Search result for

(53 entries)
(0.2085 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -崩-, *崩*
Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[ほうぎょ, hougyo] การตายของกษัตริย์

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
れる[くずれる, kuzureru] Thai: ล้มครืนลง English: to collapse
れる[くずれる, kuzureru] Thai: หล่นลงไปเป็นรูปร่างเหมือนเดิม English: to crumble
[くずす, kuzusu] Thai: ทลาย English: to destroy
[くずす, kuzusu] Thai: คลายออกจากสภาพเดิม English: to pull down

Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[崩, bēng, ㄅㄥ] to rupture, to split apart; to collapse; death, demise
Radical: Decomposition: 山 (shān ㄕㄢ)  朋 (péng ㄆㄥˊ) 
Etymology: [pictophonetic] mountain

Japanese-English: EDICT Dictionary
し字[くずしじ, kuzushiji] (n) character written in a cursive style [Add to Longdo]
し書き[くずしがき, kuzushigaki] (n) cursive style of writing or calligraphy; (P) [Add to Longdo]
じる[ほうじる, houjiru] (v1,vi) (obsc) to die (of the emperor, etc.) [Add to Longdo]
[くずす, kuzusu] (v5s,vt) to destroy; to pull down; to make change (money); (P) [Add to Longdo]
ずる[ほうずる, houzuru] (vz,vi) to die (of the emperor, etc.) [Add to Longdo]
[くずれ, kuzure] (n) crumbling; collapse; ruin; (P) [Add to Longdo]
れかかる;れ掛かる;れ掛る[くずれかかる, kuzurekakaru] (v5r) (1) to begin to crumble; (2) to crumble and fall (or collapse) onto another object [Add to Longdo]
れる[くずれる, kuzureru] (v1,vi) (See 壊・1,倒れる・1) to collapse; to crumble; (P) [Add to Longdo]
れ去る[くずれさる, kuzuresaru] (v5r) to crumble away; to collapse [Add to Longdo]
れ落ちる[くずれおちる, kuzureochiru] (v1,vi) to crumble down; to tumble down; to fall in [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[bēng, ㄅㄥ, ] to collapse; to fall into ruins; death of king or emperor; demise [Add to Longdo]
[bēng tā, ㄅㄥ ㄊㄚ, ] collapse; crumble [Add to Longdo]
[bēng huǐ, ㄅㄥ ㄏㄨㄟˇ, / ] collapse [Add to Longdo]
[bēng lòu, ㄅㄥ ㄌㄡˋ, ] uterine bleeding [Add to Longdo]
[bēng kuì, ㄅㄥ ㄎㄨㄟˋ, / ] collapse; crumble; fall apart [Add to Longdo]
[bēng zhèng, ㄅㄥ ㄓㄥˋ, ] metrorrhagia (vaginal bleeding outside the expected menstrual period) [Add to Longdo]
[bēng liè, ㄅㄥ ㄌㄧㄝˋ, ] burst apart; crack [Add to Longdo]
[bēng xiàn, ㄅㄥ ㄒㄧㄢˋ, ] fall in; cave in [Add to Longdo]
龙族[Bēng lóng zú, ㄅㄥ ㄌㄨㄥˊ ㄗㄨˊ, / ] the Benglong (Penglung) nationality; living in Yunnan [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
During the Depression in the 1930's, many wealthy people lost everything in the stock market crash.1930年代の恐慌の間、多くの金持ちが株式市場の壊で全てを失った。
Throughout the five years of painful cancer treatments, he managed to keep a stiff upper lip.5年に及ぶつらかったガンの治療期間中、彼は何とか弱音をはかず毅然とした態度をさなかった。
The poor girl broke down upon hearing the news.かわいそうに、少女は知らせを聞いて泣きれた。
This sweater is all stretched out of shape.このセーターは伸びてすっかり型れしている。
This incident led the movement to collapse.この事件は運動を壊させた。
The tunnel caved in because of the earthquake the other day.そのトンネルは先日の地震でれ落ちた。
At the bus stop, people waited in orderly lines, but as soon as the bus pulled up, the line broke up.そのバス停で人々は整列して待っていたが、バスが止まるとすぐにその列はれた。
The building crumbled to pieces three years ago.その建物は三年前に壊した。
The building fell down suddenly.その建物は突然れ落ちた。
The old bridge is in danger of collapse.その古い橋は今にもれ落ちそうだ。
The tower fell into ruin.その塔は壊した。
The Tudor Dynasty fell in the year 1603.チューダー朝は1603年に壊した。

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Boom! A big chunk would fall off.[JA] 水の流れを変えると 砂がれてくるのよ  ()
The liquid metal will harden... both maintaining bodily integrity for the walker as well as affixing them to the fence.[JA] 金属が固まれば... れ落ちるのを防ぐと同時に フェンスに溶接できる Hostiles and Calamities (2017)
About dragging people in here off the street when the towers came down?[JA] ビル壊の時にみんなを通りに 引きずり出したことについてか? The Man in the Basement (2017)
My computer crashed.[CN] 我电脑系统溃了 You Must Remember This (2011)
- I watched one unravel.[CN] 我眼看一段婚姻分瓦解 {\3cH202020}I watched one unravel. Three Boys (2011)
girl...you are silver moon's twin[CN] ∮ 我会因你而 Engeyum Kadhal (2011)
At that time, for instance, the New York Stock Exchange... would fail about every day, or every other day.[CN] 当时,就拿纽约证券交易所来说 电脑每天或隔天溃一次 Something Ventured (2011)
Step two, pour it over the compromised walker as they are in contact with the chain link.[JA] れそうなウォーカーを フェンスごと覆う Hostiles and Calamities (2017)
A computer that would never fail.[CN] 永不溃的电脑 Something Ventured (2011)
Yeah, we based your credentials around an agent who's on leave, but we haven't had time to backstop everything.[JA] ええ、私たちはあなたの身分証明書 休暇中のエージェントの周りに、 私たちは時間がなかった すべてを壊させる 10:00 p.m.-11:00 p.m. (2017)
They fall apart.[JA] れ落ちてしまう Hostiles and Calamities (2017)
My business is falling apart.[JA] 私のビジネスは壊しています。 4:00 p.m.-5:00 p.m. (2017)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[くずす, kuzusu] abbrechen, niederreissen, zerstoeren, vernichten [Add to Longdo]
れる[くずれる, kuzureru] zusammenbrechen, zusammenfallen, zusammenstuerzen, zerfallen [Add to Longdo]
[ほうかい, houkai] Zusammenbruch, Einsturz [Add to Longdo]
[ほうぎょ, hougyo] Tod_des_Kaisers [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top