Search result for

(71 entries)
(0.2461 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -女-, *女*
Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[おんな, onna] (n) ผู้หญิง
[じょし, ] (n) เด็กผู้หญิง
[じょせい, josei] (n) เพศหญิง
[じょおう, joou] (n) พระราชินี (กษัตริย์ที่เป็นผู้หญิง)

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
の子[おんなのこ, ] (n ) เด็กผู้หญิง

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
[じょけん, joken] Thai: สิทธิสตรี English: women's rights
[じょせい, josei] Thai: ผู้หญิง English: woman

Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[女, nǚ, ㄋㄩˇ] woman, girl; female
Radical: Decomposition:
Etymology: [pictographic] A woman turned to the side
[奴, nú, ㄋㄨˊ] slave, servant
Radical: Decomposition: 女 (nǚ ㄋㄩˇ)  又 (yòu ㄧㄡˋ) 
Etymology: [ideographic] A woman 女 standing by her master's right hand 又; 女 also provides the pronunciation
[奶, nǎi, ㄋㄞˇ] milk; breasts; nurse, grandmother
Radical: Decomposition: 女 (nǚ ㄋㄩˇ)  乃 (nǎi ㄋㄞˇ) 
Etymology: [pictophonetic] woman
[奸, jiān, ㄐㄧㄢ] crafty, dishonest, selfish; evil, villainous; adultery
Radical: Decomposition: 女 (nǚ ㄋㄩˇ)  干 (gàn ㄍㄢˋ) 
Etymology: [pictophonetic] woman
[她, tā, ㄊㄚ] she, her
Radical: Decomposition: 女 (nǚ ㄋㄩˇ)  也 (yě ㄧㄝˇ) 
Etymology: [ideographic] A woman 女 beside you 也
[奼, chà, ㄔㄚˋ] beautiful, colorful; girl
Radical: Decomposition: 女 (nǚ ㄋㄩˇ)  乇 (tuō ㄊㄨㄛ) 
Etymology: [pictophonetic] woman
[好, hǎo, ㄏㄠˇ] good, excellent, fine; proper, suitable; well
Radical: Decomposition: 女 (nǚ ㄋㄩˇ)  子 (zi ㄗ˙) 
Etymology: [ideographic] A woman 女 with a son 子
[妁, shuò, ㄕㄨㄛˋ] matchmaker, go-between
Radical: Decomposition: 女 (nǚ ㄋㄩˇ)  勺 (sháo ㄕㄠˊ) 
Etymology: [pictophonetic] woman
[如, rú, ㄖㄨˊ] as, as if, like, such as, supposing
Radical: Decomposition: 女 (nǚ ㄋㄩˇ)  口 (kǒu ㄎㄡˇ) 
Etymology: [ideographic] A wife 女 following her husband's words 口
[妃, fēi, ㄈㄟ] wife, spouse; imperial concubine
Radical: Decomposition: 女 (nǚ ㄋㄩˇ)  己 (jǐ ㄐㄧˇ) 
Etymology: [ideographic] One's own 己 woman 女

