Search result for

(68 entries)
(0.131 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -完-, *完*
Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[かんぺき, kanpeki] (n) ความสมบูรณ์ ความเรียบร้อย
[かんせい, kansei] สมบูรณ์,เสร็จ,สำเร็จ,ครบ,สมบูรณ์,พร้อม,เต็มที่,สิ้นเชิง
[かんりょう, kanryou] การเสร็จสมบูรณ์

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
[かんぜん, kanzen] Thai: สมบูรณ์แบบ English: perfection (an)
[かんぜん, kanzen] Thai: เพียบพร้อม ครบถ้วน English: completeness

Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[完, wán, ㄨㄢˊ] to complete, to finish, to settle; whole
Radical: Decomposition: 宀 (gài,mián)  元 (yuán ㄩㄢˊ) 
Etymology: [pictophonetic] roof

Japanese-English: EDICT Dictionary
[かん, kan] (n) The End (book, film, etc.); Finis [Add to Longdo]
ぺきさ;璧さ[かんぺきさ, kanpekisa] (n) perfection; completeness; flawlessness [Add to Longdo]
[かんいん, kan'in] (n,vs) drinking everything (in one's glass, etc.) [Add to Longdo]
[かんけつ, kanketsu] (n,vs) conclusion; completion; (P) [Add to Longdo]
結相[かんけつそう, kanketsusou] (n) {ling} perfective aspect [Add to Longdo]
結文[かんけつぶん, kanketsubun] (n) sentence [Add to Longdo]
結編[かんけつへん, kanketsuhen] (n) concluding episode of a series; concluding volume (part) (e.g. of novel) [Add to Longdo]
[かんこう, kankou] (n,vs) completion; (P) [Add to Longdo]
[かんさい, kansai] (n,vs) full payment; liquidation [Add to Longdo]
[かんち(P);かんじ, kanchi (P); kanji] (n,vs) complete recovery; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[wán, ㄨㄢˊ, ] to finish; to be over; whole; complete; entire [Add to Longdo]
[wán bèi, ㄨㄢˊ ㄅㄟˋ, / ] faultless; complete; perfect; to leave nothing to be desired [Add to Longdo]
备性[wán bèi xìng, ㄨㄢˊ ㄅㄟˋ ㄒㄧㄥˋ, / ] completeness [Add to Longdo]
[wán quán, ㄨㄢˊ ㄑㄩㄢˊ, ] complete; whole; totally; entirely [Add to Longdo]
全兼容[wán quán jiān ròng, ㄨㄢˊ ㄑㄩㄢˊ ㄐㄧㄢ ㄖㄨㄥˋ, ] completely compatible [Add to Longdo]
全懂得[wán quán dǒng de, ㄨㄢˊ ㄑㄩㄢˊ ㄉㄨㄥˇ ㄉㄜ˙, ] to understand completely [Add to Longdo]
全归纳推理[wán quán guī nà tuī lǐ, ㄨㄢˊ ㄑㄩㄢˊ ㄍㄨㄟ ㄋㄚˋ ㄊㄨㄟ ㄌㄧˇ, / ] inference by complete induction [Add to Longdo]
全愈复[wán quán yù fù, ㄨㄢˊ ㄑㄩㄢˊ ㄩˋ ㄈㄨˋ, / ] complete recovery (after illness) [Add to Longdo]
[wán shàn, ㄨㄢˊ ㄕㄢˋ, ] perfect; complete [Add to Longdo]
[wán hǎo, ㄨㄢˊ ㄏㄠˇ, ] intact; in good condition [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
A meter is not quite equivalent to a yard.1メートルは1ヤードとは全に同等ではない。
The two men understood one another perfectly, and had a mutual respect for each other's strong qualities.2人は全に理解し合い、お互いの長所を尊重していた。
It will be three months before our new school building is completed.3ヶ月すれば、私たちの新しい校舎が成するでしょう。
We should be able to complete the work in five days.5日たてば仕事が了するだろう。
When the flight crew has their aircraft under control, everything is working normally and yet it still crashes into the ground, that's CFIT.CFITは乗務員が航空機を全にコントロールし、すべてが正常に作動しているにもかかわらず、地面に激突する場合に起こるものである。
You don't have to be perfect all the time.あなたたちはいつも全である必要はありません。
Completing your order.あなたのオーダーを了させろ。
Your English composition leaves almost nothing to be desired.あなたの英作文はほとんど璧に近い出来ばえです。
Your composition is far from perfect.あなたの作文は決して全ではない。
I wouldn't go so far as to say your theory is completely wrong.あなたの理論は全に間違っている、とまで言うつもりはありません。
You don't have to be perfect all the time.あなたはいつも全である必要はありません。
You believe him completely.あなたは彼を全に信用しています。

