Search result for

(11 entries)
(5.9764 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -忻-, *忻*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[忻, xīn, ㄒㄧㄣ] pleasant, joyful, delightful
Radical: Decomposition: 忄 (xīn ㄒㄧㄣ)  斤 (jīn ㄐㄧㄣ) 
Etymology: [pictophonetic] heart

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[xīn, ㄒㄧㄣ, ] happy [Add to Longdo]
[Xīn chéng, ㄒㄧㄣ ㄔㄥˊ, ] (N) Xincheng (place in Guangxi) [Add to Longdo]
[Xīn zhōu, ㄒㄧㄣ ㄓㄡ, ] Xīnzhōu prefecture level city in Shānxī 山西 [Add to Longdo]
州市[Xīn zhōu shì, ㄒㄧㄣ ㄓㄡ ㄕˋ, ] Xīnzhōu prefecture level city in Shānxī 山西 [Add to Longdo]
县地区[Xīn xiàn dì qū, ㄒㄧㄣ ㄒㄧㄢˋ ㄉㄧˋ ㄑㄩ, / ] (N) Xinzhou district (district in Shanxi) [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
- Diane, I promise I'll get rid of the Tiki Man.[CN] - Diane,我保证我会摆脱文的 Honey, We Shrunk Ourselves! (1997)
- Tiki thing?[CN] - 的事情吗? Honey, We Shrunk Ourselves! (1997)
Four: get rid of the Tiki Man.[CN] 四: 摆脱的人得到了它。 Honey, We Shrunk Ourselves! (1997)
You are saying goodbye to Mr. Tiki Man this weekend.[CN] 你说再见文先生本周末。 Honey, We Shrunk Ourselves! (1997)
You thought you could just shrink the Tiki Man down and I wouldn't notice.[CN] 你以为你可以只缩小文下来,我也不会注意到。 Honey, We Shrunk Ourselves! (1997)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top