Search result for

(74 entries)
(0.1405 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -強-, *強*
Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[きょうか, kyouka] (n vt) ทำให้แข็งแรง, เพิ่มประสิทธิภาพ

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
制的[きょうせいてき, ] (adv) ในเชิงบังคับ
[きょうど, ] ระดับความแข็งแกร่ง
[きょうこう, kyoukou, ] (n ) รถด่วน

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
まる[つよまる, tsuyomaru] Thai: แข็งแกร่งขึ้น English: to get strong
める[つよめる, tsuyomeru] Thai: เน้น
[つよい, tsuyoi] Thai: แข็งแรง English: strong
[つよい, tsuyoi] Thai: มีอำนาจ English: powerful
[きょうてき, kyouteki] Thai: ศัตรูตัวฉกาจ English: formidable enemy
いる[しいる, shiiru] Thai: บีบบังคับ English: to force

Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[強, qiáng, ㄑㄧㄤˊ] strong, powerful, energetic
Radical: Decomposition: 弓 (gōng ㄍㄨㄥ)  厶 (sī )  虫 (chóng ㄔㄨㄥˊ) 
Etymology: [pictophonetic] bow

Japanese-English: EDICT Dictionary
[きょう, kyou] (n-suf) (1) a little over; a little more than; (2) powerhouse; one of the biggest; one of the most powerful [Add to Longdo]
[つよい, tsuyoi] (adj-i) (1) tough; stiff; hard; (2) inflexible; obstinate; stubborn [Add to Longdo]
[つよい, tsuyoi] (adj-i) (1) strong; powerful; mighty; potent; (2) (... にい) resistant; resilient; durable; (P) [Add to Longdo]
いて[しいて, shiite] (adv) by force; (P) [Add to Longdo]
いて言えば[しいていえば, shiiteieba] (n) if I'm forced to say something; if anything [Add to Longdo]
いられて[しいられて, shiirarete] (exp) under compulsion; by pressure of [Add to Longdo]
いる[しいる, shiiru] (v1,vt) to force; to compel; to coerce; (P) [Add to Longdo]
い肴[しいざかな, shiizakana] (n) (See 懐石料理・1) side dish served in order to encourage the consumption of alcohol (kaiseki cuisine) [Add to Longdo]
い所[つよいところ, tsuyoitokoro] (n) strong point [Add to Longdo]
い心[つよいこころ, tsuyoikokoro] (n) stout heart (mind) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[jiàng, ㄐㄧㄤˋ, / ] stubborn; unyielding [Add to Longdo]
[qiáng, ㄑㄧㄤˊ, / ] strong; powerful; better; slightly more than; vigorous; violent; surname Qiang [Add to Longdo]
[qiǎng, ㄑㄧㄤˇ, / ] to strive; to make an effort [Add to Longdo]
强中自有强中手[qiáng zhōng zì yǒu qiáng zhōng shǒu, ㄑㄧㄤˊ ㄓㄨㄥ ㄗˋ ㄧㄡˇ ㄑㄧㄤˊ ㄓㄨㄥ ㄕㄡˇ, / ] However strong you are, there is always someone stronger; There is always sth more to learn (applied to art or learning).; Never be satisfied to rest on you laurels.; There is no room for complacency. [Add to Longdo]
强令[qiáng lìng, ㄑㄧㄤˊ ㄌㄧㄥˋ, / ] to order by force; peremptory [Add to Longdo]
强占[qiáng zhàn, ㄑㄧㄤˊ ㄓㄢˋ, / ] to occupy by force [Add to Longdo]
强使[qiáng shǐ, ㄑㄧㄤˊ ㄕˇ, 使 / 使] to force; to oblige [Add to Longdo]
强健[qiáng jiàn, ㄑㄧㄤˊ ㄐㄧㄢˋ, / ] sturdy [Add to Longdo]
强光[qiáng guāng, ㄑㄧㄤˊ ㄍㄨㄤ, / ] glare [Add to Longdo]
强兵[qiáng bīng, ㄑㄧㄤˊ ㄅㄧㄥ, / ] strong soldiers; make the military powerful (political slogan) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Study.しなさい。
"Let me ask you something, Dad," she began, in a tone of patiently controlled exasperation that every experienced parent is familiar with.「お父さん、質問してもいい?」と彼女は経験を積んだ親なら誰でもおなじみの、我慢く苛立ちを抑えた調子で口火を切った。
The bank robber shouted, "Stay where you are, all of you!"「動くな、みんな」と銀行盗は叫んだ。
"When does he study?" "He studies before dinner."「彼はいつ勉しますか」「夕食前です」
"Will you study after dinner?" Yes, I will."「夕食後勉するつもりですか」「はい」
Fashion in the eighteenth century emphasized the bosom.18世紀の流行は胸の部分を調していた。
In the course of a year my son grew stronger.1年間の間に息子は頑になった。
By installing two carburetors that racing-car enthusiast souped up his motor considerably.2つのキャブレターを装備したことで、そのレーシング狂はエンジンをすこぶる力にした。
Far from refuting the thesis that race is to blame for lower IQ score, Lynn's data actually supports it.IQの低さの原因を人種に求めるという議論を論駁するどころか、リンのデータはそれを事実上補することになっている。
He is a self-willed fellow.あいつは我のいやつだ。
All those tricks he's got up his sleeve make him a formidable client.あいつは海千山千だから、取り引き相手としてはかなり手いぞ。 [M]
He is a tough customer to deal with.あいつは手い相手だ。

