Search result for

情報

(54 entries)
(0.44 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -情報-, *情報*
Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
情報工学[じょうほうこうがく, jouhoukougaku] (n ) วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์
情報公開法[じょうほうこうかいほう, jouhoukoukaihou] พรบ.เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการ

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
情報[じょうほう, jouhou] Thai: ข้อมูล

Japanese-English: EDICT Dictionary
情報[じょうほう, jouhou] (n) (1) (See 秘密情報) news; gossip; (military) intelligence; (2) (See 情報インフラ) information (data contained in characters, signals, code, etc.); (P) [Add to Longdo]
情報の測度[じょうほうのそくど, jouhounosokudo] (n) {comp} measure of information [Add to Longdo]
情報を収めた本[じょうほうをおさめたほん, jouhouwoosametahon] (exp) book containing the information [Add to Longdo]
情報インフラ[じょうほうインフラ, jouhou infura] (n) {comp} information infrastructure [Add to Longdo]
情報オブジェクト[じょうほうオブジェクト, jouhou obujiekuto] (n) {comp} information object [Add to Longdo]
情報システム[じょうほうシステム, jouhou shisutemu] (n) {comp} information system [Add to Longdo]
情報システム学[じょうほうシステムがく, jouhou shisutemu gaku] (n) (study of) information systems [Add to Longdo]
情報スーパーハイウェイ;情報スーパーハイウエー[じょうほうスーパーハイウェイ(情報スーパーハイウェイ);じょうほうスーパーハイウエー(情報スーパーハイウエー), jouhou su-pa-haiuei ( jouhou su-pa-haiuei ); jouhou su-pa-haiue-( jouhou su-pa-haiu] (n) {comp} information superhighway [Add to Longdo]
情報セキュリティ[じょうほうセキュリティ, jouhou sekyuritei] (n) information security [Add to Longdo]
情報センタ[じょうほうセンタ, jouhou senta] (n) {comp} information centre; documentation centre [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
情报[qíng bào, ㄑㄧㄥˊ ㄅㄠˋ, / ] (spy) intelligence; information-gathering [Add to Longdo]
情报官员[qíng bào guān yuán, ㄑㄧㄥˊ ㄅㄠˋ ㄍㄨㄢ ㄩㄢˊ, / ] intelligence official [Add to Longdo]
情报局[qíng bào jú, ㄑㄧㄥˊ ㄅㄠˋ ㄐㄩˊ, / ] intelligence agency [Add to Longdo]
情报处[qíng bào chù, ㄑㄧㄥˊ ㄅㄠˋ ㄔㄨˋ, / ] source (of information) [Add to Longdo]
情报部[qíng bào bù, ㄑㄧㄥˊ ㄅㄠˋ ㄅㄨˋ, / ] intelligence agency [Add to Longdo]
情报部门[qíng bào bù mén, ㄑㄧㄥˊ ㄅㄠˋ ㄅㄨˋ ㄇㄣˊ, / ] intelligence agency [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
"Here is my business card. Please call me anytime with more information." said the reporter.「私の名刺です。追加情報があったらいつでも連絡下さい」と記者は言った。
Forming an information infrastructure, the real impact of the information highway is an expectation of new economic development due to a shift from a tangible hardware-industry to brain-oriented software-industry.情報スーパーハイウェイ」の真のインパクトは、情報インフラの構築により経済が従来のハードやモノづくり中心の実体経済から知識、情報、ソフトを主体とした経済に移行し、そこから生まれる新しい産業や経済活動にある。
To get technical information from that company, we first have to sign a non-disclosure agreement.あそこの会社から技術情報をもらうには、まず機密保持契約を結ばなければいけない。
An image is formed by the information of the mass communication.イメージはマスコミの情報に形成される。
The Internet is an invaluable source of information.インターネットはこの上なく貴重な情報の宝庫だ。
Thank you for sending the product information asked for.お願いいたしました製品に関する情報ありがとうございました。
Would you please send me a brochure and price information?カタログと価格に関する情報をお送りください。
The information presented in Kelly's paper on color coordination is seen to be of use in building up an alternative theory.カラー・コーディネーションに関するケリーの論文に提出された情報は、別の理論を構築するのに有用である。
Do you have any information on classical music concerts?クラシックコンサートに関する情報をください。
Those four words carried not only a lot of complex information, but also the persuasive force of a proverb.この(英語で)4語はたくさんの複雑な情報を伝えるばかりでなく、諺の持つ説得力もあるのである。
This leaflet contains necessary information.このパンフレットには必要な情報が入っています。
This is a bruising information war. At this rate we'll never come out on top. We've got to replace our CIO.このままでは熾烈な情報戦に勝てない。CIOの首を挿げ替えよう。

