Search result for

(69 entries)
(0.0143 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -情-, *情*
Longdo Dictionary ภาษาจีน (ZH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
[qíng rén, ㄑㄧㄥˊ ㄖㄣˊ] (n ) หวานใจ สุดที่รัก

Longdo Dictionary ภาษาจีน (ZH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
[qíng shāng, ㄑㄧㄥˊ ㄕㄤ] (n ) emotion quotient (EQ)

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[じょうねつ, jounetsu] (n) อารมณ์, ความโกรธ, ตัณหา, กิเลส, ราคะ, ฮึกเหิม
報工学[じょうほうこうがく, jouhoukougaku] (n ) วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์
報公開法[じょうほうこうかいほう, jouhoukoukaihou] พรบ.เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการ

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
[じょうほう, jouhou] Thai: ข้อมูล

Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[情, qíng, ㄑㄧㄥˊ] emotion, feeling, sentiment
Radical: Decomposition: 忄 (xīn ㄒㄧㄣ)  青 (qīng ㄑㄧㄥ) 
Etymology: [pictophonetic] heart,  Rank: 120

Japanese-English: EDICT Dictionary
[じょう, jou] (n) (1) feelings; emotion; sentiment; (2) compassion; sympathy; (3) passion; affection; love; (4) the way things really are; the actual situation; (P) [Add to Longdo]
が強い[じょうがこわい, jougakowai] (exp) (obsc) stubborn; hardheaded [Add to Longdo]
が薄い[じょうがうすい, jougausui] (exp,adj-i) coldhearted; hardhearted [Add to Longdo]
[なさけ, nasake] (n) (1) (See 御け) pity; sympathy; compassion; (2) affection; (P) [Add to Longdo]
けが仇[なさけがあだ, nasakegaada] (exp) (id) Pardon makes offenders [Add to Longdo]
けない(P);け無い;無い;ない[なさけない(P);なっさけない(無い;ない), nasakenai (P); nassakenai ( nasakenai ; jou nai )] (adj-i) miserable; pitiable; shameful; deplorable; (P) [Add to Longdo]
けは人の為ならず;けは人のためならず[なさけはひとのためならず, nasakehahitonotamenarazu] (n) (id) the good you do for others is good you do yourself; lit [Add to Longdo]
けを交わす[なさけをかわす, nasakewokawasu] (exp,v5s) to have sexual intercourse [Add to Longdo]
けを知る[なさけをしる, nasakewoshiru] (exp,v5r) (1) to fall in love (for the first time); to know love; (2) to be compassionate [Add to Longdo]
け深い(P);深い[なさけぶかい, nasakebukai] (adj-i) tender-hearted; compassionate; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[qíng kuàng, ㄑㄧㄥˊ ㄎㄨㄤˋ, / ] circumstances; state of affairs; situation, #159 [Add to Longdo]
[qíng, ㄑㄧㄥˊ, ] feeling; emotion; passion; situation, #1,139 [Add to Longdo]
[qíng xù, ㄑㄧㄥˊ ㄒㄩˋ, / ] feeling; sentiment, #1,807 [Add to Longdo]
[qíng gǎn, ㄑㄧㄥˊ ㄍㄢˇ, ] feeling; emotion; to move (emotionally), #3,045 [Add to Longdo]
[qíng bào, ㄑㄧㄥˊ ㄅㄠˋ, / ] (spy) intelligence; information-gathering, #3,964 [Add to Longdo]
[qíng xing, ㄑㄧㄥˊ ㄒㄧㄥ˙, ] circumstances; situation, #4,080 [Add to Longdo]
[qíng jié, ㄑㄧㄥˊ ㄐㄧㄝˊ, / ] plot; circumstances, #4,651 [Add to Longdo]
[qíng lǚ, ㄑㄧㄥˊ ㄌㄩˇ, / ] sweethearts; lovers, #4,823 [Add to Longdo]
[qíng rén, ㄑㄧㄥˊ ㄖㄣˊ, ] lover; sweatheart, #5,152 [Add to Longdo]
[qíng jǐng, ㄑㄧㄥˊ ㄐㄧㄥˇ, ] scene; sight; circumstances, #5,300 [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
"Here is my business card. Please call me anytime with more information." said the reporter.「私の名刺です。追加報があったらいつでも連絡下さい」と記者は言った。
Forming an information infrastructure, the real impact of the information highway is an expectation of new economic development due to a shift from a tangible hardware-industry to brain-oriented software-industry.報スーパーハイウェイ」の真のインパクトは、報インフラの構築により経済が従来のハードやモノづくり中心の実体経済から知識、報、ソフトを主体とした経済に移行し、そこから生まれる新しい産業や経済活動にある。
Write an essay on "Friendship".「友」という題で作文を書きなさい。
I don't know how things were a hundred or fifty years ago.100年あるいは50年前事はどうであったか私は知らない。
The two friends have formed a deep bond of friendship.2人の友人は深い友のきずなをつくりだした。
To get technical information from that company, we first have to sign a non-disclosure agreement.あそこの会社から技術報をもらうには、まず機密保持契約を結ばなければいけない。
I feel for you deeply.あなたに深く同します。
I didn't mean to hurt your feelings.あなたの感を傷つけるつもりではなかったのです。
Even your faults do not lessen my respect for you, and in friendship this is what counts.あなたの欠点でさえも私のあなたに対する尊敬の気持ちを減じはしないし、友においてはこれが大切なことです。
I perceive by your face that you have good news.あなたの表から良い知らせがあるとすぐ分かります。
You do not always show that regard for the feelings of others which you would wish shown to you.あなたは自分に示してもらいたいと思うような思いやりを他人の感に対して必ずしも示しなさい。
That politician is well versed in internal and external conditions.あの政治家は内外の事に精通している。

