Search result for

(68 entries)
(0.0265 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -技-, *技*
Longdo Dictionary ภาษาศัพท์แพทย์ศาสตร์สำหรับคนไทย (MED) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
術水準[ぎじゅつすいじゅん] (adj ) ล่าสุด, ใหม่สุด, ทันสมัย, ขณะนี้
See also: S. latest, newest, up-to-date, up-to-the-minute, A. old, obsolete,

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[ぎじゅつ, gijutsu] (n) เทคโนโลยี
術者[ぎじゅつしゃ, gijutsusha] (n) ผู้เชี่ยวชาญทางเทคนิค,นักเทคนิค

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
術移転[ぎじゅついてん, gijutsuiten] (n) การถ่ายทอดเทคโนโลยี

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
[ぎじゅつ, gijutsu] Thai: ศิลปะ
[ぎじゅつ, gijutsu] Thai: เทคนิค English: technique
[ぎじゅつ, gijutsu] Thai: เทคโนโลยี English: technology
[ぎのう, ginou] Thai: ทักษะ ฝีมือ ความชำนาญ English: technical skill

Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[技, jì, ㄐㄧˋ] ability, talent; skill, technique
Radical: Decomposition: 扌 (shǒu ㄕㄡˇ)  支 (zhī ) 
Etymology: [pictophonetic] hand,  Rank: 422

Japanese-English: EDICT Dictionary
(P);伎(iK)[わざ(P);ぎ, waza (P); gi] (n) technique; art; (P) [Add to Longdo]
あり;有り[わざあり, wazaari] (n) {MA} waza-ari (in judo, a half-point awarded for good but incomplete execution) [Add to Longdo]
を磨く[わざをみがく, wazawomigaku] (exp,v5k) to improve one's skill [Add to Longdo]
科大[ぎかだい, gikadai] (n) (abbr) (See 術科学大学・ぎじゅつかがくだいがく) university of technology; science and technology college [Add to Longdo]
[ぎかん, gikan] (n) technical official; technical officer [Add to Longdo]
[ぎかん, gikan] (n) engineer-in-chief; chief engineer; chief scientist [Add to Longdo]
[ぎきょう, gikyou] (n) (1) (abbr) (See 術協会) technology association; technology institute; (2) (abbr) (See 術協力) technical cooperation [Add to Longdo]
[ぎげい, gigei] (n) arts; crafts; handicrafts [Add to Longdo]
[ぎけん, giken] (n) technical research institute [Add to Longdo]
[ぎこう, gikou] (n,adj-no) craft; craftsman [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[jì shù, ㄐㄧˋ ㄕㄨˋ, / ] technology; technique; skill, #183 [Add to Longdo]
[jì néng, ㄐㄧˋ ㄋㄥˊ, ] skill, #2,816 [Add to Longdo]
[jì, ㄐㄧˋ, ] skill, #4,701 [Add to Longdo]
[jì qiǎo, ㄐㄧˋ ㄑㄧㄠˇ, ] skill; technique, #4,868 [Add to Longdo]
[jì yì, ㄐㄧˋ ㄧˋ, / ] skill; art, #13,564 [Add to Longdo]
术性[jì shù xìng, ㄐㄧˋ ㄕㄨˋ ㄒㄧㄥˋ, / ] technical; technological, #13,627 [Add to Longdo]
[jì gōng, ㄐㄧˋ ㄍㄨㄥ, ] mechanic, #16,981 [Add to Longdo]
[jì shī, ㄐㄧˋ ㄕ, / ] technician; technical expert, #16,994 [Add to Longdo]
术员[jì shù yuán, ㄐㄧˋ ㄕㄨˋ ㄩㄢˊ, / ] technician, #17,981 [Add to Longdo]
[jì liǎng, ㄐㄧˋ ㄌㄧㄤˇ, / ] tricky maneuver; devious trick [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Action!はじめ!
Technology will make a lot of progress in the nineties.1990年代に科学術はおおいに進歩するだろう。
The all-day DTA Technical meeting on Tuesday Jan 14 was attended by 32 people from 18 DTA firms.1月14日(火曜日)のDTA終日術会議には、18社、32人が出席しました。
Compared to fifty years ago, today's aviation technology has made great progress.50年前と比べると、今日の航空術はずいぶん発達したものだ。
Six high-tech companies set up branch offices in that prefecture.6つの先端術の会社がその県に支社を設立した。
To get technical information from that company, we first have to sign a non-disclosure agreement.あそこの会社から術情報をもらうには、まず機密保持契約を結ばなければいけない。
When did you get through with your engineering problem?あなたはその術的な問題をいつ片づけたのですか。
Are you going to take part in the contest?あなたはその競に参加するつもりですか。
Did you take part in the game?あなたは競に参加しましたか。
That pianist is known for his technique.あのピアニストは巧でよく知られている。
That actor is both handsome and skillful.あの俳優はハンサムだし、演もうまい。
America is ahead in space technology.アメリカは宇宙術において進んでいる。

