Search result for

(87 entries)
(0.0852 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -工-, *工*
Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[こうじ, kouji] (n) การก่อสร้าง, งานก่อสร้าง
作員[こうさくいん, kousakuin] (n) สารลับ, จารชน
[こうじょう, koujou] (n) โรงงาน
場長[こうじょうちょう, koujouchou] (n) ผู้จัดการโรงงาน
[くふう, kufuu] การตรึกตรอง การไตร่ตรองในหลายๆด้านก่อนตัดสินใจ
[こうぎょう, kougyou] (n) อุตสาหกรรม
業地帯[こうぎょうちたい, kougyouchitai] (n) เขตอุตสาหกรรม, See also: S. 業地域,

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
業省[こうぎょうしょう, kougyoushou] (n) กระทรวงอุตสาหกรรม
[くどう, kudou] (name) ชื่อคน อ่านว่า คุโด
学士[こうがくし, kougakushi] (n) วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต
学科[こうがくか, kougakuka] (n) ภาควิชาวิศวกรรมศาสตร์
学部[こうがくぶ, kougakubu] (n) คณะวิศวกรรมศาสตร์
学部[こうがくぶ, kougakubu] (n) คณะวิศวกรรมศาสตร์
場団地[こうじょうだんち, koujoudanchi] (n) นิคมอุตสาหกรรม
業団地[こうぎょうだんち, kougyoudanchi] (n) นิคมอุตสาหกรรม
นิคมอุตสาหกรรม[業団地, kougyou danchi] นิคมอุตสาหกรรม
[こうふ, koufu] การคิดพลิกแพลง การดัดแปลงให้เหมาะสม

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
[こうさく, kousaku] Thai: งานที่ทำขึ้นโดยมากหมายถึงงานฝีมือ English: work
[こうさく, kousaku] Thai: การสร้าง English: construction
[こうさく, kousaku] Thai: งานฝีมือ English: handicraft
[こうさく, kousaku] Thai: งานที่ทำด้วยฝีมือคน English: maneuvering
場実習[こうじょうじっしゅう, koujoujisshuu] Thai: ฝึกงานในโรงงาน English: training in the factory
[こうがく, kougaku] Thai: วิศวกรรม, วิศวกรรมศาสตร์ English: engineering

Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[工, gōng, ㄍㄨㄥ] labor, work; laborer, worker
Radical: Decomposition: 一 (yī )  丄 (shàng ㄕㄤˋ) 
Etymology: [pictographic] A spade or other workman's tool
[左, zuǒ, ㄗㄨㄛˇ] left; unorthodox, improper
Radical: Decomposition: 工 (gōng ㄍㄨㄥ) 
Etymology: [pictographic] A left hand; compare 又
[巧, qiǎo, ㄑㄧㄠˇ] skillful, ingenious, clever
Radical: Decomposition: 工 (gōng ㄍㄨㄥ)  丂 (kǎo ㄎㄠˇ) 
Etymology: [pictophonetic] work
[巩, gǒng, ㄍㄨㄥˇ] to bind, to guard, to strengthen; firm, secure, strong
Radical: Decomposition: 工 (gōng ㄍㄨㄥ)  凡 (fán ㄈㄢˊ) 
Etymology: [pictophonetic] all
[巫, wū, ] wizard, sorcerer, witch, shaman
Radical: Decomposition: 工 (gōng ㄍㄨㄥ)  从 (cóng ㄘㄨㄥˊ) 
Etymology: [pictographic] A cross-shaped divining rod
[差, chà, ㄔㄚˋ] difference, gap; almost, nearly; in error; an officer
Radical: Decomposition: 羊 (yáng ㄧㄤˊ)  工 (gōng ㄍㄨㄥ) 
Etymology: [ideographic] Work 工 done by a sheep 羊; incompetence
[巯, qiú, ㄑㄧㄡˊ] an atom group
Radical: Decomposition: 工 (gōng ㄍㄨㄥ)  㐬 (liú ㄌㄧㄡˊ) 
Etymology: [pictophonetic]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[こう, kou] (n-suf) (factory) worker [Add to Longdo]
[こういん, kouin] (n) factory worker; (P) [Add to Longdo]
員寮[こういんりょう, kouinryou] (n) dormitory for factory workers [Add to Longdo]
[こうか, kouka] (n) engineering course; (P) [Add to Longdo]
科大学[こうかだいがく, koukadaigaku] (n) engineering college [Add to Longdo]
[こうがく, kougaku] (n) engineering; (P) [Add to Longdo]
学科[こうがくか, kougakuka] (n) engineering department [Add to Longdo]
学士[こうがくし, kougakushi] (n) Bachelor of Engineering [Add to Longdo]
学者[こうがくしゃ, kougakusha] (n) engineer [Add to Longdo]
学修士[こうがくしゅうし, kougakushuushi] (n) Master of Engineering [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[gōng, ㄍㄨㄥ, ] work; worker; skill; profession; trade; craft; labor [Add to Longdo]
[gōng shì, ㄍㄨㄥ ㄕˋ, ] a defensive structure; a fortification; structures used to protect troops [Add to Longdo]
[gōng rén, ㄍㄨㄥ ㄖㄣˊ, ] worker [Add to Longdo]
人日报[Gōng rén rì bào, ㄍㄨㄥ ㄖㄣˊ ㄖˋ ㄅㄠˋ, / ] Workers' Daily, www.grrb.com.cn [Add to Longdo]
人阶级[gōng rén jiē jí, ㄍㄨㄥ ㄖㄣˊ ㄐㄧㄝ ㄐㄧˊ, / ] working class [Add to Longdo]
人党[gōng rén dǎng, ㄍㄨㄥ ㄖㄣˊ ㄉㄤˇ, / ] Workers' Party (Singapore opposition party) [Add to Longdo]
[gōng zuò, ㄍㄨㄥ ㄗㄨㄛˋ, ] job; work; construction; task [Add to Longdo]
作人员[gōng zuò rén yuán, ㄍㄨㄥ ㄗㄨㄛˋ ㄖㄣˊ ㄩㄢˊ, / ] staff [Add to Longdo]
作单位[gōng zuò dān wèi, ㄍㄨㄥ ㄗㄨㄛˋ ㄉㄢ ㄨㄟˋ, / ] work unit [Add to Longdo]
作报告[gōng zuò bào gào, ㄍㄨㄥ ㄗㄨㄛˋ ㄅㄠˋ ㄍㄠˋ, / ] working report; operating report [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
When did the word "biotechnology" come into common use?「バイオテクノロジー(人間学)」という言葉が普通に使われるようになったのは、いつ頃ですか。
Suppose there was a worldwide oil shortage in ten years' time. What would happen to the industrialised countries?10年経って、世界に石油が不足すると仮定しよう。業国に何が起こるだろうか。
Industrial production in July rose sharply.7月の業生産は急増した。
AI stands for artificial intelligence.AIは人知能の略です。
I'm hopeless at ironing so I buy permanent press clothes.アイロンをかけるのが苦手だから永久プレス加の服を買う。
You will be in charge of the women working in this factory.あなたがこの場で働く女性の担当になります。
You'll be in charge of the girls working in this factory.あなたにはこの場の女子職員の管理をしていただくことになるでしょう。
They make used food oil into soap at that factory.あの場では古い食用油で石鹸をつくっている。
Abraham Lincoln's father was a carpenter by trade.アブラハム・リンカーンの父の職業は大だった。
Jack of all trades is master of none.あらゆる職業に手を出す者は何の熟練にもなれない。
Those mechanics are paid as much as ten thousand yen per hour.あれらの修理たちは時給一万円ももらっている。
Strawberries are made into jam.イチゴは加されてジャムになる。

