Search result for

(85 entries)
(0.014 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -外-, *外*
Japanese-Thai: Longdo Dictionary
国人[がいこくじん, gaikokujin] (n) ชาวต่างชาติ
[がいしょう, gaishou] (n) รัฐมนตรีต่างประเทศ
[げか, geka] (n) แผนกศัลยกรรม

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
務省[がいむしょう, gaimushou] (n) กระทรวงการต่างประเทศ
務省[がいむしょう, gaimushou] (n) กระทรวงการต่างประเทศ
[がいかん, gaikan] (n) ลักษณะภายนอก
[がいしゅつ, gaishutsu] (n) ออกไปข้างนอก
[がいかく, gaikaku] กำแพงด้านนอก ผนังด้านนอก
科医[gekai] ศัลยแพทย์
出禁止令[かいしゅつきんしれい, kaishutsukinshirei] (n ) Curfew หรือ กฏอัยการศึก - ห้ามออกจากบ้านหลังเวลาที่กำหนด

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
れる[はずれる, hazureru] Thai: หลุด English: to be disconnected
れる[はずれる, hazureru] Thai: ผิดแผกไป English: to get out of place (vi)
[がいき, gaiki] Thai: อากาศภายนอก English: open air
交官[がいこうかん, gaikoukan] Thai: ผู้เจรจาทางการทูต English: diplomat
[がいまい, gaimai] Thai: ข้าวนำเข้าจากต่างประเทศ English: foreign rice
[がいこう, gaikou] Thai: การฑูตระหว่างประเทศ English: diplomacy
[がいはく, gaihaku] Thai: การไปค้างคืนนอกบ้าน English: spending night away from home
[がいぶ, gaibu] Thai: ภายนอก English: the outside
[がいぶ, gaibu] Thai: ด้านนอก
来語[がいらいご, gairaigo] Thai: คำที่มีที่มาจากภาษาอื่นแล้วนำมาใช้ในภาษาตน English: borrowed word

Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[外, wài, ㄨㄞˋ] out, outside, external; foreign; in addition
Radical: Decomposition: 夕 (xī ㄒㄧ)  卜 (bo ㄅㄛ˙) 
Etymology: [ideographic] Night-time 夕 divinations 卜; the supernatural, the foreign

Japanese-English: EDICT Dictionary
[そと, soto] (n-suf) (See 専門) outside of; not covered by [Add to Longdo]
[そと, soto] (n) (1) outside; exterior; (2) open air; (3) other place; (P) [Add to Longdo]
(P);他[ほか, hoka] (adj-no,n,n-adv) other (esp. places and things); the rest; (P) [Add to Longdo]
[はずす, hazusu] (v5s,vt) (1) to unfasten; to undo; (2) to remove; to take off; to deinstall; (3) to leave; to step out; to slip away; (4) (ant [Add to Longdo]
で遊ぶ[そとであそぶ, sotodeasobu] (v5b) to play outdoors [Add to Longdo]
なる[そとなる, sotonaru] (adj-f) (See 内なる) outer (self, etc.); external (conflict, tension, competition, etc.) [Add to Longdo]
に(P);他に[ほかに, hokani] (adv) in addition; besides; (P) [Add to Longdo]
[はずれ, hazure] (n,suf) (1) end; verge; extremity; tip; outskirts; (2) miss; failure; (P) [Add to Longdo]
れる[はずれる, hazureru] (v1,vi) to be disconnected; to get out of place; to be off; to be out (e.g. of gear); (P) [Add to Longdo]
を探す[ほかをさがす, hokawosagasu] (exp,v5s) to search somewhere else [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[wài, ㄨㄞˋ, ] outside; in addition; foreign; external [Add to Longdo]
[wài shì, ㄨㄞˋ ㄕˋ, ] foreign affairs [Add to Longdo]
事处[wài shì chù, ㄨㄞˋ ㄕˋ ㄔㄨˋ, / ] Foreign Affairs Office (at a university); Foreign Affairs Department [Add to Longdo]
[wài jiāo, ㄨㄞˋ ㄐㄧㄠ, ] diplomacy; diplomatic; foreign affairs [Add to Longdo]
交事务[wài jiāo shì wù, ㄨㄞˋ ㄐㄧㄠ ㄕˋ ˋ, / ] foreign affairs [Add to Longdo]
交大臣[wài jiāo dà chén, ㄨㄞˋ ㄐㄧㄠ ㄉㄚˋ ㄔㄣˊ, ] Foreign Secretary; (UK) Secretary of State for Foreign and Commonwealth Affairs [Add to Longdo]
交学院[Wài jiāo Xué yuàn, ㄨㄞˋ ㄐㄧㄠ ㄒㄩㄝˊ ㄩㄢˋ, / ] China Foreign Affairs University [Add to Longdo]
交官[wài jiāo guān, ㄨㄞˋ ㄐㄧㄠ ㄍㄨㄢ, ] diplomat [Add to Longdo]
交家[wài jiāo jiā, ㄨㄞˋ ㄐㄧㄠ ㄐㄧㄚ, ] a diplomat [Add to Longdo]
交手腕[wài jiāo shǒu wàn, ㄨㄞˋ ㄐㄧㄠ ㄕㄡˇ ㄨㄢˋ, ] diplomatic [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Get out.に出ろ。
She said to me, 'I'll go out and buy cookies.'へ行ってクッキーを買ってくるわ」、と彼女は私に言った。 [F]
"Act now!" he said, and in addition to his obvious meaning, he hinted that there were number of other important reasons why immediate action was needed.「今、行動を起こせ」という、それが伝える実際的な意味に加えて、即座の行動がなぜ重要であるかという多くの理由をも、言に示唆していたのであった。
What does "resident alien" mean?「居住国人」とは、どういう意味ですか。
You can go out, as long as you promise to be back by 11 o'clock.11時までに帰ってくると約束してくれるのなら出してよろしい。
After 1639 Japan closed the door to foreign cuisine.1639年以降日本は国料理に対して門戸を閉ざした。
Rows of houses, each of them different and pleasing with their spacious gardens, are replaced by purely functional blocks of flats which have nothing more to commend them than over-praised 'modern conveniences'.一つ一つ違っていて、広々とした庭があって魅力的な家並が、もっぱら機能だけを追求したマンションにとって代わられるが、このマンションには、行き過ぎを思えるほど賞賛される「現代の便利な設備」以に褒めるべき点はないのである。
Many young women in their 20s plan to go abroad during their summer holidays.20代の若い女性の中には、夏休みに海旅行にでたいと思う人も多い。
Two hundred fifty kilograms is an extraordinary weight even for a sumo wrestler.250キロというのは相撲取りとしても並れた体重だ。
I met two foreigners, one was from Canada, and the other from England.2人の国人にあったが、1人はカナダから来た人で、もう1人はイギリスから来た人だ。
I had an ectopic pregnancy two years ago.2年前に子宮妊娠をしました。
The second argument deals with the naturalization of foreign workers in Japan.2番目の議論は日本の国人労働者の帰化に関するものである。

