Search result for

(71 entries)
(0.0134 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -女-, *女*
Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[おんな, onna] (n) ผู้หญิง
[じょし, ] (n) เด็กผู้หญิง
[じょせい, josei] (n) เพศหญิง
[じょおう, joou] (n) พระราชินี (กษัตริย์ที่เป็นผู้หญิง)

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
の子[おんなのこ, onnanoko] (n ) เด็กผู้หญิง

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
[じょけん, joken] Thai: สิทธิสตรี English: women's rights
[じょせい, josei] Thai: ผู้หญิง English: woman

Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[如, rú, ㄖㄨˊ] as, as if, like, such as, supposing
Radical: Decomposition: 女 (nǚ ㄋㄩˇ)  口 (kǒu ㄎㄡˇ) 
Etymology: [ideographic] A wife 女 following her husband's words 口,  Rank: 67
[好, hǎo, ㄏㄠˇ] good, excellent, fine; proper, suitable; well
Radical: Decomposition: 女 (nǚ ㄋㄩˇ)  子 (zi ㄗ˙) 
Etymology: [ideographic] A woman 女 with a son 子,  Rank: 82
[她, tā, ㄊㄚ] she, her
Radical: Decomposition: 女 (nǚ ㄋㄩˇ)  也 (yě ㄧㄝˇ) 
Etymology: [ideographic] A woman 女 beside you 也,  Rank: 91
[女, nǚ, ㄋㄩˇ] woman, girl; female
Radical: Decomposition:
Etymology: [pictographic] A woman turned to the side,  Rank: 224
[始, shǐ, ㄕˇ] to begin, to start; beginning
Radical: Decomposition: 女 (nǚ ㄋㄩˇ)  台 (tái ㄊㄞˊ) 
Etymology: [pictophonetic] woman,  Rank: 381
[委, wěi, ㄨㄟˇ] to appoint, to commission, to send
Radical: Decomposition: 禾 (hé ㄏㄜˊ)  女 (nǚ ㄋㄩˇ) 
Etymology: [] ,  Rank: 457
[威, wēi, ㄨㄟ] might, power, prestige; to dominate
Radical: Decomposition: 戌 (xū ㄒㄩ)  女 (nǚ ㄋㄩˇ) 
Etymology: [ideographic] Dominating a woman 女 by force of arms 戈,  Rank: 622
[妈, mā, ㄇㄚ] mother, mama
Radical: Decomposition: 女 (nǚ ㄋㄩˇ)  马 (mǎ ㄇㄚˇ) 
Etymology: [pictophonetic] woman,  Rank: 750
[姐, jiě, ㄐㄧㄝˇ] elder sister; miss, young lady
Radical: Decomposition: 女 (nǚ ㄋㄩˇ)  且 (qiě ㄑㄧㄝˇ) 
Etymology: [pictophonetic] woman,  Rank: 830
[娘, niáng, ㄋㄧㄤˊ] mother; young girl; woman; wife
Radical: Decomposition: 女 (nǚ ㄋㄩˇ)  良 (liáng ㄌㄧㄤˊ) 
Etymology: [pictophonetic] woman,  Rank: 881