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
If we start winning in the market... it's gonna be Intel this and Coca-Cola that. It'll never end.[CN] 她就会绩优股买不停 没没了 Pie-o-My (2002)
I compared it with some moments I have had[JA] 今年は 自分が不全な 状態が多かったわ  ()
After the murder, it was paid off.[JA] 事件のあと 済されてたわ Reason (2017)
Drifting Emotions . It was complete rubbish.[JA] 「漂う感情」 全に駄作でした Affection (2017)
And do you think a body can be complete?[JA] 体は全になると思う?  ()
But it's the idea that this is not the right way.[JA] どちらにしても― 不全な状態は よくないってことよ  ()
The idea was that my house is inadequate.[JA] 家が不全な状態だと―  ()
-That was a whole different thing. -They were ducks.[CN] 那是不同的,那是全不同的 他们是鸭子 The Strong, Silent Type (2002)
There. All done.[JA] はい  Ready (2017)
MSG. I collapsed one time at the Hunan Palace, complete blackout.[CN] 我怕味精,我在湖南宫殿昏倒过一次 全失去知觉 Pie-o-My (2002)
I want a full investigation.[CN] 你们去和你们的人讨论 我要整的调查 The Strong, Silent Type (2002)
Your new George Foreman Grill will tell you exactly... when your food is grilled to perfection.[CN] 你的全新乔治福尔曼烧烤炉 会即时通知你 食物何时烹调 The Strong, Silent Type (2002)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
結文[かんけつぶん, kanketsubun] sentence [Add to Longdo]
成品[かんせいひん, kanseihin] finished product [Add to Longdo]
全なパス名[かんせんなパスめい, kansenna pasu mei] complete pathname [Add to Longdo]
全実装[かんぜんじっそう, kanzenjissou] fully populated (a-no) [Add to Longdo]
全冗長[かんせんじょうちょう, kansenjouchou] fully redundant [Add to Longdo]
全冗長システム[かんせんじょうちょうシステム, kansenjouchou shisutemu] fully redundant system [Add to Longdo]
全性[かんぜんせい, kanzensei] integrity [Add to Longdo]
全接続ネットワーク[かんぜんせつぞくネットワーク, kanzensetsuzoku nettowa-ku] fully-connected network [Add to Longdo]
全接続網[かんぜんせつぞくもう, kanzensetsuzokumou] fully-connected network [Add to Longdo]
全対応[かんぜんたいおう, kanzentaiou] complete support, full support (vs) [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[かん, kan] VOLLENDUNG [Add to Longdo]
[かんりょう, kanryou] Vollendung, Perfekt [Add to Longdo]
[かんぜん, kanzen] vollkommen, vollstaendig [Add to Longdo]
[かんせい, kansei] Fertigstellung, Vollendung, Vollbringung, Vervollkommnung [Add to Longdo]
[かんぱい, kanpai] vollstaendige_Niederlage [Add to Longdo]
[かんけつ, kanketsu] Vollendung [Add to Longdo]
膚なきまで[かんぷなきまで, kanpunakimade] gruendlich, vollstaendig [Add to Longdo]
[かんすい, kansui] Vollendung, Erfuellung, Ausfuehrung [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top