Search result for

(82 entries)
(0.0354 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -平-, *平*
Longdo Dictionary ภาษาจีน (ZH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
[píng cháng,ผิง ฉาง] (n adj ) ธรรมดา,เวลาธรรมดา

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[へいきん, heikin] (n) เฉลี่ย
均値[へいきんち, heikinchi] (n) ค่าเฉลี่ย
均点[へいきんてん, heikinten] (n) คะแนนเฉลี่ย
[ぴょんやん, pyonyan] (n) เปียงยาง
方メートル[へいほうめーとる, heihoume-toru] (n) พื้นที่ 1 ตารางเมตร
行線[へいこうせん, heikousen] เส้นขนาน

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
準化[へいじゅんか, ] (n) ทำให้กระจายเท่าๆกัน
[へいじつ, ] (n) วันธรรมดา
[へいはん, ] (n) มุมตรง
[ひらぶん, ] (n) ข้อมูลที่ไม่ถูกเข้ารหัส
[へいわ, ] (n ) สันติภาพ
均寿命[へいきんじゅみょう, ] (n ) อายุโดยเฉลี่ย
方根[へいほうこん, ] (n ) รากที่สอง - สแควร์รูท , See also: R. square root

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
[ひらや, hiraya] Thai: บ้านชั้นเดียว English: single storey house
[へいせい, heisei] Thai: รัชสมัยเฮเซ เริ่มตั้งแต่ปีคศ.1989
[たいら, taira] Thai: ความเรียบ English: flatness (an)

Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[平, píng, ㄆㄧㄥˊ] flat, level, even; peaceful
Radical: 广Decomposition: 干 (gàn ㄍㄢˋ)  丷 (ha ㄏㄚ˙) 
Etymology: [pictographic] A leveling scale

Japanese-English: EDICT Dictionary
[ひら;ヒラ, hira ; hira] (n) (1) something broad and flat; palm of the hand; (2) common; ordinary; (3) (abbr) (See 社員) low-ranking employee; freshman; novice; private [Add to Longdo]
々;[へいへい, heihei] (n) level; ordinary [Add to Longdo]
々凡々;凡凡[へいへいぼんぼん(uK), heiheibonbon (uK)] (adj-na,adj-no,adj-t,adv-to) very ordinary; mediocre; all-too-common; quite commonplace [Add to Longdo]
たい(P);扁たい[ひらたい, hiratai] (adj-i) (1) flat; even; level; simple; (2) plain (speech, etc.); simple; (P) [Add to Longdo]
たく言えば[ひらたくいえば, hiratakuieba] (exp) in plain words; in plain terms; put simply [Add to Longdo]
たん[ひらたん, hiratan] (adj-no,adj-na) flat [Add to Longdo]
ちゃら[へいちゃら;へっちゃら, heichara ; hecchara] (n,adj-na) coolness; calmness; composure; unconcern [Add to Longdo]
ったい[ひらったい, hirattai] (adj-i) (1) (See たい) flat; even; level; smooth; (2) plain (speech, etc.); simple [Add to Longdo]
つくばる[へいつくばる, heitsukubaru] (v5r) to make a deep bow [Add to Longdo]
[ひらに, hirani] (adv) earnestly; humbly [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[píng, ㄆㄧㄥˊ, ] flat; level; equal; to tie (make the same score); to draw (score); calm; peaceful; level or even tone (i.e. first and second tones in classical Chinese); surname Ping [Add to Longdo]
[píng zè, ㄆㄧㄥˊ ㄗㄜˋ, ] level and oblique tones (technical term for classical Chinese rhythmic poetry) [Add to Longdo]
[píng xìn, ㄆㄧㄥˊ ㄒㄧㄣˋ, ] ordinary mail (as opposed to air mail etc) [Add to Longdo]
假名[píng jiǎ míng, ㄆㄧㄥˊ ㄐㄧㄚˇ ㄇㄧㄥˊ, ] hiragana (Japanese script ひらがな) [Add to Longdo]
[píng jià, ㄆㄧㄥˊ ㄐㄧㄚˋ, / ] cheap; cut-price; par value [Add to Longdo]
[píng fán, ㄆㄧㄥˊ ㄈㄢˊ, ] commonplace [Add to Longdo]
[píng fēn, ㄆㄧㄥˊ ㄈㄣ, ] divide equally [Add to Longdo]
[Píng lì, ㄆㄧㄥˊ ㄌㄧˋ, ] (N) Pingli (place in Shaanxi) [Add to Longdo]
[Píng nán, ㄆㄧㄥˊ ㄋㄢˊ, ] (N) Pingnan (place in Guangxi) [Add to Longdo]
[píng yuán, ㄆㄧㄥˊ ㄩㄢˊ, ] field; plain [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Although the phrase 'world peace' sounds attractive, the road to world peace is very long and full of troubles.「世界和」という言葉は魅力的に聞こえるが、世界和への道は長く苦難に満ちている。
In 1958, the statue was built in the Hiroshima Peace Park.1958年、その記念碑は広島和公園に建てられた。
In 1964, (Rev. Martin Luther) King won the Nobel Peace Prize.1964年にキング牧師はノーベル和賞を受賞した。
In 1978 a peace treaty was concluded between Japan and China.1978年に日本と中国との間に和条約が結ばれた。
In 1979 Mother Teresa won the Nobel Peace Prize.1979年にマザー・テレサはノーベル和賞を受賞した。
Can you do without smoking for a week?1週間タバコをすわなくても気ですか。
The output power of a one square meter solar panel is about one watt, so it is difficult to use solar power on a large scale at present.方メートルの太陽光発電パネルの出力は約1ワットであり、今のところ大規模に太陽電力を利用するのは困難である。
The two streets run parallel to one another.2本の道路は行に走っている。
The average of 3, 4 and 5 is 4.3と4と5の均は4です。
Peace has returned after three years of war.3年ぶりに和が戻った。
The average of 7, 10, and 16 is 11.7、10、16の均は11である。
You are always complaining about your husband.あなたはいつも夫の不ばかり言っている。

