Search result for

(56 entries)
(0.0108 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -影-, *影*
Longdo Dictionary ภาษาจีน (ZH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
[yǐng r, ˇ ㄖ˙] (n ) เงา

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
響力[えいきょうりょく, eikyouryoku] อิทธิพล

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[かげ, kage] (n ) n. ร่ม,ที่ร่ม,เงามืด,ความมืด,บังร่ม,โป๊ะโคม,ที่บังแดด,ที่กำบัง,กะบัง,บังตา,เงามืดในภาพ,เครื่องเตือนความจำ,ความคลุมเครือ,ผี,ปีศาจ,ลำดับแลเงา,จำนวนเล็กน้อย,การสัมผัส vt. ทำให้เกิดร่มเงา,ทำให้มืดมัว,ทำให้สลัว,บังเงา,บังร่ม,บังแดด,ระบายเงา,วาดเงามืด vi.

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
法師[かげぼうし, kageboushi] Thai: หุ่นเงา English: shadow figure

Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[影, yǐng, ˇ] shadow; image, reflection; photograph
Radical: Decomposition: 景 (jǐng ㄐㄧㄥˇ)  彡 (shān ㄕㄢ) 
Etymology: [pictophonetic] sunlight,  Rank: 390

Japanese-English: EDICT Dictionary
[かげ, kage] (n) (1) shadow; silhouette; (2) reflection; image; (3) presence; sign; (4) light (stars, moon); (P) [Add to Longdo]
がさす;が差す;が射す[かげがさす, kagegasasu] (exp,v5s) (1) to cast a shadow; to appear; (2) to loom (of a threat, etc.); to manifest (of symptoms, etc.) [Add to Longdo]
が薄い[かげがうすい, kagegausui] (exp) (See の薄い) in the background; not standing out [Add to Longdo]
の内閣[かげのないかく, kagenonaikaku] (n) shadow cabinet; (P) [Add to Longdo]
の薄い[かげのうすい, kagenousui] (adj-i) (See が薄い) inconspicuous; unobtrusive; low profile [Add to Longdo]
も形も無い;も形もない[かげもかたちもない, kagemokatachimonai] (exp) disappear without a trace; nowhere to be seen [Add to Longdo]
を映す[かげをうつす, kagewoutsusu] (exp,v5s) to mirror the image (of) [Add to Longdo]
を潜める[かげをひそめる, kagewohisomeru] (exp,v1) to disappear; to vanish [Add to Longdo]
を投げる[かげをなげる, kagewonageru] (exp,v1) (1) to project a shadow; (adj-f) (2) shade-casting; shady; umbriferous [Add to Longdo]
を落とす[かげをおとす, kagewootosu] (exp,v5s) to cast a shadow (lit. or figurative) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[yǐng xiǎng, ˇ ㄒㄧㄤˇ, / ] an influence; to influence; to affect (usually adversely); to disturb, #214 [Add to Longdo]
[yǐng, ˇ, ] picture; image; reflection; shadow, #2,079 [Add to Longdo]
[yǐng piàn, ˇ ㄆㄧㄢˋ, ] film; movie, #2,539 [Add to Longdo]
响力[yǐng xiǎng lì, ˇ ㄒㄧㄤˇ ㄌㄧˋ, / ] influence; impact, #3,524 [Add to Longdo]
[yǐng shì, ˇ ㄕˋ, / ] movies and television, #5,115 [Add to Longdo]
[yǐng xiàng, ˇ ㄒㄧㄤˋ, ] image, #5,608 [Add to Longdo]
[yǐng zi, ˇ ㄗ˙, ] shadow; reflection, #6,613 [Add to Longdo]
[yǐng yuàn, ˇ ㄩㄢˋ, ] cinema; movie theater, #8,694 [Add to Longdo]
[yǐng mí, ˇ ㄇㄧˊ, ] film enthusiast, #13,388 [Add to Longdo]
[yǐng yīn, ˇ , ] recorded media (CD and DVD); sound and movies, #15,652 [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Aspirin has no effect on the blood pressure.アスピリンは血圧に何ら響はない。
A form appeared from over there.あそこから人が見えた。
Your advice will have no effect on them.あなたのアドバイスは彼らに何の響も及ぼさなかった。
I daresay your advice will have its effect on them.あなたの忠告は彼らに響を及ぼすでしょう。
He is always in the background.あの人はが薄い。
If the Americans had had less influence on affairs, war might well have been avoided.アメリカ人が事件に対して響力をもっと持っていなかったならば、戦争はたぶん避けられたかも知れない。
Alcohol is beginning to tell on his speech.アルコールが彼の話し方に響しはじめている。
When a currency depreciates, that has an inflationary effect on the economy of the country of the currency.ある通貨の価値が下がると、その国の経済にインフレの響をもたらす。
Perhaps it is only in childhood that books have any deep influence on our lives.おそらく、書物がわれわれの人生に対して深い響を及ぼすのは子供時代だけであろう。
The destruction of the ozone layer affects the environment.オゾン層の破壊は環境に響を及ぼす。
Liquor will have an effect on a person.お酒を飲むと人に響が出るものだ。
A silhouette of a girl appeared on the curtain.カーテンに女の子のが映った。

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I think that was bad luck letting y'all film today, motherfuckers.[JA] 撮なんて認めたからだ CounterPunch (2017)
Maybe you know the young lady involved, or maybe you recognise the room where she's modelling...[JA] こちらの女性 あるいは 撮場所に お心当たりの方は... Close Encounters (2017)
That's a brilliant idea.[CN] 再加上《世界论》电化的正式发表 来进行现场直播 一定会引发话题的 Disbanded (2017)
The currently popular novel, Drifting Emotions, authored by the novelist, Shin Michima, who Nanaka lived with, is predicted to sell over one million copies.[CN] 聚集了迷、演员及电工作者等 超过四千人出席 对于菜菜果的早逝感到惋惜 Reason (2017)
That's right.[CN] 他不仅不知道她的年龄 连她演出的电都没看过 Reason (2017)
You're happy to sit in a room full of sex offenders taking tit pics of a teenager but lovable old ET gives you the creeps?[JA] 女の子の乳首を撮する 変態どもは歓迎するのにか? Close Encounters (2017)
I would be happy to have you play her.[CN] 拍成电... Affection (2017)
The actress who should play the lead role... is gone.[CN] 其实有间大电公司 在看了书的销量之后 说要将《飘忽不定的情感》拍成电 Reason (2017)
A photoshoot?[JA] (みどり)撮か何かですか? Absolute (2017)
I contribute that to Mayweather.[JA] メイウェザーの 響だと思うね CounterPunch (2017)
If you film it and run off a couple of copies, there's a 20 in it for you.[JA] もし撮と コピーをやってくれたら 20ポンド払う Close Encounters (2017)
Now, I'm inviting you to come to me.[CN] 《世界论》 终于确定要改编成电 Disbanded (2017)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
響円すい[えいきょうえんすい, eikyouensui] cone of influence [Add to Longdo]
響円錐[えいきょうえんすい, eikyouensui] cone of influence [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[かげ, kage] Licht, Schatten, Silhouette, Gestalt, Spur [Add to Longdo]
[えいぞう, eizou] Schatten, Schattenbild, Silhouette [Add to Longdo]
法師[かげぼうし, kageboushi] Schatten_einer_Person [Add to Longdo]
[かげえ, kagee] Schattenbild, Silhouette [Add to Longdo]
[えいきょう, eikyou] Einfluss [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top