Search result for

ൠൠൠൠൠൠൠൠൠൠൠൠൠ [...] ൠൠฆะใ ๎ฟพัൠൠൠ

(0 entries)
(1.4378 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ൠൠൠൠൠൠൠൠൠൠൠൠൠ [...] ൠൠฆะใ ๎ฟพัൠൠൠ-, *ൠൠൠൠൠൠൠൠൠൠൠൠൠ [...] ൠൠฆะใ ๎ฟพัൠൠൠ*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา 我正在给福利院的人写信,汇报你的情况... 让他们把你带回去St. Mary孤儿院 มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาคำนี้ให้โดยอัตโนมัติ: ൠൠൠൠൠൠൠൠൠൠൠൠൠൠൠൠൠൠใใใ ൠൠൠൠൠൠൠൠฆะใ ๎ฟพัൠൠൠ กรุณาตรวจสอบภาษาบนแป้นพิมพ์ให้ถูกต้องก่อนพิมพ์)

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

()正在 (zhèng zài) (gěi)福利院 (fú lì yuàn) (de) (rén)写信 (xiě xìn)汇报 (huì bào) () (de)情况 (qíng kuàng)... (ràng)他们 (tā men) () ()带回去 (dài huí qù)St . Mary 孤儿院 (gū ér yuàn)

 


  

 
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo

    Discussions

  • Go to Top