Search result for

(75 entries)
(0.2414 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -感-, *感*
Longdo Dictionary จีน (แต้จิ๋ว) (ZH-CZ) - ไทย (TH)
[กำเสี่ย] (phrase ) ขอบคุณ

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[かんせん, kansen] (vt) ติดเชื้อ
染症[かんせんしょう, kansenshou] (n) โรคติดต่อ
[かんしゃ, kansha] (n vt) ซาบซึ้ง, รู้สึกขอบคุณ

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[かんじょう, ] (n) อารมณ์ ความรู้สึก
[かんどう, ] (n) ความตื้นตันใจ,ความซาบซึ้ง
[かんど, ] (n) การรับรู้ต่อสิ่งที่มากระทบ ความสามารถในการรับรู้
[かんそう, ] (n) ความรู้สึก
[かんせい, ] (n ) ความรู้สึก

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
じる[かんじる, kanjiru] Thai: รู้สึก English: to feel

Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[感, gǎn, ㄍㄢˇ] to affect, to move, to touch; to perceive, to sense
Radical: Decomposition: 咸 (xián ㄒㄧㄢˊ)  心 (xīn ㄒㄧㄣ) 
Etymology: [ideographic] Two hearts 心 beating together 咸

Japanese-English: EDICT Dictionary
[かん, kan] (n) feeling; sensation; emotion; admiration; impression [Add to Longdo]
ける[かまける, kamakeru] (v1,vi) (uk) to be too busy; to be occupied; to concentrate on single-mindedly [Add to Longdo]
[かんじ, kanji] (n) feeling; sense; impression; (P) [Add to Longdo]
じやすい;じ易い[かんじやすい, kanjiyasui] (adj-i) sensitive; susceptible; impressionable [Add to Longdo]
じる[かんじる, kanjiru] (v1) to feel; to sense; to experience; (P) [Add to Longdo]
じ取る[かんじとる, kanjitoru] (v5r,vt) to perceive; to sense; to take in; to grasp; to feel; (P) [Add to Longdo]
じ入る[かんじいる, kanjiiru] (v5r,vi) to be impressed; to greatly admire [Add to Longdo]
ずる[かんずる, kanzuru] (vz,vi) (See じる) to feel; to sense; (P) [Add to Longdo]
圧ダイオード[かんあつダイオード, kan'atsu daio-do] (n) pressure sensitive diode [Add to Longdo]
圧紙[かんあつし, kan'atsushi] (n) carbonless duplicating paper [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[gǎn, ㄍㄢˇ, ] to feel; to move; to touch; to affect [Add to Longdo]
[gǎn rén, ㄍㄢˇ ㄖㄣˊ, ] touching; moving [Add to Longdo]
[gǎn pèi, ㄍㄢˇ ㄆㄟˋ, ] to admire with gratitude [Add to Longdo]
[gǎn shāng, ㄍㄢˇ ㄕㄤ, / ] sad; down-hearted; sentimental; pathos; melancholy [Add to Longdo]
[gǎn guāng, ㄍㄢˇ ㄍㄨㄤ, ] light-sensitive [Add to Longdo]
[gǎn mào, ㄍㄢˇ ㄇㄠˋ, ] to catch cold; (common) cold [Add to Longdo]
冒药[gǎn mào yào, ㄍㄢˇ ㄇㄠˋ ㄧㄠˋ, / ] medicine for colds [Add to Longdo]
[gǎn dào, ㄍㄢˇ ㄉㄠˋ, ] to feel; to sense; to have the feeling that; think that; to move; to affect [Add to Longdo]
[gǎn dòng, ㄍㄢˇ ㄉㄨㄥˋ, / ] to move (sb); to touch; moving [Add to Longdo]
[gǎn huà, ㄍㄢˇ ㄏㄨㄚˋ, ] corrective influence; to reform (a criminal); redemption (of a sinner); to influence (a malefactor to a better life); to guide sb back to the right path by repeated word and example [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
I was acutely aware that..〜と痛切にじている。
'Ah' is an interjection.「ああ」は嘆詞だ。
"Is it possible to catch AIDS from toilet seats?" "No, it isn't."「トイレの便座からエイズが染することってあるの?」「いいえ、ありません」
People are buying iMacs the same way they buy household appliances.i−Macは、家電製品みたいな覚で買われてるんだろうね。
Now I've got a feeling'ああじちゃうぜ。 [M]
I express my cordial thanks for what you have done for this city.あなたがこの町にしてくれた事に対して心からの謝を表明します。
I don't agree with you smoking.あなたがタバコを吸うのは心しない。
I am feeling quite pleased about what you've said.あなたが言われたことについては全く満足にじています。
I am very grateful to you for what you've done for my family.あなたが私の家族にして下さったことにたいへん謝します。
I cannot thank you enough.あなたにいくら謝してもしすぎることはない。
I am much obliged to you.あなたにとても謝している。
I cannot thank you enough.あなたにはどんなに謝しても謝しきれません。

