Search result for

(58 entries)
(0.2371 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -弱-, *弱*
Japanese-Thai: Longdo Dictionary
巻き[よわまき, yowamaki] (n) สภาพที่ถูกปั่นกรอหลวม ไม่แน่น

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[よわむし, ] (n) คนขี้ขลาด คนอ่อนแอ คนใจเสาะ
[よわむし, ] (n) คนขี้ขลาด คนอ่อนแอ คนใจเสาะ
[じゃく, ] (adj) น้อยกว่า, ต่ำกว่า

Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[弱, ruò, ㄖㄨㄛˋ] weak, fragile, delicate
Radical: Decomposition: 弓 (gōng ㄍㄨㄥ)  冫 (bīng ㄅㄧㄥ)  弓 (gōng ㄍㄨㄥ)  冫 (bīng ㄅㄧㄥ) 
Etymology: [ideographic] Two shoots 弓 dying to frost 冫

Japanese-English: EDICT Dictionary
[じゃく, jaku] (n,n-suf) (1) weakness; the weak; (n-suf) (2) (See 小・こ・2) little less than; fewer than; under; (P) [Add to Longdo]
々しい;しい[よわよわしい, yowayowashii] (adj-i) frail; slender; feminine [Add to Longdo]
[よわい, yowai] (adj-i) weak; frail; delicate; tender; unskilled; weak (wine); (P) [Add to Longdo]
い経済[よわいけいざい, yowaikeizai] (n) weak economy [Add to Longdo]
い者[よわいもの, yowaimono] (n) weak person; the weak [Add to Longdo]
い相互作用[よわいそうごさよう, yowaisougosayou] (n) weak interaction (physics) [Add to Longdo]
き者[よわきもの, yowakimono] (n) weak person; the weak [Add to Longdo]
き者よ汝の名は女也[よわきものよなんじのなはおんななり, yowakimonoyonanjinonahaonnanari] (exp) (id) Frailty, thy name is woman [Add to Longdo]
くする[よわくする, yowakusuru] (exp,vs-i) to turn down (heat, sound, etc.) [Add to Longdo]
[よわさ, yowasa] (n) weakness [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[ruò, ㄖㄨㄛˋ, ] weak; feeble; young; inferior [Add to Longdo]
不禁风[ruò bù jīn fēng, ㄖㄨㄛˋ ㄅㄨˋ ㄐㄧㄣ ㄈㄥ, / ] too weak to stand up to the wind (成语 saw); extremely delicate; fragile state of health [Add to Longdo]
作用[ruò zuò yòng, ㄖㄨㄛˋ ㄗㄨㄛˋ ㄩㄥˋ, ] weak interaction [Add to Longdo]
势群体[ruò shì qún tǐ, ㄖㄨㄛˋ ㄕˋ ㄑㄩㄣˊ ㄊㄧˇ, / ] those who are economically and politically marginalized [Add to Longdo]
[ruò huà, ㄖㄨㄛˋ ㄏㄨㄚˋ, ] weaken; make weaker [Add to Longdo]
[ruò shòu, ㄖㄨㄛˋ ㄕㄡˋ, ] submissive; yielding; weak; opposite to 強攻|强攻 [Add to Longdo]
[ruò xiǎo, ㄖㄨㄛˋ ㄒㄧㄠˇ, ] small and weak; puny; a child [Add to Longdo]
[ruò zhì, ㄖㄨㄛˋ ㄓˋ, ] weak-minded; mentally deficient; retarded [Add to Longdo]
[ruò mài, ㄖㄨㄛˋ ㄇㄞˋ, / ] weak pulse [Add to Longdo]
[ruò shì, ㄖㄨㄛˋ ㄕˋ, / ] amblyopia [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
"My teeth are too weak for apples," said the boy.「私のはとってもってりんごはかめません」と男の子は言いました。
Even at the end of the nineteenth century, sailors in the British Navy were not permitted to use knives and forks because using them was considered a sign of weakness.19世紀末でも、イギリス海軍の船員は、そうすることがさの印だという理由で、ナイフとフォークを使うことを許されていなかった。
Throughout the five years of painful cancer treatments, he managed to keep a stiff upper lip.5年に及ぶつらかったガンの治療期間中、彼は何とか音をはかず毅然とした態度を崩さなかった。
ALS had made his hands and arms too weak to hold a pen or to type.ALSのために、彼の手や腕はペンを握ったりタイプを打ったりすることができないほどくなってしまっていた。
He is a slim child.あの子は々しくほっそりしている。
The storm abated.あらしの勢いがまった。
One day he helped a weak turtle.ある日、彼はいカメを助けた。
Emma has a very poor constitution.エマは虚体質だ。
This flashlight is getting dim.この懐中電灯は明かりがくなってきた。
This is her weak point.これが彼女の点です。
If Jane does not rest more, she may have a nervous breakdown.ジェーンはもっと休憩をとらないと、神経衰になるかもしれない。
You will recover from your weakness soon.じきにその衰は回復しますよ。

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
There are tons of guys that prefer popular chicks over quality ones.[JA] 質より人気という付加価値に い人間が 腐るほどいるの Values (2017)
You're so predictable, Chris. That's your weakness.[JA] 予測しやすい あなたの点です Resident Evil: Vendetta (2017)
- #You look fine # - # But I feel so weak #[CN] 一你看起来不错 一但是我觉得很虚 One Hour with You (1932)
For the weak of stomach, feel free to use the hat as a barf bag.[JA] 胃のい人は 帽子に嘔吐して下さい Find This Thing We Need To (2017)
If the fire is small it's hard to get warm, but the bigger the fire is, the warmer it is.[JA] い火では難しい 火が強く燃えるほど 暖かさも増す Barbecue (2017)
But, Doctor, you haven't told us what to do. She gets weaker every day.[CN] 但是, 医生, 你还没告诉我们该怎么做 她在一天接一天的虚下去 The Mummy (1932)
They're like a disease on humanity.[JA] 者を食い物にしてた Resident Evil: Vendetta (2017)
If you want me to protect him, I have to know the exact spot where the invicible could be hurt![CN] 如果需要我來保護他 那我就一定要知道那個點在哪裏! Die Nibelungen: Siegfried (1924)
Protect the weak.[CN] 她们天生就想保护 Mr. Deeds Goes to Town (1936)
You're always so exhausted afterwards.[CN] 毕竟你总是那么虚 The Mummy (1932)
# I love Colette I haven't weakened yet #[CN] 我爱科莱特, 还没有减 One Hour with You (1932)
Shit, they can literally smell the weakness pouring out of me.[JA] った俺を嗅ぎつけたな Smell the Weakness (2017)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[よわい, yowai] schwach [Add to Longdo]
まる[よわまる, yowamaru] schwach_werden, schwaecher_werden [Add to Longdo]
める[よわめる, yowameru] schwaechen, abschwaechen [Add to Longdo]
[よわる, yowaru] schwach_werden, schwaecher_werden [Add to Longdo]
[じゃくたい, jakutai] schwach [Add to Longdo]
[じゃっかん, jakkan] 20_Jahre (alt), jugendliches_Alter [Add to Longdo]
[よわき, yowaki] Schwaeche, Schuechternheit, Baisse [Add to Longdo]
[じゃくてん, jakuten] Schwaeche, schwacher_Punkt [Add to Longdo]
[よわごし, yowagoshi] ohne_Rueckgrad, -feige [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top