Search result for

(56 entries)
(0.0665 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -影-, *影*
Longdo Dictionary ภาษาจีน (ZH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
[yǐng r, ˇ ㄖ˙] (n ) เงา

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
響力[えいきょうりょく, eikyouryoku] อิทธิพล

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[かげ, ] (n ) n. ร่ม,ที่ร่ม,เงามืด,ความมืด,บังร่ม,โป๊ะโคม,ที่บังแดด,ที่กำบัง,กะบัง,บังตา,เงามืดในภาพ,เครื่องเตือนความจำ,ความคลุมเครือ,ผี,ปีศาจ,ลำดับแลเงา,จำนวนเล็กน้อย,การสัมผัส vt. ทำให้เกิดร่มเงา,ทำให้มืดมัว,ทำให้สลัว,บังเงา,บังร่ม,บังแดด,ระบายเงา,วาดเงามืด vi.

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
法師[かげぼうし, kageboushi] Thai: หุ่นเงา English: shadow figure

Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[影, yǐng, ˇ] shadow; image, reflection; photograph
Radical: Decomposition: 景 (jǐng ㄐㄧㄥˇ)  彡 (shān ㄕㄢ) 
Etymology: [pictophonetic] sunlight

Japanese-English: EDICT Dictionary
[かげ, kage] (n) (1) shadow; silhouette; (2) reflection; image; (3) presence; sign; (4) light (stars, moon); (P) [Add to Longdo]
がさす;が差す;が射す[かげがさす, kagegasasu] (exp,v5s) (1) to cast a shadow; to appear; (2) to loom (of a threat, etc.); to manifest (of symptoms, etc.) [Add to Longdo]
が薄い[かげがうすい, kagegausui] (exp) (See の薄い) in the background; not standing out [Add to Longdo]
の内閣[かげのないかく, kagenonaikaku] (n) shadow cabinet; (P) [Add to Longdo]
の薄い[かげのうすい, kagenousui] (adj-i) (See が薄い) inconspicuous; unobtrusive; low profile [Add to Longdo]
も形も無い;も形もない[かげもかたちもない, kagemokatachimonai] (exp) disappear without a trace; nowhere to be seen [Add to Longdo]
を映す[かげをうつす, kagewoutsusu] (exp,v5s) to mirror the image (of) [Add to Longdo]
を潜める[かげをひそめる, kagewohisomeru] (exp,v1) to disappear; to vanish [Add to Longdo]
を投げる[かげをなげる, kagewonageru] (exp,v1) (1) to project a shadow; (adj-f) (2) shade-casting; shady; umbriferous [Add to Longdo]
を落とす[かげをおとす, kagewootosu] (exp,v5s) to cast a shadow (lit. or figurative) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[yǐng, ˇ, ] picture; image; reflection; shadow [Add to Longdo]
[yǐng xiàng, ˇ ㄒㄧㄤˋ, ] image [Add to Longdo]
像会议[yǐng xiàng huì yì, ˇ ㄒㄧㄤˋ ㄏㄨㄟˋ ㄧˋ, / ] video conference [Add to Longdo]
像档[yǐng xiàng dàng, ˇ ㄒㄧㄤˋ ㄉㄤˋ, / ] image file [Add to Longdo]
像处理[yǐng xiàng chǔ lǐ, ˇ ㄒㄧㄤˋ ㄔㄨˇ ㄌㄧˇ, / ] image processing [Add to Longdo]
[yǐng r, ˇ ㄖ˙, / ] shadow [Add to Longdo]
[yǐng yìn, ˇ ˋ, ] photographic reproduction; photocopying; photo-offset [Add to Longdo]
印本[yǐng yìn běn, ˇ ˋ ㄅㄣˇ, ] a photocopy [Add to Longdo]
[yǐng tán, ˇ ㄊㄢˊ, / ] moviedom; the world of movies; film circles [Add to Longdo]
[yǐng zi, ˇ ㄗ˙, ] shadow; reflection [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Aspirin has no effect on the blood pressure.アスピリンは血圧に何ら響はない。
A form appeared from over there.あそこから人が見えた。
Your advice will have no effect on them.あなたのアドバイスは彼らに何の響も及ぼさなかった。
I daresay your advice will have its effect on them.あなたの忠告は彼らに響を及ぼすでしょう。
He is always in the background.あの人はが薄い。
If the Americans had had less influence on affairs, war might well have been avoided.アメリカ人が事件に対して響力をもっと持っていなかったならば、戦争はたぶん避けられたかも知れない。
Alcohol is beginning to tell on his speech.アルコールが彼の話し方に響しはじめている。
When a currency depreciates, that has an inflationary effect on the economy of the country of the currency.ある通貨の価値が下がると、その国の経済にインフレの響をもたらす。
Perhaps it is only in childhood that books have any deep influence on our lives.おそらく、書物がわれわれの人生に対して深い響を及ぼすのは子供時代だけであろう。
The destruction of the ozone layer affects the environment.オゾン層の破壊は環境に響を及ぼす。
Liquor will have an effect on a person.お酒を飲むと人に響が出るものだ。
A silhouette of a girl appeared on the curtain.カーテンに女の子のが映った。

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I think that was bad luck letting y'all film today, motherfuckers.[JA] 撮なんて認めたからだ CounterPunch (2017)
Or intellectuals, writers... or movie directors.[CN] 或者知识分子 作家 或电导演 Baba Yaga (1973)
Maybe you know the young lady involved, or maybe you recognise the room where she's modelling...[JA] こちらの女性 あるいは 撮場所に お心当たりの方は... Close Encounters (2017)
Only publicity, fashion, art, politics and news.[CN] 只是广告 时尚 艺术 政治和新闻摄 Baba Yaga (1973)
You see, Sergeant. I'm a photographer.[CN] 你瞧 警官 我是摄 Baba Yaga (1973)
You're happy to sit in a room full of sex offenders taking tit pics of a teenager but lovable old ET gives you the creeps?[JA] 女の子の乳首を撮する 変態どもは歓迎するのにか? Close Encounters (2017)
Toni's illness, your camera jamming, the death of that hippie kid.[CN] 托妮的病 你摄机的故障 嬉皮孩子的死 Baba Yaga (1973)
I needed some pictures of a place like this.[CN] 我需要在这种地方摄 Baba Yaga (1973)
You might find some interesting things to photograph upstairs.[CN] 在楼上你可能发现一些感兴趣摄的东西 Baba Yaga (1973)
A photoshoot?[JA] (みどり)撮か何かですか? Absolute (2017)
I contribute that to Mayweather.[JA] メイウェザーの 響だと思うね CounterPunch (2017)
If you film it and run off a couple of copies, there's a 20 in it for you.[JA] もし撮と コピーをやってくれたら 20ポンド払う Close Encounters (2017)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
響円すい[えいきょうえんすい, eikyouensui] cone of influence [Add to Longdo]
響円錐[えいきょうえんすい, eikyouensui] cone of influence [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[かげ, kage] Licht, Schatten, Silhouette, Gestalt, Spur [Add to Longdo]
[えいぞう, eizou] Schatten, Schattenbild, Silhouette [Add to Longdo]
法師[かげぼうし, kageboushi] Schatten_einer_Person [Add to Longdo]
[かげえ, kagee] Schattenbild, Silhouette [Add to Longdo]
[えいきょう, eikyou] Einfluss [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top