Search result for

我们可以在一个半小时内 覆盖太空舱

(1 entries)
(0.8997 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -我们可以在一个半小时内 覆盖太空舱-, *我们可以在一个半小时内 覆盖太空舱*
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
We could cover the capsule in one half the time.[CN] 我们可以在一个半小时内 覆盖太空舱 The Andromeda Strain (1971)

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

我们 (wǒ men)可以 (kě yǐ) (zài)一个半 (yī gè bàn)小时 (xiǎo shí) (nèi) 覆盖 (fù gài)太空舱 (tài kōng cāng)

 


  

 
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo

    Discussions

  • Go to Top