Search result for

(72 entries)
(0.0101 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -多-, *多*
Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[おおい, ooi] (adj) (จำนวน) มาก
[たぶん, tabun] (n adv) คาดว่าจะ, อาจจะ, สงสัยจะ
[たすう, tasuu] (n) จำนวนมาก
神教[たしんきょう, tashinkyou] (n) ศาสนาประเภทพหุเทวนิยม (นับถือพระเจ้าหลายองค์)

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[たさい, tasai] หลากหลาย, หลายประเภท, แตกต่างกัน
様性[たようせい, tayousei] (n ) ความหลากหลาย

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
[たねん, tanen] Thai: หลายปี English: many years

Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[多, duō, ㄉㄨㄛ] much, many, multi-; more than, over
Radical: Decomposition: 夕 (xī ㄒㄧ)  夕 (xī ㄒㄧ) 
Etymology: [ideographic] Two nights 夕, suggesting many,  Rank: 61

Japanese-English: EDICT Dictionary
[た, ta] (n,pref) multi-; (P) [Add to Longdo]
々;[たた, tata] (adv) very much; very many; more and more [Add to Longdo]
[おおい, ooi] (adj-i) many; numerous; (P) [Add to Longdo]
かれ少なかれ[おおかれすくなかれ, ookaresukunakare] (exp) to a greater or lesser extent (degree); more or less [Add to Longdo]
[おおく, ooku] (adv) many; much; largely; abundantly; mostly [Add to Longdo]
くの場合[おおくのばあい, ookunobaai] (n) in many cases [Add to Longdo]
くの中から選ぶ[おおくのなかからえらぶ, ookunonakakaraerabu] (exp,v5b) to choose among many things [Add to Longdo]
ければい程よい;ければい程良い[おおければおおいほどよい, ookerebaooihodoyoi] (exp) the more, the better [Add to Longdo]
すぎる;過ぎる[おおすぎる, oosugiru] (v1) (See 少なすぎる) to be too numerous; to be too much [Add to Longdo]
とする[たとする, tatosuru] (exp,vs-i) to appreciate; to be thankful [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[duō shǎo, ㄉㄨㄛ ㄕㄠˇ, ] number; amount; somewhat, #694 [Add to Longdo]
[duō shao, ㄉㄨㄛ ㄕㄠ˙, ] how much; how many; which (number); as much as, #694 [Add to Longdo]
[duō cì, ㄉㄨㄛ ㄘˋ, ] many times; repeatedly, #1,846 [Add to Longdo]
[duō nián, ㄉㄨㄛ ㄋㄧㄢˊ, ] many years, #2,024 [Add to Longdo]
[duō zhǒng, ㄉㄨㄛ ㄓㄨㄥˇ, / ] many kinds of; multiple; diverse; multi-, #2,099 [Add to Longdo]
[duō me, ㄉㄨㄛ ㄇㄜ˙, / ] how (wonderful etc); what (a great idea etc); however (difficult it may be etc), #2,862 [Add to Longdo]
[duō shù, ㄉㄨㄛ ㄕㄨˋ, / ] majority; most, #3,030 [Add to Longdo]
[duō jiǔ, ㄉㄨㄛ ㄐㄧㄡˇ, ] how long?, #3,924 [Add to Longdo]
[duō ge, ㄉㄨㄛ ㄍㄜ˙, / ] many; multiple; multi- (faceted, ethnic etc), #4,025 [Add to Longdo]
年来[duō nián lái, ㄉㄨㄛ ㄋㄧㄢˊ ㄌㄞˊ, / ] for the past many years, #5,580 [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Hey, you shut up! You talk too much, the gangster said.「おい、だまれ。口数がいぞ」とそのギャングの一味が言った。 [M]
"Do you want another cup of coffee?" "Sure, make mine on the small side but be generous with my brother's."「コーヒーのお替わりいる?」「うん、ぼくのは少なめ、弟のにはめについでね」 [M]
"You see," said the elder brother, "I was right. Here I have lived quietly and well, while you, though you may have been a king, have seen a great deal of trouble."「どうだ」と兄はいった。「わたしは正しかった。ここで私が静かに良い生活をしていた。ところが一方、あなたは王になったけれども、くの苦労をした。」
"Act now!" he said, and in addition to his obvious meaning, he hinted that there were number of other important reasons why immediate action was needed.「今、行動を起こせ」という、それが伝える実際的な意味に加えて、即座の行動がなぜ重要であるかというくの理由をも、言外に示唆していたのであった。
A thousand dollars is a large sum.1000ドルというのは、額の金だ。
We have a lot of very fine days in October.10月には快晴の日がい。
I hope I'll have learned a great deal about it in ten years.10年もすればそれについてくのことを学べると思う。
A boy of seventeen is often as tall as his father.17歳の男の子は、父親と同じくらいの背のあるものがい。
During the Depression in the 1930's, many wealthy people lost everything in the stock market crash.1930年代の恐慌の間、くの金持ちが株式市場の崩壊で全てを失った。
During the 19th century, many inventions were developed.19世紀にはくの発明がなされることになった。
As one gesture can have many different meanings, so many different gestures can have the same meaning.1つのしぐさが様々な意味があるのと同じようにくの異なったしぐさが同一の意味を持つ事もある。
January 1st is the day when many Japanese go to the shrine.1月1日はくの日本人が神社にお参りする日です。

