Search result for

(85 entries)
(0.0398 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -引-, *引*
Japanese-Thai: Longdo Dictionary
き出し[ひきだし, hikidashi] (n) ลิ้นชัก
[ひく, hiku] (vt) ดึง, เล่น(เครื่องดนตรีมีสาย)
責辞任[いんせきじにん, insekijinin] (n) การแสดงความรับผิดชอบโดยการลาออก

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
き篭り[ひきこもり, hikikomori] (n) คนที่แปลกแยกตัวเองออกจากสังคม, คนไม่สามารถปรับตัวเข้ากับสังคมได้,ปิดกั้นตัวเองออกจากสังคม
き抜き[ひきぬき, hikinuki] (vt) ถูกดึงตัว
き金[ひきがね, hikigane] ไกปืน
き合い[ひきあい, hikiai] (n ) การพิจารณาก่อนการตัดสินใจ
き起こす[ひきおこす, hikiokosu] (vt ) ทำให้เกิด
き離す[ひきはなす, hikihanasu] (n ) ตัด ปล่อย ทำให้หลุดจากกัน
っ括るめる[้ひっくるめる, ] (vt ) รวมเข้าด้วยกัน

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
っ越す[ひっこす, hikkosu] Thai: ย้ายบ้าน English: to move
っ越す[ひっこす, hikkosu] Thai: ย้ายถิ่นฐาน
っ張る[ひっぱる, hipparu] Thai: ดึง English: to pull
っ張る[ひっぱる, hipparu] Thai: ลาก English: to draw
っ張る[ひっぱる, hipparu] Thai: ฉุดกระชาก English: to drag
[ひっこ, hikko] Thai: ย้ายบ้าน English: moving
き受ける[ひきうける, hikiukeru] Thai: รับปากว่าจะทำ English: to undertake
き下げる[ひきさげる, hikisageru] Thai: ลดลง English: to reduce
[いんせき, inseki] Thai: รับผิดชอบ English: taking responsibility (vs)
き継ぐ[ひきつぐ, hikitsugu] Thai: รับช่วงต่อ English: to take over

Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[引, yǐn, ˇ] to pull, to stretch; to draw; to attract
Radical: Decomposition: 弓 (gōng ㄍㄨㄥ)  丨 (shù ㄕㄨˋ) 
Etymology: [ideographic] To pull back a bow's 弓 drawstring 丨

Japanese-English: EDICT Dictionary
かされる[ひかされる, hikasareru] (v1) to be moved; to be drawn [Add to Longdo]
かれる;惹かれる;魅かれる(iK)[ひかれる, hikareru] (v1) to be charmed by; to be attracted (to) [Add to Longdo]
[びき, biki] (n,suf) (1) pull; patronage; influence; (2) tug; (3) discount [Add to Longdo]
[びき, biki] (suf) -off (price reduction) [Add to Longdo]
きこもり(P);き篭り;篭り;き籠り;籠り;き籠もり[ひきこもり, hikikomori] (n) (1) a shut-in; a stay-at-home; people who withdraw from society (e.g. retire to the country); (2) social withdrawal; shunning other people; (P) [Add to Longdo]
きずる(P);ずる;き摺る;摺る(io)[ひきずる, hikizuru] (v5r,vt) (1) to drag along; to pull; (2) to force someone along; (3) to prolong; to drag out; (4) to influence strongly; to seduce; (P) [Add to Longdo]
きちぎる[ひきちぎる, hikichigiru] (v5r,vt) to tear off [Add to Longdo]
きつる(P);き攣る;攣る[ひきつる, hikitsuru] (v5r) to have a cramp (spasm, convulsion, twitch); to become stiff; (P) [Add to Longdo]
きも切らず[ひきもきらず, hikimokirazu] (exp) incessantly; without a break [Add to Longdo]
きストローク[ひきストローク, hiki sutoro-ku] (n,vs) draw stroke (canoeing) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[yǐn, ˇ, ] to draw (a bow); to pull; to stretch sth; to extend; to lengthen; to involve in; to attract; to lead; to guide; to divert (water); unit of distance equal to 10 丈[zhang1], now one-thirtieth km or 33.33 meters [Add to Longdo]
人入勝[yǐn rén rù shèng, ˇ ㄖㄣˊ ㄖㄨˋ ㄕㄥˋ, / ] to enchant; fascinating [Add to Longdo]
人注意[yǐn rén zhù yì, ˇ ㄖㄣˊ ㄓㄨˋ ㄧˋ, ] to attract attention; eye-catching; conspicuous [Add to Longdo]
人注目[yǐn rén zhù mù, ˇ ㄖㄣˊ ㄓㄨˋ ㄇㄨˋ, ] to attract attention; eye-catching; conspicuous [Add to Longdo]
[yǐn xìn, ˇ ㄒㄧㄣˋ, ] a detonator [Add to Longdo]
信系统[yǐn xìn xì tǒng, ˇ ㄒㄧㄣˋ ㄒㄧˋ ㄊㄨㄥˇ, / ] fuzing system [Add to Longdo]
[yǐn rù, ˇ ㄖㄨˋ, ] to draw into; to pull into [Add to Longdo]
[yǐn chū, ˇ ㄔㄨ, ] extract [Add to Longdo]
[yǐn bié, ˇ ㄅㄧㄝˊ, / ] to leave; to say goodbye [Add to Longdo]
[yǐn lì, ˇ ㄌㄧˋ, ] gravitation (force); attraction [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
"Define your terms," requested the businessman at the contract hearings.「この用語の意味をはっきりさせて下さい」とビジネスマンは聴聞取りきの場で要求した。
"Love your neighbour as yourself" is a quotation from the Bible.「自分を愛するよりあなたの隣人を愛せよ」ということばは聖書からの用です。
More than 1000 issues are listed on the stock exchange.1000銘柄以上の株が取所に上場されている。
Two from ten leaves eight.10から2をくと、8残る。
Subtract two from ten and you have eight.10から2を差しくと8です。
Can you subtract six from ten?10く6はいくつですか。
Prices have been reduced by 20 to 40 percent.20パーセントから40パーセント値きされているよ。
If we place an order for more than 20 units, might you reduce the price?20ユニット以上注文したら、値きしていただけますか。
For quantities of 20 or more, we can allow you a special discount of 10% on the prices quoted.20以上の注文につきましては、見積りより10%きの特別価格でご提供します。
If you agree to buy 3000 of them, we'll give you a 3 percent discount.3000個お買い上げいただければ、3パーセント割いたします。
Are you able to grant us a special discount of 5% for 50 sets of the product?50セットの製品について5%特別に値きしていただけませんか。
Subtract three from eight and you get five.8から3をけば5になる。

