Search result for

(82 entries)
(0.0129 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -基-, *基*
Longdo Dictionary ภาษาญี่ปุ่น (JP) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
礎工事[きそこうじ] (n ) Basic Construction

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
づく[もとづく, motoduku] (vt) มีพื้นฐานจาก,อ้างอิงจาก
[きばん, kiban] (n) พี้นฐาน
[きそ, kiso] (n) พื้นฐาน

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[きばん, kiban] (n) แผ่นวงจรไฟฟ้า , See also: S. Printed Circuit Board (PCB),
準偏差[きじゅんへんさ, kijunhensa] (n) ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน
本給[きほんきゅう, kihonkyuu] (n ) เงินเดือนพื้นฐาน
礎工事[きそこうじ, kisokouji] (n ) พื้นฐานงานก่อสร้าง
礎工事[きそこうじ, kisokouji] (n ) งานรากฐาน (การก่อสร้างฐานรากของโครงสร้างอาคาร)

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
[きほん, kihon] Thai: รากฐาน
[きほん, kihon] Thai: มาตรฐาน English: standard
[きほん, kihon] Thai: พื้นฐาน English: foundation
づく[もとづく, motoduku] Thai: ยึดตาม English: to base on
[きじゅん, kijun] Thai: มาตรฐาน English: standard
[きじゅん, kijun] Thai: บรรทัดฐาน English: basis
[きじゅん, kijun] Thai: หลักเกณฑ์ English: criteria
[きじゅん, kijun] Thai: แนวทางปฏิบัติ English: norm

Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[基, jī, ㄐㄧ] foundation, base
Radical: Decomposition: 其 (qí ㄑㄧˊ)  土 (tǔ ㄊㄨˇ) 
Etymology: [pictophonetic] earth

Japanese-English: EDICT Dictionary
[もとい, motoi] (n) (1) {chem} (See 官能) group; (2) (See 遊離) (free) radical; (ctr) (3) counter for installed or mounted objects (e.g. stone lanterns, gravestones) [Add to Longdo]
[もとい, motoi] (n) (1) (arch) basis; foundation; (2) cause [Add to Longdo]
いて[もとづいて, motoduite] (exp) (See づく) based on; grounded on [Add to Longdo]
ずく[もとずく(ik), motozuku (ik)] (v5k) (See づく) to be grounded on; to be based on; to be due to; to originate from [Add to Longdo]
づく(P);付く;く(io)[もとづく, motoduku] (v5k,vi) to be grounded on; to be based on; to be due to; to originate from; (P) [Add to Longdo]
[きいん, kiin] (n,vs) cause; origin [Add to Longdo]
[きおん, kion] (n) fundamental tone (note); keynote [Add to Longdo]
[きかん, kikan] (n) mainstay; nucleus; key; (P) [Add to Longdo]
幹システム[きかんシステム, kikan shisutemu] (n) {comp} core system [Add to Longdo]
幹業務[きかんぎょうむ, kikangyoumu] (n) mission-critical task; business-critical matter [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[jī, ㄐㄧ, ] base; foundation; basic; radical (chem.) [Add to Longdo]
加利[Jī jiā lì, ㄐㄧ ㄐㄧㄚ ㄌㄧˋ, ] Kigali (capital of Rwanda) [Add to Longdo]
[jī yīn, ㄐㄧ , ] gene [Add to Longdo]
因修改[jī yīn xiū gǎi, ㄐㄧ ㄒㄧㄡ ㄍㄞˇ, ] genetic modification [Add to Longdo]
因图谱[jī yīn tú pǔ, ㄐㄧ ㄊㄨˊ ㄆㄨˇ, / ] mapping of genome [Add to Longdo]
因型[jī yīn xíng, ㄐㄧ ㄒㄧㄥˊ, ] genotype [Add to Longdo]
因学[jī yīn xué, ㄐㄧ ㄒㄩㄝˊ, / ] genetics [Add to Longdo]
因工程[jī yīn gōng chéng, ㄐㄧ ㄍㄨㄥ ㄔㄥˊ, ] genetic engineering [Add to Longdo]
因扩大[jī yīn kuò dà, ㄐㄧ ㄎㄨㄛˋ ㄉㄚˋ, / ] gene amplification [Add to Longdo]
因染色体异常[jī yīn rǎn sè tǐ yì cháng, ㄐㄧ ㄖㄢˇ ㄙㄜˋ ㄊㄧˇ ㄧˋ ㄔㄤˊ, / ] genetic chromosome abnormality [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
The 21st century is going to be based on economic power.21世紀は経済力を盤とするようになるだろう。
You have a personal tax exemption of 500,000 yen.50万円の個人礎控除がある。
IMF stands for International Monetary Fund.IMFというのは国際通貨金を表している。
Accepting the other's norms is submitting to the other's power.あいての準を受け入れるのは、そのあいての力に服従することだ。
You will be paid a stable base salary plus commissions on sale.あなたの給与は一定の本給に販売手数料が加算されます。
Some species gradually develop elaborate repertoires of dozens or even hundreds of variants of a basic song.いくつかの種は本の歌に対する何十、いや何百もの変化形をもつ洗練されたレパートリーを次第に発展させていく。
You must not base your estimation of a person on rumor alone.うわさだけにづいて人の評価をしてはならない。
Most funny stories are based on comic situations.おもしろい話しのほとんどがこっけいな場面をにしている。
You had better act upon his advice.きみは彼の忠告にづいて行動するほうがよい。 [M]
The standards for admission to this school are very high.この学校の入学準はとても高い。
Don't fail to learn these basic words by heart.この本単語は必ず暗記しなさい。
There is a military base near here.この近くに軍の地がある。

