Search result for

(58 entries)
(0.1805 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -導-, *導*
Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[みちびき, michibiki] (n) ชี้แนะ ชี้นำ การนำทาง
[どうにゅう, dounyuu] (vt) ติดตั้ง

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[dounyuu] การนำสิ่งใหม่ๆ เข้ามาใช้, การนำความรู้ใหม่เข้ามาเผยแพร่, การเกริ่นนำ
電性[どうでんせい, doudensei] n. คุณสมบัติหรืออำนาจในการนำกระแสไฟฟ้า,

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
[みちびく, michibiku] Thai: ชี้นำ
[みちびく, michibiku] Thai: นำไปสู่ English: to lead to

Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[導, dǎo, ㄉㄠˇ] to direct, to guide, to lead, to conduct
Radical: Decomposition: 道 (dào ㄉㄠˋ)  寸 (cùn ㄘㄨㄣˋ) 
Etymology: [ideographic] A hand 寸 pointing the way to someplace 道

Japanese-English: EDICT Dictionary
;標[しるべ, shirube] (n) guidance; guide [Add to Longdo]
[みちびき, michibiki] (n) guidance [Add to Longdo]
き手[みちびきて, michibikite] (n) guide [Add to Longdo]
き出す[みちびきだす, michibikidasu] (v5s) to derive [Add to Longdo]
き入れる[みちびきいれる, michibikiireru] (v1,vt) to lead into; to draw into [Add to Longdo]
[みちびく, michibiku] (v5k,vt) (1) to guide; to lead; to show the way; to conduct; (2) (See 方程式をく) to derive; to deduce; (P) [Add to Longdo]
[どういん, douin] (n) incentive; inducement [Add to Longdo]
火線[どうかせん, doukasen] (n) fuse; (P) [Add to Longdo]
[どうかん;どうけん, doukan ; douken] (n,adj-no) conduit; duct (anatomy) [Add to Longdo]
管課税[どうかんかぜい, doukankazei] (n) conduit taxation [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[dǎo, ㄉㄠˇ, / ] to transmit; to lead; to guide; to conduct; to direct [Add to Longdo]
导入[dǎo rù, ㄉㄠˇ ㄖㄨˋ, / ] to introduce into; to channel; to lead; to guide into [Add to Longdo]
导出[dǎo chū, ㄉㄠˇ ㄔㄨ, / ] to derive; to get out a conclusion; to deduce; to export (computer data) [Add to Longdo]
导出值[dǎo chū zhí, ㄉㄠˇ ㄔㄨ ㄓˊ, / ] to derived a value; a value deduced by calculation [Add to Longdo]
导函数[dǎo hán shù, ㄉㄠˇ ㄏㄢˊ ㄕㄨˋ, / ] derived function; derivative f' of a function f [Add to Longdo]
导尿[dǎo niào, ㄉㄠˇ ㄋㄧㄠˋ, 尿 / 尿] urinary catheterization [Add to Longdo]
导师[dǎo shī, ㄉㄠˇ ㄕ, / ] tutor; teacher; academic advisor [Add to Longdo]
导引[dǎo yǐn, ㄉㄠˇ ˇ, / ] introduction [Add to Longdo]
导弹[dǎo dàn, ㄉㄠˇ ㄉㄢˋ, / ] guided missile; cruise missile; missile [Add to Longdo]
导弹核潜艇[dǎo dàn hé qián tǐng, ㄉㄠˇ ㄉㄢˋ ㄏㄜˊ ㄑㄧㄢˊ ㄊㄧㄥˇ, / ] nuclear-powered missile submarine [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Hanson is wrong when he states international economic developments led to great migrations of labour in the seventeenth century.17世紀に国際経済論の発展が労働力の大移動をいたとハンセンが述べているが、これは誤りである。
There was a violent clash of opinions between the two leaders.2人の指者の間には激しい意見の衝突があった。
You must accept the king of Spain as your leader.あなたの指者としてスペイン王を受け入れなければならない。
People everywhere yearn for public leaders dedicated to world peace.あらゆる所の人々が世界平和に尽くす民衆の指者を切望している。
Ann is said to be their leader.アンは彼らの指者であると言われている。
Some companies are still debating whether to get Internet access.いまだにインターネットの入を検討している会社がある。
The guide will lead us to the famous park.ガイドさんが私たちを有名な公園へといてくれるだろう。
(Rev. Martin Luther) King led protests and demonstrations all over the country during the next few years.キング牧師は、それに続く数年間にわたって、アメリカ中で行われた抗議運動やデモを指した。
Kent is a born leader.ケントは生まれながらの指者です。
The coach steered his team to victory.コーチはチームを勝利にいた。
It always leads me hereここへとぼくをいてくれる。 [M]
From this we can derive the argument that major population shifts are not the result of economic change.このことから、大規模な人口移動は経済変化の結果ではないという議論をくことができる。

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
A Film by Kaneto Shindo[CN] [新藤兼人演作品] The Iron Crown (1972)
Your capture or your failure to complete the course in time will result in the reversion to your penal sentence.[CN] 如果被捕或者無法完成任務 將致你回到刑事判決 Punishment Park (1971)
WRITTEN AND DIRECTED BY[CN] 編: 安德烈·祖拉斯基 The Devil (1972)
Go where it leads you.[JA] それがあなたをく場所に行ってください。 11:00 p.m.-12:00 p.m. (2017)
Indeed, but sometimes tragedies are necessary to restore order and rational leadership.[JA] 確かに しかし時には 悲劇も必要です・・・ 理性的な秩序と指力を取り戻すためには The Queen's Justice (2017)
I'll mislead your pursuers, and you wait for me by our tree.[CN] 我會誤追求,你在我們 約定的樹那裏等我 The Devil (1972)
What's the next shot, director?[CN] 演,下個鏡頭拍什麼? The Criminals (1976)
I use the oxygen candles to lure Calvin into Boat A.[JA] 俺が酸素キャンドルを使って カルヴィンをボートAに誘する Life (2017)
The abnormal personality of the subject... turned decidedly pathological.[CN] 這直接致了他的人格不斷裂變... 最終發展成精神變態 Black Belly of the Tarantula (1971)
- He's gonna lead us to our guy.[JA] - 奴までいてくれる Resident Evil: Vendetta (2017)
Assistant Directors:[CN] 演助理: L. Kustova, V. The White Bird Marked with Black (1971)
Directed by Yuri Illyenko[CN] 演: 尤裡 -伊裡延科 The White Bird Marked with Black (1971)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
[どうしゅつ, doushutsu] derivation [Add to Longdo]
通試験[どうつうしけん, doutsuushiken] continuity test [Add to Longdo]
[どうにゅう, dounyuu] installation (vs), [Add to Longdo]
入済み[どうにゅうすみ, dounyuusumi] already installed, already in place [Add to Longdo]
[みちびく, michibiku] derive [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[どうにゅう, dounyuu] Einfuehrung [Add to Longdo]
火線[どうかせん, doukasen] Zuendschnur, Anlass [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top