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I most likely would have killed her without thinking twice.[CN] 我租了间十方米大的公寓 又回到一个人的生活 Confrontation (2017)
I'm fine.[JA] (ひとみ)気だよ The Mysterious Million Yen Women (2017)
This wasn't checkers. This was chess.[CN] 巧克力小子跟他打成了 CounterPunch (2017)
And we wanted to be a part of trying to get it to where we felt like all people should be equal.[JA] 人は皆 等であり そう扱うべきだと感じた Barbecue (2017)
Welcome.[CN] 道间慎先生 等你心情复了 请再来这里放松 Disbanded (2017)
Knocked him down three times. Beat his ass good.[CN] -才不是 CounterPunch (2017)
Sue for peace?[JA] 和を模索する? Eastwatch (2017)
I was wondering how people forgive someone else.[CN] 感觉和常判若两人 Values (2017)
I don't worry about hard work. I enjoy work. I'm a workaholic.[JA] 仕事が好きだから きつくても Barbecue (2017)
But... the white boy was strong. He was tough.[CN] 没有局 我告诉你 CounterPunch (2017)
This is the problem with boxing, right here.[CN] 这场比赛的结果是 CounterPunch (2017)
BECAUSE THE TIMES CALL FOR SOBRIETY.[JA] "時代は静を求めてる"  ()

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
仮名[ひらがな, hiragana] hiragana [Add to Longdo]
[へいきん, heikin] mean (a-no), average [Add to Longdo]
均アクセス時間[へいきんアクセスじかん, heikin akusesu jikan] mean access time [Add to Longdo]
均トラヒック[へいきんトラヒック, heikin torahikku] average traffic [Add to Longdo]
均ビットレート[へいきんビットレート, heikin bittore-to] mean bit-rate [Add to Longdo]
均レート[へいきんレート, heikin re-to] average rate [Add to Longdo]
均化[へいきんか, heikinka] balance (vs) [Add to Longdo]
均故障間隔[へいきんこしょうかんかく, heikinkoshoukankaku] mean time between failures, MTBF (abbr.) [Add to Longdo]
均故障時間[へいきんこしょうじかん, heikinkoshoujikan] mean time to repair, MTTR [Add to Longdo]
均光パワー[へいきんひかりパワー, heikinhikari pawa-] average power [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[ひら, hira] -eben, flach [Add to Longdo]
[ひら, hira] eben, flach [Add to Longdo]
[たいら, taira] -eben, flach [Add to Longdo]
[へいぼん, heibon] alltaeglich, mittelmaessig [Add to Longdo]
[へいわ, heiwa] Friede [Add to Longdo]
[へいきん, heikin] Durchschnitt [Add to Longdo]
安朝[へいあんちょう, heianchou] Heian_Zeit (794-1185) [Add to Longdo]
年並み[へいねんなみ, heinennami] wie_in_jedem_Jahr [Add to Longdo]
方メートル[へいほうメートル, heihou me-toru] Quadratmeter [Add to Longdo]
[ひらいずみ, hiraizumi] (Ort in Touhoku) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top