Japanese-English: EDICT Dictionary
[じょ, jo] (n) woman; (P) [Add to Longdo]
[じょ, jo] (n,n-suf) (1) woman; girl; daughter; (2) (See 二十八宿) Chinese "Girl" constellation (one of the 28 mansions) [Add to Longdo]
々しい;しい[めめしい, memeshii] (adj-i) effeminate [Add to Longdo]
だてらに[おんなだてらに, onnadaterani] (adv) unlike a woman; unwomanly; woman that she is [Add to Longdo]
っぽい[おんなっぽい, onnappoi] (adj-i) womanly; feminine; womanish; effeminate [Add to Longdo]
っ気[おんなっけ, onnakke] (n) female presence [Add to Longdo]
っ振り[おんなっぷり, onnappuri] (n) woman's looks or charm [Add to Longdo]
と戯れる[おんなとたわむれる, onnatotawamureru] (exp,v1) to flirt with a woman [Add to Longdo]
に狂う[おんなにくるう, onnanikuruu] (exp,v5u) to run mad after a girl [Add to Longdo]
に不自由[おんなにふじゆう, onnanifujiyuu] (n) a guy who never gets the women; nerd [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[nǚ, ㄋㄩˇ, ] female; woman [Add to Longdo]
主人[nǚ zhǔ rén, ㄋㄩˇ ㄓㄨˇ ㄖㄣˊ, ] hostess; mistress [Add to Longdo]
[nǚ rén, ㄋㄩˇ ㄖㄣˊ, ] woman [Add to Longdo]
[nǚ yòng, ㄋㄩˇ ㄩㄥˋ, ] (female) maid [Add to Longdo]
修道[nǚ xiū dào, ㄋㄩˇ ㄒㄧㄡ ㄉㄠˋ, ] convent [Add to Longdo]
修道张[nǚ xiū dào zhāng, ㄋㄩˇ ㄒㄧㄡ ㄉㄠˋ ㄓㄤ, / ] abbess [Add to Longdo]
修道院[nǚ xiū dào yuàn, ㄋㄩˇ ㄒㄧㄡ ㄉㄠˋ ㄩㄢˋ, ] convent [Add to Longdo]
[nǚ ér, ㄋㄩˇ ㄦˊ, / ] daughter [Add to Longdo]
公子[nǚ gōng zǐ, ㄋㄩˇ ㄍㄨㄥ ㄗˇ, ] noble lady; (honorific) your daughter [Add to Longdo]
[nǚ gōng, ㄋㄩˇ ㄍㄨㄥ, ] working woman; needlework [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
She tried.は、試した。
Who is she?は誰ですか。
She looks sad.は悲しそうだ。
"I sailed around the Mediterranean in a schooner when I was seventeen," she recited slowly and carefully.「17歳の時スクーナー船で地中海を航海したわ」彼はゆっくりと注意深く言う。 [F]
"I saw her five days ago", he said.「5日前に彼にあった」と彼は言った。
She winked at me, as much as to say, I love you.「あなたを愛しているのよ」と言わんばかりに彼は僕にウィンクした。 [M]
"I can't think with that noise", she said as she stared at the typewriter.「あの音で考え事ができないわ」と、彼はタイプライターを見つめながら言った。 [F]
"Who is that girl?" "She is Keiko."「あの少は誰ですか」「ケイコです」
"Come, boy," she called, "come and play."「おいでおいで」彼は叫びました。「こっちであそぼ」
She said, "It's not funny! How would you like it if someone did that to you - what would you do?"「おかしいことなんかじゃないわ。誰かがあなたにそんなことをしたら、あなたどう思う。どうする?」と彼は言った。 [F]
"Let me ask you something, Dad," she began, in a tone of patiently controlled exasperation that every experienced parent is familiar with.「お父さん、質問してもいい?」と彼は経験を積んだ親なら誰でもおなじみの、我慢強く苛立ちを抑えた調子で口火を切った。
"This must be living in the city," thought the Little House, and didn't know whether she liked it or not.「ここはもう町に住んでいるということなのだ」と小さいおうちはおもいました。そして彼はそれが好きかどうかよくわかりませんでした。

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
But I don't exactly know why, it was really interesting.[JA] (子高生2) でも 何か言葉にできないんだけど 面白くて Emotions (2017)
Lately, I like reading books.[JA] (子高生2) 最近 本 好きになってきたんだよね Emotions (2017)
Ma'am, I'm gonna have to ask you to go away now.[CN] 士 请你马上离开 The Lifeguard (2013)
It was difficult, and I didn't really understand it.[JA] (子高生2) まあ 難しくて よく分かんなかった Emotions (2017)
You could have been the ugliest girl at work and still been the only one.[CN] 你可能会被 最丑的孩在工作 仍然是唯一的一个。 Drinking Buddies (2013)
Go home... to your girlfriend.[CN] 1924年 你的朋友。 Drinking Buddies (2013)
I'm the only girl at work.[CN] - 我在工作中唯一的孩。 Drinking Buddies (2013)
You're the prettiest girl at work.[CN] - 你是最漂亮的孩 在工作中。 Drinking Buddies (2013)
Hey, is your lady in Mexico?[CN] 嘿,是你的人在墨西哥? - 哥斯达黎加。 Drinking Buddies (2013)
You got style, woman.[CN] - 你有风格的人。 Drinking Buddies (2013)
She's nice. She has three little girls.[CN] 她有三个小孩。 These Final Hours (2013)
It's Drifting Emotions .[JA] (子高生1) あっ 「漂う感情」じゃん Emotions (2017)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[め, me] Frau [Add to Longdo]
[め, me] weiblich [Add to Longdo]
の人[おんなのひと, onnanohito] Frau [Add to Longdo]
の子[おんなのこ, onnanoko] Maedchen [Add to Longdo]
[じょちゅう, jochuu] Dienstmaedchen, Zimmermaedchen [Add to Longdo]
[じょゆう, joyuu] Schauspielerin [Add to Longdo]
[じょい, joi] Aerztin [Add to Longdo]
[じょし, joshi] ...joshi - Frau... [Add to Longdo]
[じょしゅう, joshuu] weiblicher_Gefangener, weiblicher_Haeftling [Add to Longdo]
[じょし, joshi] Maedchen, Frau [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top