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
A feeling that drives souls towards what seems beautiful, true and fair to them, constituting the object of our affection.[JA] "人が抱く感情である" "愛情のとなるもの"  ()
What does she just, like, get-- You're right there.[CN] 阿里斯的阿里斯腱就是腱 Louis C.K. 2017 (2017)
Mr. Moriguchi?[CN] 只要有我需要的最本大小就够了 Disbanded (2017)
Having a company car is a basic human right.[JA] 社用車を持つことは 本的人権です Sexy Rollercoasters (2017)
♪ Find us a dream that don't ask no questions... ♪[JA] 地に着いた The Widow Maker (2017)
It was... They were my adaptations.[JA] 私自身がになってるの  ()
And when I looked, they were all friends of mine.[CN] 我刚进阿尔曼多金会就读时 有很多酷儿 艺术气息很浓厚  ()
But based on the images we have seen so far, we can speculate that the number of fatalities could easily be within the 100 range...[JA] しかし ,画像にづいて 私たちは今まで見てきましたが , 私たちはそれを推測することができます 死者の数 簡単に100の範囲内にすることができます... 6:00 p.m.-7:00 p.m. (2017)
The strategy remains the same, in this, the most elemental of martial arts:[JA] 格闘技であるボクシングの 最も本的な戦術は CounterPunch (2017)
Stephanie needed what I gave her.[CN] 我早就告诉过你要给公司定好 Mudmare (2017)
She said, "How come his mother didn't just dip him again?[CN] 這就是我們說的阿里斯腱 你的致命弱點 Louis C.K. 2017 (2017)
A lot of what we do is based off of what she's done for many years.[JA] テキサスのバーベキューの 本と言っていい Barbecue (2017)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
幹システム[きかんシステム, kikan shisutemu] core system [Add to Longdo]
幹業務[きかんぎょうむ, kikangyoumu] business-critical (a-no), mission-critical [Add to Longdo]
幹業務データ[きかんぎょうむデータ, kikangyoumu de-ta] mission critical data [Add to Longdo]
[きじゅん, kijun] criterion [Add to Longdo]
準クロック[きじゅんんクロック, kijunn kurokku] reference clock [Add to Longdo]
準縁[きじゅんえん, kijun'en] reference edge, guide edge [Add to Longdo]
準化[きじゅんか, kijunka] scaling (vs) [Add to Longdo]
準形式[きじゅんけいしき, kijunkeishiki] canonical format [Add to Longdo]
準試験[きじゅんしけん, kijunshiken] benchmark (test) [Add to Longdo]
準時点[きじゅんじてん, kijunjiten] Epoch [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[もと, moto] Grundlage, Basis, Fundament, Ursprung [Add to Longdo]
[もと, moto] Grundlage, Basis, Fundament, Ursprung [Add to Longdo]
[きち, kichi] Basis, Stuetzpunkt [Add to Longdo]
[きほん, kihon] Grund, Grundlage, Fundament, Norm [Add to Longdo]
[きじゅん, kijun] Norm, Basis, Grund [Add to Longdo]
[きばん, kiban] Grundlage, Basis [Add to Longdo]
[きせき, kiseki] Grundstein [Add to Longdo]
[きそ, kiso] Grundlage, Fundament [Add to Longdo]
礎工事[きそこうじ, kisokouji] Grundbau, Grundlegung [Add to Longdo]
礎知識[きそちしき, kisochishiki] Grundkenntnisse [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top