Search result for

我们博物馆 根据事实来赞助科学探险 不是根据民间故事

(1 entries)
(0.854 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -我们博物馆 根据事实来赞助科学探险 不是根据民间故事-, *我们博物馆 根据事实来赞助科学探险 不是根据民间故事*
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
This museum funds scientific expeditions based on facts, not legends and folklore.[CN] 我们博物馆 根据事实来赞助科学探险 不是根据民间故事 Atlantis: The Lost Empire (2001)

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

我们 (wǒ men)博物馆 (bó wù guǎn) 根据 (gēn jù)事实 (shì shí) (lái)赞助 (zàn zhù)科学 (kē xué)探险 (tàn xiǎn) 不是 (bú shì)根据 (gēn jù)民间故事 (mín jiān gù shì)

 


  

 
我们
 • (wǒ men, ㄨㄛˇ ㄇㄣ˙) we; us; ourselves; our [CE-DICT-Simplified]
博物馆
 • (bó wù guǎn, ㄅㄛˊ ˋ ㄍㄨㄢˇ) museum [CE-DICT-Simplified]
根据
 • (gēn jù, ㄍㄣ ㄐㄩˋ) according to; based on; basis; foundation [CE-DICT-Simplified]
事实
 • (shì shí, ㄕˋ ㄕˊ) a fact; the fact that [CE-DICT-Simplified]
 • (らい) (n) (1) next (year, etc.); (2) since (last month, etc.); (P) [EDICT]
 • (lái, ㄌㄞˊ) to come; to arrive; to come round; ever since; next [CE-DICT-Simplified]
赞助
 • (zàn zhù, ㄗㄢˋ ㄓㄨˋ) to support; to assist; sponsor [CE-DICT-Simplified]
科学
 • (かがく) (n) science; (P) [EDICT]
 • (kē xué, ㄎㄜ ㄒㄩㄝˊ) science; scientific knowledge; scientific [CE-DICT-Simplified]
探险
 • (tàn xiǎn, ㄊㄢˋ ㄒㄧㄢˇ) to explore [CE-DICT-Simplified]
不是
 • (bù shì, ㄅㄨˋ ㄕˋ) no; is not; not [CE-DICT-Simplified]
 • (bù shi, ㄅㄨˋ ㄕ˙) fault; blame [CE-DICT-Simplified]
 • (bù shì, ㄅㄨˋ ㄕˋ) no; is not; not [CE-DICT-Traditional]
 • (bù shi, ㄅㄨˋ ㄕ˙) fault; blame [CE-DICT-Traditional]
民间故事
 • (mín jiān gù shi, ㄇㄧㄣˊ ㄐㄧㄢ ㄍㄨˋ ㄕ˙) folk story; folktale [CE-DICT-Simplified]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • Go to Top