Search result for

(67 entries)
(0.0153 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -投-, *投*
Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
影機[とうえいき, toueiki] (n) เครื่องฉายข้ามศีรษะ, โอเวอเฮด
[とうし, toushi] การลงทุน
資家[とうしか, toushika] นักลงทุน

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
げる[なげる, nageru] Thai: ขว้าง English: to throw
げる[なげる, nageru] Thai: สลัดทิ้ง English: to cast away
稿[とうこう, toukou] Thai: การส่งเรื่องไปตีพิมพ์ในวารสาร English: contribution (vs)
稿[とうこう, toukou] Thai: การส่งเรื่องไปลงหนังสือพิมพ์หรือวารสาร English: submission

Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[投, tóu, ㄊㄡˊ] to pitch, to throw; to bid, to invest
Radical: Decomposition: 扌 (shǒu ㄕㄡˇ)  殳 (shū ㄕㄨ) 
Etymology: [pictophonetic] hand,  Rank: 516

Japanese-English: EDICT Dictionary
[とう, tou] (n) (1) pitching ability (in baseball); (suf,ctr) (2) counter for pitches [Add to Longdo]
[なげ, nage] (n) a throw; a fall; (P) [Add to Longdo]
げる[なげる, nageru] (v1,vt) (1) to throw; to cast away; (2) to face defeat; to give up; (P) [Add to Longdo]
げキス[なげキス, nage kisu] (n) a blown kiss [Add to Longdo]
げ下ろす;下ろす[なげおろす, nageorosu] (v5s,vt) (1) to dump (a load of something); (2) to throw from a height; to throw downwards [Add to Longdo]
げ荷[なげに, nageni] (n) jetsam; jettisoned cargo [Add to Longdo]
げ掛ける;げかける[なげかける, nagekakeru] (v1,vt) to throw at; to turn; to raise [Add to Longdo]
げ技;技;げ業[なげわざ, nagewaza] (n) throw or throwing technique (sumo, judo) [Add to Longdo]
げ遣り;げやり[なげやり, nageyari] (adj-na) negligent; careless; slovenly; reckless; casual; irresponsible [Add to Longdo]
げ込む[なげこむ, nagekomu] (v5m,vt) to throw into; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[tóu zī, ㄊㄡˊ ㄗ, / ] investment; to invest, #221 [Add to Longdo]
[tóu, ㄊㄡˊ, ] to throw; to send; to invest, #931 [Add to Longdo]
资者[tóu zī zhě, ㄊㄡˊ ㄗ ㄓㄜˇ, / ] investor, #973 [Add to Longdo]
[tóu rù, ㄊㄡˊ ㄖㄨˋ, ] put into operation; throw into battle; to put into, #1,014 [Add to Longdo]
[tóu piào, ㄊㄡˊ ㄆㄧㄠˋ, ] to vote; vote, #1,336 [Add to Longdo]
[tóu sù, ㄊㄡˊ ㄙㄨˋ, / ] complaint; to file a complaint; to sue, #3,465 [Add to Longdo]
[tóu chǎn, ㄊㄡˊ ㄔㄢˇ, / ] invest, #6,317 [Add to Longdo]
[tóu jī, ㄊㄡˊ ㄐㄧ, / ] to speculate (on financial markets); opportunistic; congenial; agreeable, #6,817 [Add to Longdo]
[tóu fàng, ㄊㄡˊ ㄈㄤˋ, ] to put in (circulation); to throw in, #6,979 [Add to Longdo]
[tóu biāo, ㄊㄡˊ ㄅㄧㄠ, / ] to submit a bid, #7,681 [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
An atomic bomb was dropped on Hiroshima in 1945.1945年広島に原子爆弾が下された。
If I were twenty, I could vote.20歳になっていれば、票できるのに。
Who did you vote for in the election?あなたは選挙で誰に票しましたか。
People notice every move he makes.あの人の一挙手一足が注目の的です。
Somehow the pitcher always proves a tough customer to me.あの手とはどうも相性がよくない。
In the U.S., most people can vote when they reach eighteen years of age.アメリカではほとんどの人は18才になると票することができます。
When it was time to vote, he abstained.いざ票という時、彼は棄権した。
Hey! Throw me that float here.おーい、その浮き袋をこっちへげてくれ。
The owners brought in a hatchet man to fire all the union sympathizers.オーナーたちは組合のシンパを一人残らず解雇するために首切り役を入した。
Those who live in glass houses should not throw stones. [Proverb]ガラスの家に住む人は石をげるべきではない。
He that has a head of glass, must not throw stones at another.ガラス製の頭をもつ者は他人に石をげつけてはいけない。
Kilby applied Emmet's theory to his investigation of the referendum held in Greece in 1948.キルビーは1948年のギリシャ国民票にエメット理論を適用した。

