Search result for

愿能成为七神恩赐的典范 为世人所见证

(1 entries)
(0.8405 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -愿能成为七神恩赐的典范 为世人所见证-, *愿能成为七神恩赐的典范 为世人所见证*
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
You understand fully what this means?[CN] 愿能成为七神恩赐的典范 为世人所见证 The Winds of Winter (2016)

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

愿能 (yuàn néng)成为 (chéng wéi)七神 (qī shén)恩赐 (ēn cì) (de)典范 (diǎn fàn) (wèi)世人 (shì rén) (suǒ)见证 (jiàn zhèng)

 


  

 
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo

    Discussions

  • Go to Top