Search result for

(59 entries)
(0.0214 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -宇-, *宇*
Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[[うちゅう, [ uchuu] (n) อวกาศ, จักรวาล

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[うちゅう, uchuu] (n) จักรวาล, อวกาศ
宙ステーション[うちゅうステーション, uchuu sute^shon] (n) สถานีอวกาศ
宙局[うちゅうきょく, uchuukyoku] (n) สถานีอวกาศ
宙工学[うちゅうこうがく, uchuukougaku] (n ) วิศวกรรมอวกาศ
宙警察 [うちゅうけいさつ, uchuukeisatsu] (n ) ตำรวจอวกาศ

Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[宇, yǔ, ㄩˇ] building, house, room, structure; space, the universe
Radical: Decomposition: 宀 (gài,mián)  于 (yú ㄩˊ) 
Etymology: [pictophonetic] building,  Rank: 1,156

Japanese-English: EDICT Dictionary
[う, u] (ctr) counter for buildings, etc. [Add to Longdo]
賀の神[うかのかみ, ukanokami] (n) (obsc) (See 賀神) god of harvests and wealth (syncretized with Saraswati, and often taking the form of a heavenly woman, a white snake or a fox) [Add to Longdo]
賀神[うがじん;うかじん, ugajin ; ukajin] (n) god of harvests and wealth (syncretized with Saraswati, and often taking the form of a heavenly woman, a white snake or a fox) [Add to Longdo]
[うちゅう, uchuu] (n) universe; cosmos; space; (P) [Add to Longdo]
宙ステーション[うちゅうステーション, uchuu sute-shon] (n) space station [Add to Longdo]
宙ロケット[うちゅうロケット, uchuu roketto] (n) space rocket [Add to Longdo]
宙医学[うちゅういがく, uchuuigaku] (n) space medicine [Add to Longdo]
宙化学;宙科学[うちゅうかがく, uchuukagaku] (n,adj-no) cosmo-chemistry; space science [Add to Longdo]
宙科学研究所[うちゅうかがくけんきゅうしょ, uchuukagakukenkyuusho] (n) Institute of Space and Astronautical Science; ISAS [Add to Longdo]
宙開発[うちゅうかいはつ, uchuukaihatsu] (n) space development; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[yǔ, ㄩˇ, ] room; universe, #5,260 [Add to Longdo]
[yǔ zhòu, ㄩˇ ㄓㄡˋ, ] universe; cosmos, #5,342 [Add to Longdo]
航员[yǔ háng yuán, ㄩˇ ㄏㄤˊ ㄩㄢˊ, / ] astronaut, #11,950 [Add to Longdo]
航局[yǔ háng jú, ㄩˇ ㄏㄤˊ ㄐㄩˊ, ] space agency, #15,795 [Add to Longdo]
[yǔ háng, ㄩˇ ㄏㄤˊ, ] space flight, #27,229 [Add to Longdo]
[Yǔ wén, ㄩˇ ㄨㄣˊ, ] a branch of the Xianbei 鮮卑|鲜卑 nomadic people, #29,736 [Add to Longdo]
宙飞船[yǔ zhòu fēi chuán, ㄩˇ ㄓㄡˋ ㄈㄟ ㄔㄨㄢˊ, / ] spacecraft, #35,951 [Add to Longdo]
宙观[yǔ zhòu guān, ㄩˇ ㄓㄡˋ ㄍㄨㄢ, / ] world view, #68,277 [Add to Longdo]
宙线[yǔ zhòu xiàn, ㄩˇ ㄓㄡˋ ㄒㄧㄢˋ, 线 / ] cosmic ray, #123,273 [Add to Longdo]
宙射线[yǔ zhòu shè xiàn, ㄩˇ ㄓㄡˋ ㄕㄜˋ ㄒㄧㄢˋ, 线 / ] cosmic ray [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Infinity space.果てしない宙。
Before Einstein, scientists used to think that space had no end.アインシュタイン以前、科学者は宙に際限がないものと思っていた。
The Apollo program greatly advanced our knowledge of the space.アポロ計画は宙に関する我々の知識を大いに増した。
America is ahead in space technology.アメリカは宙技術において進んでいる。
He is always writing about journey to other planets.いつもほかの惑星への宙旅行について書いている。
It was once believed that the earth was the center of the universe.かつては、地球が宙の中心であると思われていた。
The best efforts of the human race, in addition, were necessary to assist the gods in their cosmic task.さらに、人類の最善の努力が神々の宙的御業を補助するのに必要であった。
The space shuttles were designed to go to a space station.そのスペースシャトルは、宙ステーションに行くために設計された。
The spaceship was never to return to the earth.その宙船は2度と地球に戻れない運命になった。
The astronaut had to conduct many experiments in the space shuttle.その宙飛行士は、スペースシャトルの中でたくさんの実験をしなければならなかった。
The astronaut was seen to land on the moon.その宙飛行士は月に降り立つのを見られた。
The astronaut was slow to get used to the condition of weightlessness.その宙飛行士は無重力の状態になかなか慣れなかった。