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I'm sure that Minami never had a look like this on her face.[JA] こんなけない顔 してなかったはずです Emotions (2017)
What a shameful look on your face,[JA] けない顔 するんですね Emotions (2017)
He controlled this country behind the scenes.[CN] 你现在的表还真悲惨呢 Emotions (2017)
Brilliant![CN] 我想要了解那些与我相遇的人的心 Confrontation (2017)
Drifting Emotions . It was complete rubbish.[JA] 「漂う感」 完全に駄作でした Affection (2017)
Subtitle translation by Brian Athey[CN] (《飘忽不定的感》道间慎 本年度销售冠军) (好评热卖中) Emotions (2017)
I will live on my own.[CN] 总之要忠于自己的感 随心而活吧 Confrontation (2017)
-Isn't he awesome?[CN] 这份心... Emotions (2017)
It's Drifting Emotions .[JA] (女子高生1) あっ 「漂う感」じゃん Emotions (2017)
The two works that everyone wants to see made into a movie are World Theory and Drifting Emotions .[JA] 今 最も映像化が望まれているのも 「セカイロン」と「漂う感」の 2作品ですからね Ready (2017)
Minami Shirakawa.[CN] 她即使到最后一刻 也一定没有露出这种悲惨的表 Emotions (2017)
I have no doubt that each of them valued money and life differently.[CN] 那些女人为什么愿冒着生命危险 也要住进那个家呢? Confrontation (2017)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
[じょうほう, jouhou] information [Add to Longdo]
報の測度[じょうほうのそくど, jouhounosokudo] measure of information [Add to Longdo]
報オブジェクト[じょうほうオブジェクト, jouhou obujiekuto] information object [Add to Longdo]
報システム[じょうほうシステム, jouhou shisutemu] information system [Add to Longdo]
報スーパーハイウェイ[じょうほうスーパーハイウェイ, jouhou su-pa-haiuei] information superhighway [Add to Longdo]
報センタ[じょうほうせんた, jouhousenta] information centre, documentation centre [Add to Longdo]
報ソース[じょうほうソース, jouhou so-su] information source [Add to Longdo]
報チャネル[じょうほうチャネル, jouhou chaneru] bearer channel (in ISDN), communication channel [Add to Longdo]
報トラック[じょうほうトラック, jouhou torakku] information track [Add to Longdo]
報ハイウェー[じょうほうハイウェー, jouhou haiue-] information highway [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[なさけ, nasake] Mitleid, Mitgefuehl, Sympathie [Add to Longdo]
け深い[なさけぶかい, nasakebukai] mitleidsvoll, barmherzig [Add to Longdo]
[じょうせい, jousei] Lage_der_Dinge, Situation [Add to Longdo]
[じょうほう, jouhou] Information, Nachricht, Meldung [Add to Longdo]
[じょうねつ, jounetsu] Leidenschaft [Add to Longdo]
[じょうちょ, joucho] Gemuet, Gemuetsbewegung, Gefuehl, Emotion [Add to Longdo]
[じょうちょ, joucho] Gemuet, Gemuetsbewegung, Gefuehl, Emotion [Add to Longdo]
[じょうしゅ, joushu] Stimmung, kuenstlerischer_Effekt, kuenstlerischer_Geschmack [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top