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Apparently, one of Daenerys's dragons was wounded by spears in the fighting pits of Meereen.[JA] どうやらデネリスのドラゴンの一つは― ミアリーンの闘場の戦いにて 槍で怪我を負った Stormborn (2017)
Speakin' of which, you ain't been acting real loyal yourself lately.[JA] それについて言えば... あなたは演していない 最近は本当に忠実です。 7:00 p.m.-8:00 p.m. (2017)
Why shouldn't I let them handle this?[CN] 因为我并没有把一整个早上 花在提高我的拍马屁巧上 Brooklyn Housing (2017)
Because it's the cutting edge of technology, Carol, not a genie from a fucking lamp.[JA] これは魔法のランプじゃなく 最先端の術だ Sexy Rollercoasters (2017)
- Rick, listen to me.[CN] 他们说是自己开发了那项 Brooklyn Housing (2017)
Who sent the invitations?[CN] 但演对我是不管用的 Absolute (2017)
But their acting doesn't fool me.[JA] 私に演は通用しないよね Absolute (2017)
Like all craftsmen, everyone has their secrets.[JA] 職人のように 秘伝のがあるんだ Barbecue (2017)
You want the guy who's gonna put them in the ground before they get the chance.[CN] 他们偷了那项 Brooklyn Housing (2017)
Watching Cam in his skill set get to this level is incredible.[JA] ここまで術を 磨き上げてくるとはね CounterPunch (2017)
The strategy remains the same, in this, the most elemental of martial arts:[JA] 格闘であるボクシングの 最も基本的な戦術は CounterPunch (2017)
I've been wanting to throw on the grill.[CN] 这是我众多能之一好吧 Mudmare (2017)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
[ぎじゅつ, gijutsu] craft, technique [Add to Longdo]
術コスト[ぎじゅつコスト, gijutsu kosuto] technology cost [Add to Longdo]
術委員会[ぎじゅついいんかい, gijutsuiinkai] technical committee [Add to Longdo]
術移転[ぎじゅついてん, gijutsuiten] technology transfer [Add to Longdo]
術革新[ぎじゅつかしん, gijutsukashin] technological innovation [Add to Longdo]
術革新[ぎじゅつかしん, gijutsukashin] technological innovation [Add to Longdo]
術革命[ぎじゅつかくめい, gijutsukakumei] technology revolution [Add to Longdo]
術検討[ぎじゅつけんとう, gijutsukentou] technical investigation [Add to Longdo]
術原稿[ぎじゅつげんこう, gijutsugenkou] technical paper, technical manuscript [Add to Longdo]
術交換[ぎじゅつこうかん, gijutsukoukan] technology exchange [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[わざ, waza] Technik, Faehigkeit, Kunstgriff [Add to Longdo]
[ぎこう, gikou] -Kunst, Kunstfertigkeit, Technik, Finesse [Add to Longdo]
[ぎし, gishi] Ingenieur [Add to Longdo]
[ぎのう, ginou] Geschicklichkeit, Faehigkeit [Add to Longdo]
[ぎじゅつ, gijutsu] Technik [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top