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
When you see an art, and you see a painter, and you see someone that's doing something of the sweet science...[JA] 31勝1敗 1き分け 芸術作品を見るように リングで戦う人を見る 芸術作品を見るように リングで戦う人を見る CounterPunch (2017)
A rat-call. The female cry. It attract males.[CN] 是个唤鼠器,雌老鼠的哭声,能吸雄性 Delicatessen (1991)
I feel like I'm a magnet, but I attract shit![CN] 我是吸坏东西的磁石 The Fisher King (1991)
And every news station in town is reporting that one of my officers endangered a laundromat full of hostages.[CN] 和通讯社都知道,我的一个 男人几乎是在一间洗衣房起了屠杀 全人质。 Dollman (1991)
Sometimes a trauma in a present life can lead you back to a trauma in a past life.[CN] 有时现在的生活创伤 能导你回到过去的生活创伤 Dead Again (1991)
I'm making life-changing money for myself to be able to secure, like, my family, jobs for people that helped me, trying to increase my capital by making sure that I won't retire broke.[JA] 家族の面倒を見られるぐらい 稼いでる 退後の生活を考えて 専門家に相談しながら 資産を運用してる CounterPunch (2017)
With Mayweather's undefeated career coming to a close, who will take his place as the next American boxing superstar?[JA] メイウェザーの退が 迫る中― 誰が次世代のスターに なるのか CounterPunch (2017)
Sometimes I go for a walk to the shops and back, and that's what's needed for something to be triggered.[JA] 時には散歩や 買い物に出かける そういうことが アイデアのき金になる  ()
Only now I was cooking with psychotic eggs with a penchant for violence.[JA] 〝っ越し会社 ブレイ&サン〞 〝っ越し会社 ブレイ&サン〞 今だけは 凶暴な卵で調理しよう The Secret of Sales (2017)
I carefully, and occasionally forcefully, manipulated them.[JA] 丁寧に ときに強に動かしました Confrontation (2017)
Aurore, come and watch. It's spellbinding.[CN] 欧萝,来看看,很人入胜 Delicatessen (1991)
There you go. Gravity works. Take it real slow.[CN] 要克服地心力,慢慢来,这边 The Fisher King (1991)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
き数[ひきすう, hikisuu] argument (e.g. function, program) [Add to Longdo]
込みケーブル[ひきこみケーブル, hikikomi ke-buru] drop cable [Add to Longdo]
[ひきすう, hikisuu] argument [Add to Longdo]
[ひきすう, hikisuu] parameter [Add to Longdo]
数キーワード[いんすうキーワード, insuu ki-wa-do] argument keyword [Add to Longdo]
数リスト[いんすうリスト, insuu risuto] argument list [Add to Longdo]
数結合[いんすうけつごう, insuuketsugou] argument association [Add to Longdo]
数実体[ひきすうじったい, hikisuujittai] parameter entity [Add to Longdo]
数実体参照[ひきすうじったいさんしょう, hikisuujittaisanshou] parameter entity reference [Add to Longdo]
数表記[ひきすうひょうき, hikisuuhyouki] parameter literal [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
き上げ[ひきあげ, hikiage] Erhoehung [Add to Longdo]
き延ばす[ひきのばす, hikinobasu] verlaengern, vergroessern (Foto) [Add to Longdo]
き揚げ[ひきあげ, hikiage] das_Zurueckziehen, Raeumung [Add to Longdo]
き続いて[ひきつずいて, hikitsuzuite] fortgesetzt, anhaltend [Add to Longdo]
き締める[ひきしめる, hikishimeru] festschnueren, zusammenschnueren [Add to Longdo]
っ張る[ひっぱる, hipparu] ziehen [Add to Longdo]
っ越す[ひっこす, hikkosu] umziehen [Add to Longdo]
[ひける, hikeru] schliessen, billiger_machen [Add to Longdo]
出し[ひきだし, hikidashi] Schublade, Schubfach [Add to Longdo]
[いんりょく, inryoku] Anziehungskraft, Gravitation [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top