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
It's common knowledge that they work closely with the CIA.[CN] 眾所周知他們和情報局保持親密的合作關係 No Place to Go (2000)
It's not like informing on someone. It's for the good of the country.[CN] 這不是為某人提供情報 是為了我們的國家 A Self-Made Hero (1996)
And don't forget it's a good place for different triads organizations to gather information.[CN] {\fnSimHei\bord1\shad1\pos(200,288)}還有多個黑社會不同的趟口 {\fnSimHei\bord1\shad1\pos(200,288)}是搜集情報的好地方 Biao jie, ni hao ye! xu ji (1991)
Universal Pictures are offering a £1,000 reward for information leading to an arrest.[JA] 報酬1000ポンドで 情報提供を 呼びかけています 〝情報はこちらまで〞 Close Encounters (2017)
Mr Jo delivers information.[CN] 喬先生 給他們情報 A Self-Made Hero (1996)
I'm asking you how did you pass that information along?[JA] その情報をどうやって渡しましたか? 7:00 p.m.-8:00 p.m. (2017)
We've obtained reliable information[CN] 我們接到可靠的情報 Zheng hong qi xia (1991)
Director of national intelligence.[JA] 国家情報局長。 9:00 p.m.-10:00 p.m. (2017)
with collecting our country's intelligence in Shanghai during the Dec 8th incident.[CN] 於一二八事變 在上海收集本國情報 The Last Princess of Manchuria (1990)
I do confess that I contacted a representative of Anglo-American imperialists and their intelligence services[CN] 288)}我承認我曾接觸過 288)}一個英美帝國主義代表 288)}而且他們的情報部門 Papierove hlavy (1996)
The press blackout's still in effect, but he's ordered every law enforcement and intelligence service in on this.[JA] プレスブラックアウトはまだ有効ですが、 彼はすべての法執行機関に命令している それに情報サービスがあります。 9:00 p.m.-10:00 p.m. (2017)
Accordimg to our sources the Empress refused to come.[CN] 根據情報,是皇后不肯來 The Last Princess of Manchuria (1990)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
情報[じょうほう, jouhou] information [Add to Longdo]
情報の測度[じょうほうのそくど, jouhounosokudo] measure of information [Add to Longdo]
情報オブジェクト[じょうほうオブジェクト, jouhou obujiekuto] information object [Add to Longdo]
情報システム[じょうほうシステム, jouhou shisutemu] information system [Add to Longdo]
情報スーパーハイウェイ[じょうほうスーパーハイウェイ, jouhou su-pa-haiuei] information superhighway [Add to Longdo]
情報センタ[じょうほうせんた, jouhousenta] information centre, documentation centre [Add to Longdo]
情報ソース[じょうほうソース, jouhou so-su] information source [Add to Longdo]
情報チャネル[じょうほうチャネル, jouhou chaneru] bearer channel (in ISDN), communication channel [Add to Longdo]
情報トラック[じょうほうトラック, jouhou torakku] information track [Add to Longdo]
情報ハイウェー[じょうほうハイウェー, jouhou haiue-] information highway [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
情報[じょうほう, jouhou] Information, Nachricht, Meldung [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top