Search result for

ൠൠൠൠൠൠൠൠൠൠൠൠใ [...] ൠൠൠใใใ ใใใൠൠൠ

(0 entries)
(5.0255 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ൠൠൠൠൠൠൠൠൠൠൠൠใ [...] ൠൠൠใใใ ใใใൠൠൠ-, *ൠൠൠൠൠൠൠൠൠൠൠൠใ [...] ൠൠൠใใใ ใใใൠൠൠ*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา 我们现在,在我们这个时代... 这是我们的神圣职责... ...螺丝。 มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาคำนี้ให้โดยอัตโนมัติ: ൠൠൠൠൠൠൠൠൠൠൠൠใใใ ൠൠൠൠൠൠൠൠൠใใใ ใใใൠൠൠ กรุณาตรวจสอบภาษาบนแป้นพิมพ์ให้ถูกต้องก่อนพิมพ์)

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

我们 (wǒ men)现在 (xiàn zài) (zài)我们 (wǒ men)这个 (zhè gè)时代 (shí dài)... 这是 (zhè shì)我们 (wǒ men) (de)神圣职责 (shén shèng zhí zé)... ...螺丝 (luó sī) ()

 


  

 
我们
 • (wǒ men, ㄨㄛˇ ㄇㄣ˙) we; us; ourselves; our [CE-DICT-Simplified]
现在
 • (xiàn zài, ㄒㄧㄢˋ ㄗㄞˋ) now; at present; modern; current; nowadays [CE-DICT-Simplified]
 • (ざい) (n) (1) country; countryside; (2) outskirts; suburbs; (pref) (3) situated in; resident in [EDICT]
 • (zài, ㄗㄞˋ) (located) at; (to be) in; to exist; in the middle of doing sth; (indicating an action in progress) [CE-DICT-Simplified]
 • (zài, ㄗㄞˋ) (located) at; (to be) in; to exist; in the middle of doing sth; (indicating an action in progress) [CE-DICT-Traditional]
这个
 • (zhè ge, ㄓㄜˋ ㄍㄜ˙) this; this one [CE-DICT-Simplified]
时代
 • (shí dài, ㄕˊ ㄉㄞˋ) age; era; epoch; period [CE-DICT-Simplified]
 • (てき) (adj-na,suf) -like; typical; (P) [EDICT]
 • (まと) (n) mark; target; (P) [EDICT]
 • (de, ㄉㄜ˙) of; structural particle: used before a noun, linking it to preceding possessive or descriptive attributive [CE-DICT-Simplified]
 • (dí, ㄉㄧˊ) really and truly [CE-DICT-Simplified]
 • (dì, ㄉㄧˋ) aim; clear [CE-DICT-Simplified]
 • (de, ㄉㄜ˙) of; structural particle: used before a noun, linking it to preceding possessive or descriptive attributive [CE-DICT-Traditional]
 • (dí, ㄉㄧˊ) really and truly [CE-DICT-Traditional]
 • (dì, ㄉㄧˋ) aim; clear [CE-DICT-Traditional]
螺丝
 • (luó sī, ㄌㄨㄛˊ ㄙ) screw [CE-DICT-Simplified]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • Go to Top