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I compared it with some moments I have had[JA] 今年は 自分が不完全な 状態がかったわ  ()
I know that many trans people have a very troubled relationship with their bodies.[JA] トランスジェンダーの中には 体の悩みを抱えてる人が とてもいのよ  ()
you're a novelist, Shin Michima.[CN] 今后也请你指教 Confrontation (2017)
I'll get my courage up again and ask you to sleep with me, okay?[CN] 那两个人值少钱呢? Confrontation (2017)
I know! Lots of people buy things on the Internet nowadays.[JA] (ひとみ) ほら でもさ 最近は ネットで買う人もいしさ... Appeal (2017)
Cam F. Awesome is America's all-time winningest amateur boxer.[JA] キャム・F・オーサムは アマチュア最勝者 CounterPunch (2017)
The fighters are getting paid like drunken sailors wanna be paid.[JA] ボクサーは 額の報酬を受け取る CounterPunch (2017)
You lied earlier, didn't you?[CN] 都怪她那没用的直觉和余的好奇心 Confrontation (2017)
I do not trust people with a lot of opinions.[JA] 私は 結論のい人間は 信用しないことにしてるので Absolute (2017)
If we make this deal, even more people will read your novels.[JA] これが決まれば 更にくの人たちに 道間さんの小説を読んでもらえます Reason (2017)
It's because my father is a murderer.[CN] 活着就一定要有这么 理由或理论才行吗? Emotions (2017)
Thank you so much.[CN] 这都亏有你一直坚定不移地相信我 陪伴着我 Confrontation (2017)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
オクテット[たオクテット, ta okutetto] multi-byte, multi-octet [Add to Longdo]
バイト文字[たバイトもじ, ta baito moji] multibyte character [Add to Longdo]
機能[たきのう, takinou] multifunction, multipurpose [Add to Longdo]
義語[たぎご, tagigo] polyseme [Add to Longdo]
義性[たぎせい, tagisei] polysemy [Add to Longdo]
元接続[たげんせつぞく, tagensetsuzoku] multiple-access (e.g. TDMA, CDMA) [Add to Longdo]
元分類体系[たげんぶんるいたいけい, tagenbunruitaikei] multidimensional classification system [Add to Longdo]
言語サポート[たげんごサポート, tagengo sapo-to] multilingual support [Add to Longdo]
言語シソーラス[たげんごシソーラス, tagengo shiso-rasu] multilingual thesaurus [Add to Longdo]
言語対応[たげんごたいおう, tagengotaiou] multilingual support [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[おおい, ooi] viel, viele, gross [Add to Longdo]
元的[たげんてき, tagenteki] pluralistisch [Add to Longdo]
[たこう, takou] poroes [Add to Longdo]
[たか, taka] Quantitaet, -Zahl,-Anzahl, -Betrag [Add to Longdo]
[たしょう, tashou] viel_oder_wenig, mehr_oder_weniger [Add to Longdo]
[たそう, tasou] vielschichtig [Add to Longdo]
[たさい, tasai] vielfarbig, bunt [Add to Longdo]
[たぼう, tabou] (sehr) beschaeftigt [Add to Longdo]
[たさい, tasai] vielseitig_begabt [Add to Longdo]
[たすう, tasuu] grosse_Menge, Mehrheit [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top