Search result for

(61 entries)
(0.1561 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -恐-, *恐*
Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
ろしい[おそろしい, ] (adj) น่ากลัว,สยอง,น่าสะพรึงกลัว,น่าหวาดเสียว

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
れ入る[おそれいる, osoreiru] Thai: รู้สึกเกรงใจ English: to be grateful
れ入る[おそれいる, osoreiru] Thai: ขอโทษ English: excuse me
れ入る[おそれいる, osoreiru] Thai: ขอบคุณ English: Thank you
れる[おそれる, osoreru] Thai: หวาดกลัว English: to fear
れる[おそれる, osoreru] Thai: เกรง English: to be afraid of

Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[恐, kǒng, ㄎㄨㄥˇ] fearful, apprehensive; to fear, to dread
Radical: Decomposition: 巩 (gǒng ㄍㄨㄥˇ)  心 (xīn ㄒㄧㄣ) 
Etymology: [pictophonetic] heart

Japanese-English: EDICT Dictionary
々;怖々;;怖怖[こわごわ, kowagowa] (adv,adv-to) fearfully; timidly; cautiously; nervously [Add to Longdo]
いもの見たさ;怖いもの見たさ[こわいものみたさ, kowaimonomitasa] (exp) rubbernecking; the thrill of looking at something scary or unpleasant and wanting to look at it all the more because it is scary or unpleasant [Add to Longdo]
がり;怖がり[こわがり, kowagari] (n) coward; timid person [Add to Longdo]
らく[おそらく, osoraku] (adv) perhaps; likely; probably; I dare say; (P) [Add to Longdo]
らくは[おそらくは, osorakuha] (exp,adv) (1) I fear that it's likely that; (2) with all due respect [Add to Longdo]
るべき[おそるべき, osorubeki] (adj-f) dreadful; terrible; horrible; deplorable; (P) [Add to Longdo]
るる勿れ[おそるるなかれ, osorurunakare] (n) Be not afraid [Add to Longdo]
[おそるおそる, osoruosoru] (adv) timidly; (P) [Add to Longdo]
れ(P);虞(P);畏れ;怖れ[おそれ, osore] (n) fear; horror; anxiety; concern; uneasiness; (P) [Add to Longdo]
れがある[おそれがある, osoregaaru] (exp) to be in danger of; to be liable to [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[kǒng, ㄎㄨㄥˇ, ] afraid; frightened; to fear [Add to Longdo]
[kǒng hè, ㄎㄨㄥˇ ㄏㄜˋ, / ] to threaten; to menace [Add to Longdo]
[kǒng pà, ㄎㄨㄥˇ ㄆㄚˋ, ] fear; to dread; I'm afraid that...; perhaps; maybe [Add to Longdo]
[kǒng bù, ㄎㄨㄥˇ ㄅㄨˋ, ] terrible; frightful; frightening; terror; terrorist [Add to Longdo]
怖主义[kǒng bù zhǔ yì, ㄎㄨㄥˇ ㄅㄨˋ ㄓㄨˇ ㄧˋ, / ] terrorism [Add to Longdo]
怖主义者[kǒng bù zhǔ yì zhě, ㄎㄨㄥˇ ㄅㄨˋ ㄓㄨˇ ㄧˋ ㄓㄜˇ, / ] terrorist [Add to Longdo]
怖份子[kǒng bù fèn zi, ㄎㄨㄥˇ ㄅㄨˋ ㄈㄣˋ ㄗ˙, ] terrorist [Add to Longdo]
怖分子[kǒng bù fèn zǐ, ㄎㄨㄥˇ ㄅㄨˋ ㄈㄣˋ ㄗˇ, / ] terrorist [Add to Longdo]
怖片[kǒng bù piàn, ㄎㄨㄥˇ ㄅㄨˋ ㄆㄧㄢˋ, ] horror movie; CL:部[bu4] [Add to Longdo]
怖片儿[kǒng bù piàn r, ㄎㄨㄥˇ ㄅㄨˋ ㄆㄧㄢˋ ㄖ˙, / ] erhua variant of 怖片, horror movie; CL:部[bu4] [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Oh! how awful!ああ、何てろしい。
"To tell you the truth I am scared of heights." "You are a coward!"「実を言うと、俺、高所怖症なんだ」「臆病者っ!」 [M]
During the Depression in the 1930's, many wealthy people lost everything in the stock market crash.1930年代の慌の間、多くの金持ちが株式市場の崩壊で全てを失った。
That looks like an awful lot for two people.2人にとってそれはろしい運命であるように思える。
How awful!ああろしい。
There is nothing for you to be afraid of.あなたはれることは何もない。
Driving through that snowstorm was a nightmare.あの吹雪の中で車を走らせたのはろしい経験だった。
A lot of people were out of work during the Great Depression in America.アメリカ大慌の際には多くの人が失業してた。
Andersen was afraid of dogs, too.アンデルセンも犬をがった。
I wish I hadn't seen such a horrible film.あんなにろしい映画は見なければよかったなあ。
I cannot shed a tear for that horrible man.あんなろしい男のために流す涙はない。
Anne lived in terror of capture by Nazis.アンネはナチスに捕まるのをれながら暮らした。

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I start thinking that it's weird.[CN]   ()
If somebody was like, "We have a guy here, he has the best dick.[CN] 你在啃食帶著驚表情的頭時 它還是活生生的 Louis C.K. 2017 (2017)
A fear. Something horrible...[JA] 何かろしいことが 起きそうで...  ()
Sometimes strength is terrible.[JA] 時に優位な力はろしい Eastwatch (2017)
- Where's my cookie? - Brought you something better than a cookie.[CN] 我能发现人们的需要  Brooklyn Housing (2017)
Anyway, you can not escape[CN] 怎么样 我以前也这样过 好 The Villainess (2017)
I'm so happy for you.[CN] 但我认为 这怕是一种崭新的情感 Appeal (2017)
I really doubt[JA] (慎) らく僕が Affection (2017)
THANK GOD IT'S A PROSTHESIS.[CN] 社会上普遍都有同症 甚至不觉得这样有什么奇怪  ()
But whoever wrote it has an incredible aversion to death.[JA] ただ これを書いた人間は 人の死に対して異常に抵抗がある もしくはれている— Confrontation (2017)
It was a very pervasive homophobia, not even seen as something strange.[JA] 同性愛怖症という 感じだった 徹底して認めないのよ  ()
Our meeting will not be a quick interview.[CN] (有时候时间只会让事情更可怕 让你的惧更深)  ()

Japanese-German: JDDICT Dictionary
れる[おそれる, osoreru] fuerchten, sich_fuerchten [Add to Longdo]
ろしい[おそろしい, osoroshii] furchtbar, furchterregend, schrecklich [Add to Longdo]
[きょうかつ, kyoukatsu] erpressen [Add to Longdo]
妻家[きょうさいか, kyousaika] Pantoffelheld [Add to Longdo]
[きょうふ, kyoufu] Furcht, Schrecken, Grauen [Add to Longdo]
怖政治[きょうふせいじ, kyoufuseiji] Schreckensherrschaft [Add to Longdo]
怖症[きょうふしょう, kyoufushou] Phobie [Add to Longdo]
[きょうこう, kyoukou] Panik, Bestuerzung [Add to Longdo]
[きょうりゅう, kyouryuu] Dinosaurier [Add to Longdo]
[きょうしゅく, kyoushuku] jemandem_verbunden_sein, bedauern [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top