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
♪ Thanks to the Large Hadron Collider ♪[CN] 谢 大型强子对撞机 Particle Fever (2013)
They have to feel it.[CN] 它们 必须觉它 The Adventurer: The Curse of the Midas Box (2013)
It surprised me.[CN] 它让我到惊讶。 Particle Fever (2013)
The Bureau of Antiquities is very grateful.[CN] 文物局非常 The Adventurer: The Curse of the Midas Box (2013)
It's Drifting Emotions .[JA] (女子高生1) あっ 「漂う情」じゃん Emotions (2017)
But sitting in the heart of the theory is a sickness, very, very glaring conceptual problems that infected this fantastic understanding.[CN] 但坐在心脏 该理论是一种病, 非常,非常刺眼 概念问题 染了 这个梦幻般的理解。 Particle Fever (2013)
I got interested in physics when I was 13 or 14 years old.[CN] 我得到了对物理兴趣 当我13或14岁。 Particle Fever (2013)
So somehow it makes me proud if the Higgs is found or not with this data set.[CN] 所以不知何故,我真的觉 附加到该数据集。 所以,在某种程度上它让我到自豪 如果希格斯粒子被发现 或不与此数据集。 Particle Fever (2013)
Saying you're sorry because a family member is a murderer... or feeling responsible for the death of someone you lived with... or doing things just because that's the way you do them... or making up reasons for things...[JA] 家族が人を殺(あや)めてしまって 申し訳ないとか 一緒に暮らしてた人たちが殺されて 責任をじるとか 自分はそうだから こうだから... Emotions (2017)
I couldn't agree with you more.[JA] 全くの同です Confrontation (2017)
It may have sold over a million copies, but Drifting Emotions is totally different than Mr. Hanaki's works.[JA] 100万部突破とか 言ってるみたいだけど 「漂う情」は 花木作品とは全く違うから Ready (2017)
Thanks, old boy, much appreciated.[CN] 谢了 老弟 非常 The Adventurer: The Curse of the Midas Box (2013)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
光素子[かんこうそし, kankousoshi] photosensor [Add to Longdo]
光装置[かんこうそうち, kankousouchi] photosensor [Add to Longdo]
受性[かんじゅせい, kanjusei] sensitivity [Add to Longdo]
染経路[かんせんけいろ, kansenkeiro] source of infection [Add to Longdo]
嘆符[かんたんふ, kantanfu] exclamation point [Add to Longdo]
[かんでん, kanden] electrical shock (vs) [Add to Longdo]
[かんど, kando] sensitivity [Add to Longdo]
熱プリンタ[かんねつぷりんた, kannetsupurinta] thermal printer [Add to Longdo]
熱印字装置[かんねついんじそうち, kannetsuinjisouchi] thermal printer [Add to Longdo]
熱式プリンタ[かんねつしきプリンタ, kannetsushiki purinta] thermal printer [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[かん, kan] GEFUEHL, EMPFINDUNG [Add to Longdo]
[かんぼう, kanbou] Erkaeltung [Add to Longdo]
受性[かんじゅせい, kanjusei] Empfaenglichkeit, Sensibilitaet [Add to Longdo]
[かんたん, kantan] Bewunderung, Erstaunen [Add to Longdo]
[かんしん, kanshin] bewundern [Add to Longdo]
[かんじょう, kanjou] Gefuehl, Empfindung, Sentiment [Add to Longdo]
[かんそう, kansou] Gedanken, Eindruecke [Add to Longdo]
[かんがい, kangai] tiefe_Gemuetsbewegung, Ruehrung [Add to Longdo]
慨無量[かんがいむりょう, kangaimuryou] tiefe_Gemuetsbewegung [Add to Longdo]
[かんせん, kansen] Ansteckung, Infektion [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top