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
And Firewall Three is the station.[JA] そして第3は 宙ステーション Life (2017)
The creature killed four of the six ISS astronauts, with a fifth, Dr. David Jordan, presumed dead, carrying it out into deep space.[JA] あの生物はステーションの 6人の乗組員のうち4人を殺した そして5人目は ディビッド・ジョーダン博士 彼は生物を宙の遠くへと 運ぶために死亡したと推定される Life (2017)
Sometimes I go for a walk to the shops and back, and that's what's needed for something to be triggered.[CN] 看我当时在做什么样的工作 假如是连环漫画的话 就是一个什么事情都可能发生的宙 任何故事都有可能  ()
I would have invited your friend, Weizmann.[CN] "在宙的乐章中产生的和谐的音符 对我们看不真切的人来说却不调和" Einstein: Chapter Eight (2017)
Calvin just came out. It grabbed my suit.[JA] カルヴィンが出てきた 宙服にしがみついてる Life (2017)
Did she meet you there?[CN] 约翰娜·施瓦兹【求校】 我认为 对我来说 宙的所有奥秘中 人是最难理解的 Einstein: Chapter Five (2017)
- Nightly. - Nightly.[CN] 最近 我们开始尝试测量 Einstein: Chapter Three (2017)
But now, I've come to believe a university that celebrates our heritage is essential to the future of our youth.[CN] 当我还是一个 梦想着能发掘宙奥秘的年轻犹太人时 Einstein: Chapter Eight (2017)
You don't see NASA running off to a filing cabinet every time one of their astronauts says, "Houston, we have a problem."[JA] 宙で問題が発生しても NASAでは 書類棚へ走らない Sexy Rollercoasters (2017)
Calvin cracked the coolant system in her suit.[JA] カルヴィンが彼女の宙服の 冷却装置を壊した Life (2017)
Trust your suit.[JA] 宙服を信じて Life (2017)
What I believe... is the universe is so extraordinary, only God could have created it.[CN] 但我不相信上帝会以机率来创造 Einstein: Chapter Eight (2017)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
宙局[うちゅうきょく, uchuukyoku] space station [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[う, u] HIMMEL [Add to Longdo]
[うだい, udai] die_ganze_Welt [Add to Longdo]
[うちゅう, uchuu] Universum, Weltall, Weltraum [Add to Longdo]
宙帽[うちゅうぼう, uchuubou] Astronautenhelm [Add to Longdo]
宙旅行[うちゅうりょこう, uchuuryokou] Weltraumflug [Add to Longdo]
宙飛行士[うちゅうひこうし, uchuuhikoushi] Astronaut [Add to Longdo]
都宮[うつのみや, utsunomiya] (Hauptstadt der Praefektur Tochigi) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top