Search result for

(60 entries)
(0.0157 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -少-, *少*
Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[しょうしょう, shoushou] (adj adv) เล็กๆ น้อยๆ
[すこし, sukoshi] (adj) (ปริมาณ) น้อยๆ, นิดหน่อย
[しょうじょ, shoujo] (n) เด็กผู้หญิง
[しょうねん, shounen] (n) เด็กผู้ชาย

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[しょうねん, shounen] (n ) หนุ่มสาว, ยุวชน

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
しずつ[すこしずつ, sukoshizutsu] Thai: ทีละเล็กทีละน้อย

Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[少, shǎo, ㄕㄠˇ] few, little; less; inadequate
Radical: Decomposition: 小 (xiǎo ㄒㄧㄠˇ)  丿 (piě ㄆㄧㄝˇ) 
Etymology: [pictographic] Grains of sand; 小 provides the pronunciation and meaning

Japanese-English: EDICT Dictionary
[しょう, shou] (pref) small; little; few [Add to Longdo]
々(P);[しょうしょう, shoushou] (exp,n-adv,n) just a minute; small quantity; (P) [Add to Longdo]
[すこし, sukoshi] (adv,n) (1) small quantity; little; few; something; (2) little while; (3) short distance; (P) [Add to Longdo]
しずつ[すこしずつ, sukoshizutsu] (adv) little by little [Add to Longdo]
しずつ違う[すこしずつちがう, sukoshizutsuchigau] (exp,v5u) to differ a little (esp. of two or several versions) [Add to Longdo]
しの損で済む[すこしのそんですむ, sukoshinosondesumu] (v5m) to get off with a little loss [Add to Longdo]
しも[すこしも, sukoshimo] (exp,adv) anything of; not one bit (with negative sentence); (P) [Add to Longdo]
しも気にならない[すこしもきにならない, sukoshimokininaranai] (exp,adj-i) (See 気になる) not be concerned at all; not mind at all; not care a bit [Add to Longdo]
し宛;しづつ[すこしづつ, sukoshidutsu] (exp) little by little; a little for each; gradually [Add to Longdo]
ない(P);い(io);尠い;寡い[すくない, sukunai] (adj-i) few; a little; scarce; insufficient; seldom; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[shǎo, ㄕㄠˇ, ] few; little; lack [Add to Longdo]
[shào, ㄕㄠˋ, ] young [Add to Longdo]
先队[shào xiān duì, ㄕㄠˋ ㄒㄧㄢ ㄉㄨㄟˋ, / ] Young Pioneers (primary school league, a preparation for Communist Youth League) [Add to Longdo]
先队员[shào xiān duì yuán, ㄕㄠˋ ㄒㄧㄢ ㄉㄨㄟˋ ㄩㄢˊ, / ] member of the Young Pioneers [Add to Longdo]
[shào ér, ㄕㄠˋ ㄦˊ, / ] child [Add to Longdo]
[shǎo kè, ㄕㄠˇ ㄎㄜˋ, ] a short while; soon [Add to Longdo]
啰唆[shǎo luō suō, ㄕㄠˇ ㄌㄨㄛ ㄙㄨㄛ, / ] Shut up!; Stop grumbling!; Give me a break! [Add to Longdo]
[shào nǚ, ㄕㄠˋ ㄋㄩˇ, ] maiden [Add to Longdo]
女露笑脸,婚事半成全[shào nǚ lù xiào liǎn, ㄕㄠˋ ㄋㄩˇ ㄌㄨˋ ㄒㄧㄠˋ ㄌㄧㄢˇ, hun1 shi4 ban4 cheng2 quan2, / ] when the girl smiles, the matchmaker's job is half done (谚语 proverb) [Add to Longdo]
[shào jiàng, ㄕㄠˋ ㄐㄧㄤˋ, / ] major general; rear admiral; air vice marshal [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
"Who is that girl?" "She is Keiko."「あの女は誰ですか」「ケイコです」
"Do you want another cup of coffee?" "Sure, make mine on the small side but be generous with my brother's."「コーヒーのお替わりいる?」「うん、ぼくのはなめ、弟のには多めについでね」 [M]
"Do you mind if I smoke?" "No, I don't mind at all."「たばこを吸ってもかまいませんか」「ええ、しも」
"What's wrong with you?" "Leave me alone for a while. It's none of your business."「どうしたの」「しほうっておいて。あなたには関係ないことなの。」 [F]
"Why?" asked the daughter, a trifle irritated.「なぜ?」しいらだって、娘はたずねた。
You are almost out of time, said the teacher.「もうしで時間ぎれだからね」と先生は言った。
I am Japanese, answered the boy.「私は日本人です」とその年は答えた。
"Please give me some water." "All right."「水をしください」「いいですよ」
Few people live to be one hundred years old.100歳の長寿をまっとうする人はない。
He is very clever for a boy of ten.10歳の年としては彼は利口だ。
It is a little after a quarter to eleven.11時十五分前をし過ぎています。
Don't you think it is rather warm for December?12月にしては々暖かいと思いませんか。

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I'll work on my cooking.[JA] 僕も もうし料理 頑張るよ Ready (2017)
I know it sounds daring, but if my books could make someone enjoy novels,[CN] 但至... 还是有人喜欢 有人想看我的书 Absolute (2017)
Keep it up.[CN] 我现在已经写了不 Choices (2017)
It's absolutely inconceivable considering who I was not long ago.[JA] し前の自分では 絶対 考えられない Absolute (2017)
Are they selling a little?[JA] しは売れてるの? Choices (2017)
I'll get my courage up again and ask you to sleep with me, okay?[CN] 那两个人值多钱呢? Confrontation (2017)
I have some ideas.[JA] し考えていることがあるので Confrontation (2017)
It might take me a little while.[JA] し時間が必要かもしれません Ready (2017)
Congratulations on being the youngest author to receive the Japan Outstanding Literature Prize.[JA] (森口(もりぐち)) 日本最優秀文学賞 最年受賞 おめでとう Appeal (2017)
My values?[CN] 在我这里工作的女孩子 都知道自己有多价值 Values (2017)
It was... my father.[CN] 你觉得我和多人上过床? Ready (2017)
Among those people, there are a few who look forward to reading my novels.[JA] その中にはしだけど 僕の小説を 楽しみにしてくれる人がいて Disbanded (2017)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[しょうしょう, shoushou] ein_wenig, etwas [Add to Longdo]
[すこし, sukoshi] ein_wenig, etwas [Add to Longdo]
しずつ[すこしずつ, sukoshizutsu] nach_und_nach [Add to Longdo]
ない[すくない, sukunai] wenig, gering [Add to Longdo]
[しょうさ, shousa] Major, Korvettenkapitaen [Add to Longdo]
[しょうじょ, shoujo] (kleines) Maedchen [Add to Longdo]
[しょうねん, shounen] Junge, Kind [Add to Longdo]
年法[しょうねんほう, shounenhou] Jugendgesetz [Add to Longdo]
[しょうけい, shoukei] kleine_Pause, kurze_Pause, kleine_Rast, kurze_Rast [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top