Search result for

(63 entries)
(0.0297 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -失-, *失*
Japanese-Thai: Longdo Dictionary
業率[しつぎょうりつ, shitsugyouritsu] (n) อัตราการว่างงาน

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[しつぼう, ] (n) ความผิดหวัง , ความสิ้นหวัง
[しっつい, ] (n) การเสื่อมเสีย (เสื่อมเสียชื่อเสียง เสื่อมเสียความน่าเชื่อถือ)
[しつれい, ] (n ) ความไม่สุภาพ
[しっぱい, ] (vi ) ล้มเหลว

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
[うしなう, ushinau] Thai: สูญเสีย

Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[失, shī, ] to lose; to make a mistake, to neglect
Radical: Decomposition: 丿 (piě ㄆㄧㄝˇ)  夫 (fū ㄈㄨ) 
Etymology: [ideographic] Something 丿 falling from a hand 夫

Japanese-English: EDICT Dictionary
う(P);喪う(iK)[うしなう, ushinau] (v5u,vt) to lose; to part with; (P) [Add to Longdo]
する[しっする, shissuru] (vs-s) to lose; to miss; to forget; to be excessive [Add to Longdo]
せる[うせる, useru] (v1,vi) to disappear; to vanish [Add to Longdo]
せろ[うせろ, usero] (n) beat it!; get out of my sight! [Add to Longdo]
せ去る[うせさる, usesaru] (v5r) to disappear; to be gone [Add to Longdo]
せ物[うせもの, usemono] (n) lost article [Add to Longdo]
[しつい, shitsui] (n,adj-no) disappointment; despair; adversity; (P) [Add to Longdo]
意泰然[しついたいぜん, shitsuitaizen] (adj-t,adv-to) (arch) keeping calm and collected at times of disappoinment; maintaining a serene state of mind in adversity [Add to Longdo]
[しっか, shikka] (n,vs) accidental fire [Add to Longdo]
[しっかく, shikkaku] (n,vs) disqualification; elimination; incapacity (legal); (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[shī, , ] to lose; to miss; to fail [Add to Longdo]
[shī zhǔ, ㄕ ㄓㄨˇ, ] owner of lost property [Add to Longdo]
之交臂[shī zhī jiāo bì, ㄕ ㄓ ㄐㄧㄠ ㄅㄧˋ, ] to miss narrowly; to let a great opportunity slip [Add to Longdo]
之东隅,收之桑榆[shī zhī dōng yú, ㄕ ㄓ ㄉㄨㄥ ㄩˊ, shou1 zhi1 sang1 yu2, / ] to lose at sunrise but gain at sunset (成语 saw); to compensate later for one's earlier loss; what you lose on the swings you gain on the roundabouts [Add to Longdo]
之毫厘,谬以千里[shī zhī háo lí, ㄕ ㄓ ㄏㄠˊ ㄌㄧˊ, miu4 yi3 qian1 li3, / ] a tiny lapse can lead to a huge mistake (成语 saw); a minor discrepancy leading to enormous losses [Add to Longdo]
之毫厘,差之千里[shī zhī háo lí, ㄕ ㄓ ㄏㄠˊ ㄌㄧˊ, cha4 zhi1 qian1 li3, / ] a tiny lapse can lead to a huge mistake (成语 saw); a minor discrepancy leading to enormous losses [Add to Longdo]
之毫厘,差以千里[shī zhī háo lí, ㄕ ㄓ ㄏㄠˊ ㄌㄧˊ, cha4 yi3 qian1 li3, / ] a tiny lapse can lead to a huge mistake (成语 saw); a minor discrepancy leading to enormous losses [Add to Longdo]
[shī shì, ㄕ ㄕˋ, ] (have an) accident [Add to Longdo]
[shī xìn, ㄕ ㄒㄧㄣˋ, ] to break a promise [Add to Longdo]
[shī xiū, ㄕ ㄒㄧㄡ, ] disrepair [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
I'm sorry.どうも礼。
Fall out of love.恋する。
"Excuse me", Ann broke in.礼ですが」とアンが話に割って入った。
The fire burned down ten houses.10軒の家がその火事で焼した。
During the Depression in the 1930's, many wealthy people lost everything in the stock market crash.1930年代の恐慌の間、多くの金持ちが株式市場の崩壊で全てをった。
Every time a species dies out, we lose forever a part of our natural world.1つの種が絶滅するたびに、我々は自然界の一部を永久にうことになる。
A passenger fainted, but the stewardess brought him around.1人の乗客が気をったが、スチュワーデスが彼の意識を回復させた。
Everybody fails once or twice.1度や2度の敗はだれにでもある。
I lost the eyesight in my right eye two years ago.2年前に右目を明しました。
It was not until three days after that I knew she had disappeared.3日後になってはじめて彼女が踪したことを知った。
Having failed four times, he didn't try anymore.4回も敗したので、彼はもうそれ以上やって見なかった。
It is nine. I'm afraid I must be leaving now.9時ですからもう礼します。

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Recently, it has occurred to me... that Dennis and Deandra stand to lose a lot of money because they're not my kids.[CN] 最近,我才想到... 丹尼斯和迪安卓将会掉一大笔钱 因为他们不是我的孩子 The Gang Gets Held Hostage (2007)
she is missing![CN] 她踪了! The Gang Solves the North Korea Situation (2007)
The invitations said that they might lose their life.[JA] 招待状には 命をう可能性があると 書いてあったという Confrontation (2017)
Weren't you afraid that you might lose your life?[JA] 命をう危険性があるなんて 怖くなかったのかなって Emotions (2017)
How am I gonna live without you?[CN] 去了你我要怎么活下去? The Haunted Drum (2007)
Hitomi, in the invitation, it said someone might lose their life, right?[JA] ひとみちゃん 招待状には 命をう可能性があるって 書いてあったんだよね Emotions (2017)
Excuse me.[JA] (ドアが開く音) (刑事)礼しますよ Disbanded (2017)
Full of causes for concern (play a trick on resentment Who's down?[CN] WHAT'S UP不安因素超多 犯罪永远不会消 Scorn (2007)
Well, there's nothing tougher than losing a parent.[CN] - 没有比去父母更难过的事了 Dennis and Dee's Mom Is Dead (2007)
Miss Takada. I'm very sorry.[CN] 是的,高田小姐,我礼了 Scorn (2007)
We're venting because we're frustrated.[CN] 我们发泄是因为我们非常 Dennis and Dee's Mom Is Dead (2007)
Excuse me.[JA] (ひとみ)礼します (慎)あっ... Emotions (2017)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
効日時表示[しっこうにちじひょうじ, shikkounichijihyouji] expiry date indication [Add to Longdo]
敗判定[しっぱいはんてい, shippaihantei] fail verdict [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[うしなう, ushinau] verlieren [Add to Longdo]
[しっつい, shittsui] Verlust, Einbusse [Add to Longdo]
[しつれん, shitsuren] unglueckliche_Liebe [Add to Longdo]
[しつい, shitsui] Enttaeuschung, Entmutigung [Add to Longdo]
[しっぱい, shippai] Misserfolg, Misslingen [Add to Longdo]
[しつぼう, shitsubou] Enttaeuschung [Add to Longdo]
[しつぎょう, shitsugyou] Arbeitslosigkeit [Add to Longdo]
[しつれい, shitsurei] Unhoeflichkeit [Add to Longdo]
[しっしん, shisshin] Ohnmacht, Bewusslosigkeit [Add to Longdo]
[しっきゃく, shikkyaku] seine_Stellung_verlieren [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top