunst_des_Papierfaltens (Origami) [Add to Longdo]
[おる, oru] -brechen, -falten, -biegen [Add to Longdo]
れる[おれる, oreru] brechen, zerbrechen, sich_falten_lassen, jemanden_nachgeben, abbiegen [Add to Longdo]
[せっぱん, seppan] halbieren [Add to Longdo]
[せっしょう, sesshou] Unterhaltung [Add to Longdo]
[せっちゅう, secchuu] Kompromiss [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top