Japanese-English: EDICT Dictionary
[じょ, jo] (n) woman; (P) [Add to Longdo]
[じょ, jo] (n,n-suf) (1) woman; girl; daughter; (2) (See 二十八宿) Chinese "Girl" constellation (one of the 28 mansions) [Add to Longdo]
々しい;しい[めめしい, memeshii] (adj-i) effeminate [Add to Longdo]
だてらに[おんなだてらに, onnadaterani] (adv) unlike a woman; unwomanly; woman that she is [Add to Longdo]
っぽい[おんなっぽい, onnappoi] (adj-i) womanly; feminine; womanish; effeminate [Add to Longdo]
っ気[おんなっけ, onnakke] (n) female presence [Add to Longdo]
っ振り[おんなっぷり, onnappuri] (n) woman's looks or charm [Add to Longdo]
と戯れる[おんなとたわむれる, onnatotawamureru] (exp,v1) to flirt with a woman [Add to Longdo]
に狂う[おんなにくるう, onnanikuruu] (exp,v5u) to run mad after a girl [Add to Longdo]
に不自由[おんなにふじゆう, onnanifujiyuu] (n) a guy who never gets the women; nerd [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[nǚ, ㄋㄩˇ, ] female; woman, #327 [Add to Longdo]
[nǚ rén, ㄋㄩˇ ㄖㄣˊ, ] woman, #511 [Add to Longdo]
[nǚ hái, ㄋㄩˇ ㄏㄞˊ, ] girl; lass, #1,313 [Add to Longdo]
[nǚ ér, ㄋㄩˇ ㄦˊ, / ] daughter, #1,355 [Add to Longdo]
[nǚ xìng, ㄋㄩˇ ㄒㄧㄥˋ, ] the female sex; a woman, #1,396 [Add to Longdo]
[nǚ zǐ, ㄋㄩˇ ㄗˇ, ] woman; female, #1,437 [Add to Longdo]
[nǚ shēng, ㄋㄩˇ ㄕㄥ, ] female students, #2,176 [Add to Longdo]
[nǚ shì, ㄋㄩˇ ㄕˋ, ] lady; madam, #3,973 [Add to Longdo]
[nǚ yǒu, ㄋㄩˇ ㄧㄡˇ, ] a girlfriend, #4,130 [Add to Longdo]
孩子[nǚ hái zǐ, ㄋㄩˇ ㄏㄞˊ ㄗˇ, ] girl, #4,607 [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
She tried.は、試した。
Who is she?は誰ですか。
She looks sad.は悲しそうだ。
"I sailed around the Mediterranean in a schooner when I was seventeen," she recited slowly and carefully.「17歳の時スクーナー船で地中海を航海したわ」彼はゆっくりと注意深く言う。 [F]
"I saw her five days ago", he said.「5日前に彼にあった」と彼は言った。
She winked at me, as much as to say, I love you.「あなたを愛しているのよ」と言わんばかりに彼は僕にウィンクした。 [M]
"I can't think with that noise", she said as she stared at the typewriter.「あの音で考え事ができないわ」と、彼はタイプライターを見つめながら言った。 [F]
"Who is that girl?" "She is Keiko."「あの少は誰ですか」「ケイコです」
"Come, boy," she called, "come and play."「おいでおいで」彼は叫びました。「こっちであそぼ」
She said, "It's not funny! How would you like it if someone did that to you - what would you do?"「おかしいことなんかじゃないわ。誰かがあなたにそんなことをしたら、あなたどう思う。どうする?」と彼は言った。 [F]
"Let me ask you something, Dad," she began, in a tone of patiently controlled exasperation that every experienced parent is familiar with.「お父さん、質問してもいい?」と彼は経験を積んだ親なら誰でもおなじみの、我慢強く苛立ちを抑えた調子で口火を切った。
"This must be living in the city," thought the Little House, and didn't know whether she liked it or not.「ここはもう町に住んでいるということなのだ」と小さいおうちはおもいました。そして彼はそれが好きかどうかよくわかりませんでした。

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
But I don't exactly know why, it was really interesting.[JA] (子高生2) でも 何か言葉にできないんだけど 面白くて Emotions (2017)
Lately, I like reading books.[JA] (子高生2) 最近 本 好きになってきたんだよね Emotions (2017)
It was difficult, and I didn't really understand it.[JA] (子高生2) まあ 難しくて よく分かんなかった Emotions (2017)
Regarding that,[CN] 花木先生 如同之前所说的 我们决定邀请存村真纯来演主角 Confrontation (2017)
Yuzu Hanaki tried to get close to Nanaka, and Ryuichi Moriguchi bashed me.[CN] 幸好她是个单纯的 Confrontation (2017)
It's Drifting Emotions .[JA] (子高生1) あっ 「漂う感情」じゃん Emotions (2017)
Yuki Kobayashi.[CN] 选出适合你的人 召集到那个家 Confrontation (2017)
I am, too.[JA] (子高生1)アハハッ 確かに (子高生2)フフッ Emotions (2017)
Yes.[JA] (子高生2)ああ Emotions (2017)
I have no doubt that each of them valued money and life differently.[CN] 那些人为什么情愿冒着生命危险 也要住进那个家呢? Confrontation (2017)
Maybe they thought they wouldn't die.[CN] 除了那个人之外 Confrontation (2017)
I am so looking forward to his next one.[JA] (子高生2) 超 新作 楽しみなんだけど Emotions (2017)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[め, me] Frau [Add to Longdo]
[め, me] weiblich [Add to Longdo]
の人[おんなのひと, onnanohito] Frau [Add to Longdo]
の子[おんなのこ, onnanoko] Maedchen [Add to Longdo]
[じょちゅう, jochuu] Dienstmaedchen, Zimmermaedchen [Add to Longdo]
[じょゆう, joyuu] Schauspielerin [Add to Longdo]
[じょい, joi] Aerztin [Add to Longdo]
[じょし, joshi] ...joshi - Frau... [Add to Longdo]
[じょしゅう, joshuu] weiblicher_Gefangener, weiblicher_Haeftling [Add to Longdo]
[じょし, joshi] Maedchen, Frau [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top