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Toughen up.[JA] くなりなさい Choices (2017)
- Snap.[CN]  Push (2010)
If he be strong enough and favored by the gods, the flames will consume themselves and die.[CN] 當者來臨,火焰是擋不住他們的 Die Nibelungen: Siegfried (1924)
Please speak to him constantly.[JA] 奥様も根気く 声をかけてあげてください Absolute (2017)
It's thanks to your deep and persistent belief in me, Mr. Sakurai.[JA] 桜井さんが 根気く信じて つきあってくれたおかげです Confrontation (2017)
A mighty mare for him was the world![CN] 以前他的眼裏就只有一匹壯的母馬! Die Nibelungen: Kriemhild's Revenge (1924)
She won't want to go with you. She's never outgrown her fear of you.[CN] 她不會跟你走的 她對你的恐懼隨著年齡的增長而增 The Uninvited (1944)
Thrice must the suitor best her in feats of strength or die![CN] 你不知道只有能夠戰勝她的最勇士 才能贏得她嗎? Die Nibelungen: Siegfried (1924)
I carefully, and occasionally forcefully, manipulated them.[JA] 丁寧に ときに引に動かしました Confrontation (2017)
But... the white boy was strong. He was tough.[JA] だが相手もかったな CounterPunch (2017)
He's too tough for you.[CN] 他對你來說太 Ride the Pink Horse (1947)
King Gunther, too, has marriage plans. He has set his heart on a bold and mighty maiden.[CN] 龔特爾殿下也自己希望得到婚姻 他喜歡上了一個勇敢倔的烈女 Die Nibelungen: Siegfried (1924)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
[きょうか, kyouka] enhance (vs) [Add to Longdo]
制ページ区切り[きょうせいページくぎり, kyousei pe-ji kugiri] forced page break [Add to Longdo]
制モード[きょうせいモード, kyousei mo-do] closed mode [Add to Longdo]
制改行[きょうせいかいぎょう, kyouseikaigyou] forced page break [Add to Longdo]
制衝突[きょうせいしょうとつ, kyouseishoutotsu] collision enforcement [Add to Longdo]
制的[きょうせいてき, kyouseiteki] forced [Add to Longdo]
調[きょうちょう, kyouchou] highlight [Add to Longdo]
調表示[きょうちょうひょうじ, kyouchouhyouji] highlighting (vs) [Add to Longdo]
調表示フィルタ[きょうちょうひょうじフィルタ, kyouchouhyouji firuta] highlighting filter [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[つよい, tsuyoi] stark [Add to Longdo]
いる[しいる, shiiru] zwingen [Add to Longdo]
まる[つよまる, tsuyomaru] stark_werden, staerker_werden [Add to Longdo]
める[つよめる, tsuyomeru] verstaerken, staerken [Add to Longdo]
[きょうけん, kyouken] robuste_Gesundheit [Add to Longdo]
[きょうせい, kyousei] Zwang, Noetigung [Add to Longdo]
[きょうりょく, kyouryoku] Staerke [Add to Longdo]
[きょうか, kyouka] Staerkung, Verstaerkung [Add to Longdo]
[きょうこ, kyouko] -fest, -stark, -sicher [Add to Longdo]
[きょうこく, kyoukoku] Grossmacht [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top