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
- Thanks for meeting us, Mr. Collins. I'm Oliver Grady, and this is my associate.[CN] 我能说什么呢 当你资给正确的人才 你就是能创造奇迹 据我所知 Brooklyn Housing (2017)
You're one for three.[CN] 这是因为你在会议上 动摇我的威信之后我没要求票吗 Divide and Conquer (2017)
Healthy interest in real estate, a capitalist.[JA] 不動産資に関心がある Find This Thing We Need To (2017)
Being a greedy cocksucker, Walshy jumped on my offer to invest.[JA] ウォルシュは 資の申し出に飛びついた The Secret of Sales (2017)
See, I was thinking to keep me motivated for the foreseeable future, the business could invest in me to the tune of 50 grand.[JA] バリバリ働くことを 今後も期待するなら 5万ポンドを 資してみては? Smell the Weakness (2017)
"thank you for collectively losing your minds."[JA] それなら "私に票した皆様" The Widow Maker (2017)
I wanted to run my own business. If I can't do it at Cachet then I'll fuck off and find a proper investor elsewhere.[JA] 自分で経営できないなら 他で資家を探す The Secret of Sales (2017)
- Okay, Harvey.[CN] 你以为我拱手让卡特里娜・班尼特 和公司奔你算什么 Divide and Conquer (2017)
Mine's comics.[CN] 但我说过 需要票的时候 会有你的一票 而现在不需要 Mudmare (2017)
Since he didn't appeal... his death sentence became irrevocable.[CN] 在父亲事件的三天后 我所稿的小说得了大奖 Values (2017)
You hungry? There's some leftover Thai in the kitchen.[CN] "这事不需要票表决"这种鬼话 Brooklyn Housing (2017)
I imagine it would require outside investment.[JA] きっと海外からの資が必要です The Spoils of War (2017)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
[とうえい, touei] projection [Add to Longdo]
影ビューポート[とうえいビューポート, touei byu-po-to] projection viewport [Add to Longdo]
影基準点[とうえいきじゅんてん, toueikijunten] projection reference point, PRP [Add to Longdo]
影線[とうえいせん, toueisen] projector [Add to Longdo]
影方法[とうえいほうほう, toueihouhou] projection type [Add to Longdo]
稿[とうこう, toukou] to post (to a newsgroup) (vs) [Add to Longdo]
[とうにゅう, tounyuu] submission (vs), investment [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
げる[なげる, nageru] werfen, schmeissen [Add to Longdo]
[とうえい, touei] Projektion [Add to Longdo]
[とうしょ, tousho] Leserzuschrift, Zuschrift, Beitrag [Add to Longdo]
書欄[とうしょらん, toushoran] (Spalte mit) Leserzuschriften [Add to Longdo]
[とうき, touki] Aktienspekulation, Spekulation [Add to Longdo]
[とうひょう, touhyou] Abstimmung [Add to Longdo]
稿[とうこう, toukou] Beitrag (fuer eine Zeitung) [Add to Longdo]
[とうし, toushi] Geldanlage, Kapitalanlage, Investition [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top