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I can sedate him, of course, but he'll be useless as a working dog.[CN] 注射镇静剂他就无法 Babe (1995)
But they won't make any moves until they confirm Grimes has the list of sleepers.[JA] しかし奴らには何の動きも無い 彼らを発見するには グライムスの作員のリストがいる 2:00 p.m.-3:00 p.m. (2017)
I'm attempting to suppress the artificial virus because it seems to be the base of the infection.[JA] 伝染病がベースに思えるから... 人ウイルスの抑圧を試してるの Resident Evil: Vendetta (2017)
I need your name, age, your parents' names, home address, work address...[CN] 你的姓名、年龄、父母名字... 家庭住址、作地址... Fresh Bait (1995)
Mom. Mom! Can we start work early today?[CN] 妈,可以早点上吗? Babe (1995)
Even a builder does not learn to build a wall instantly. Someone has to teach him.[JA] 大と同じで うまくなるには修練が要る Barbecue (2017)
I had an accident at work.[CN] 作意外伤害 Assassins (1995)
I'm not trying to lose my job.[CN] 我不想丢 Bad Boys (1995)
- he's usually at the factory.[JA] 場にいます Close Encounters (2017)
As a partner. Given your job, what you do.[CN] 在你的作上很行 Bad Boys (1995)
Baby, it's my job. It's what it requires.[CN] 宝贝 那是作 不得已呀 Bad Boys (1995)
See, for me, no job, no cheque.[CN] 我没作就没饭吃 Bad Boys (1995)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
事費[こうじひ, koujihi] installation cost [Add to Longdo]
[こうてい, koutei] (a) process [Add to Longdo]
[こうがく, kougaku] engineering [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[こう, kou] BAU, BAUEN [Add to Longdo]
[こう, kou] -Bau, Bauen [Add to Longdo]
[こう, kou] BAU, BAUEN [Add to Longdo]
[こうじ, kouji] -Bau, Bauarbeit [Add to Longdo]
[こういん, kouin] Fabrikarbeiter [Add to Longdo]
[こうじょう, koujou] Fabrik [Add to Longdo]
[こうふ, koufu] Entwurf, Mittel, Massnahme [Add to Longdo]
[こうふ, koufu] Arbeiter [Add to Longdo]
[こうがく, kougaku] Ingenieurwissenschaft, Technik [Add to Longdo]
[こうぎょう, kougyou] Industrie [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top