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I'm going to take a bath now.[CN] 虽然我完全没有发现 她在面有婚 Values (2017)
It won grand prize![CN] 母亲的遇对象 土井守 Values (2017)
I believe only Nanaka can play the heroine.[JA] 僕も ヒロインは菜々果さん以 ありえないと思っていました Disbanded (2017)
We came here to try to get out and it seems like...[JA] に出ようと 思ったんだけど...  ()
I must be more prudish than I thought.[JA] 私って意と保守的ね  ()
Maybe to you they are.[CN] 虽然这么说有点失礼 但就算是畅销作家的女儿 也是个行人吧 Appeal (2017)
I would turn pro. I mean, might as well get paid for it.[CN] 只要有拳击手严重受伤 哪怕是因为意的撞头而受伤 那他们就出局了 CounterPunch (2017)
Except for death.[JA] 死ぬこと以はね Absolute (2017)
Oh, that's right.[CN] 根据报警的邻居表示 火势以一楼的房间为中心 猛烈向延烧 Disbanded (2017)
Don't know who he is. Uh, don't know what he looks like.[JA] それ以のことは 何も知らない CounterPunch (2017)
Maybe they thought they wouldn't die.[CN] 除了那个女人之 Confrontation (2017)
I'm home.[CN] 除了死亡之 Absolute (2017)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
[はずす, hazusu] to deinstall, to undo, to take off [Add to Longdo]
因損失時間[がいいんそんしつじかん, gaiinsonshitsujikan] environmental loss time, external loss time [Add to Longdo]
観と感触[がいかんとかんしょく, gaikantokanshoku] look & feel [Add to Longdo]
形寸法[がいけいすんぼう, gaikeisunbou] external dimensions [Add to Longdo]
[がいけい, gaikei] outer diameter [Add to Longdo]
[がいじ, gaiji] external character [Add to Longdo]
字番号[がいじばんごう, gaijibangou] external character number [Add to Longdo]
字符号[がいじふごう, gaijifugou] external character code [Add to Longdo]
[がいすん, gaisun] external dimensions [Add to Longdo]
付け[そとづけ, sotoduke] external (a-no) [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[ほか, hoka] Aussenseite, draussen [Add to Longdo]
[ほか, hoka] ein_anderer, ein_weiterer [Add to Longdo]
[はずす, hazusu] loesen, sich_loesen, verfehlen [Add to Longdo]
れる[はずれる, hazureru] loesen, sich_loesen, verfehlen [Add to Longdo]
[がいこう, gaikou] Aussenpolitik, Diplomatie [Add to Longdo]
交官[がいこうかん, gaikoukan] Diplomat [Add to Longdo]
[がいじん, gaijin] Auslaender [Add to Longdo]
人向け[がいじんむけ, gaijinmuke] fuer_Auslaender [Add to Longdo]
[がいしゅつ, gaishutsu] ausgehen [Add to Longdo]
務省[がいむしょう, gaimushou] Aussenministerium [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top