Search result for

(93 entries)
(0.2073 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -地-, *地*
Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[ちじょう, chijou] (n) พื้นดิน
下鉄[ちかてつ, chikatetsu] (n) รถไฟใต้ดิน
[じもと, jimoto] (n) ท้องถิ่น
[ちてん, chiten] (n) จุดที่
[じごく, jigoku] (n) นรก, See also: A. 天国, 極楽,
[ちきゅう, chikyuu] (n) โลก
球上[ちきゅうじょう, chikyuujou] (adj) บนพื้นโลก, บนโลก
[ちり, chiri] (n) ภูมิศาสตร์
理学[ちりがく, chirigaku] (n) ภูมิศาสตร์
[じしん, jishin] (n) แผ่นดินไหว

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
球温暖化[ちきゅうおんだんか, chikyuuondanka] สภาวะโลกร้อน
[ちか,chika, chika ,chika] (n ) ใต้ดิน
下鉄[ちかてつ, chikatetsu, chikatetsu , chikatetsu] (n ) รถไฟฟ้าใต้ดิน
方交付税[ちほうこうふぜい, chihoukoufuzei] (n ) เงินอุดหนุนประเภทหนึ่งที่ให้แก่องค์กรปกครองท้องถิ่น เพื่อเป็นการประกันว่าองค์กรปกครองท้องถิ่นสามารถให้บริการขั้นพื้นฐานแก่ประชาชนในท้องถิ่นได้ โดยองค์กรปกครองท้องถิ่นที่มีรายได้น้อย จะได้เงินอุดหนุนประเภทนี้มากกว่าองค์กรปกครองท้องถิ่นที่มีรายได้มาก
方財政[ちほうザいせい, chihou za isei] (n ) การคลังท้องถิ่น
方自治法[chihoujichi hou] พระราชญัติว่าด้วยการปกครองตนเองของท้องถิ่น(พระราชบัญญัติที่ว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครองท้องถิ่น ประเภทต่างๆ เช่น จังหวัด เทศบาล และบทบาทหน้าที่ขององค์กรปกครองท้องถิ่นเหล่านั้นเป็นต้น)
震予知[じしんよち, jishinyochi] (n ) การพยากรณ์การเกิดแผ่นดินไหว
盤沈下[じばんちんか, jibanchinka] การทรุดตัวของพื้นดิน

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
[ちいき, chiiki] Thai: พื้นที่
[ちいき, chiiki] Thai: อาณาเขต English: region
[じぬし, jinushi] Thai: เจ้าของที่ดิน English: landlord
[ちほう, chihou] Thai: ภูมิภาค
[ちほう, chihou] Thai: ท้องถิ่น
[じめん, jimen] Thai: ผิวหน้าดิน
[じめん, jimen] Thai: พื้นดิน
[ちか, chika] Thai: ชั้นใต้ดิน English: basement
[ちか, chika] Thai: ใต้ดิน English: underground
[ちず, chizu] Thai: แผนที่ English: map

Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[地, de, ㄉㄜ˙] earth, ground, soil; land, region; structural particle used before a verb
Radical: Decomposition: 土 (tǔ ㄊㄨˇ)  也 (yě ㄧㄝˇ) 
Etymology: [pictophonetic] earth

Japanese-English: EDICT Dictionary
[ち, chi] (n) (1) (abbr) ground; land; earth; soil; (2) the region in question; the local area; (3) skin; (4) texture; fabric; material; weave; (5) base; background; (6) one's true nature; (7) narrative (i.e. descriptive part of a story); (8) real life; actuality; (9) (in the game of go) captured territory; (10) (See 謡) noh chorus; (11) (in Japanese dance) accompaniment music; (12) (in Japanese music) basic phrase (usu. repetitive); (13) base part (of multiple shamisens) [Add to Longdo]
[ち, chi] (n,n-suf) (1) earth; ground; land; soil; (2) place; (3) territory; (4) (See 天無用) bottom (of a package, book, etc.); (5) (See 五大・1,土・ど・2) earth (one of the five elements); (P) [Add to Longdo]
が出る[じがでる, jigaderu] (exp,v1) to reveal one's true colors (colours); to betray oneself [Add to Longdo]
でいく;で行く;でゆく[じでいく(でいく;で行く);じでゆく(で行く;でゆく), jideiku ( chi deiku ; chi de iku ); jideyuku ( chi de iku ; chi deyuku )] (v5k-s) to do for real; to do in real life; to carry (a story) into actual practice (practise) [Add to Longdo]
に足の着いた[ちにあしのついた, chiniashinotsuita] (exp,adj-f) realistic; practical [Add to Longdo]
の果て[ちのはて, chinohate] (exp) end of the earth [Add to Longdo]
の詰んだ[じのつんだ, jinotsunda] (n) of close texture [Add to Longdo]
の文[じのぶん, jinobun] (n) descriptive (narrative) part [Add to Longdo]
の卵[じのたまご, jinotamago] (n) local eggs; farm-fresh eggs [Add to Longdo]
の利[ちのり, chinori] (n) locational advantage; advantageous position [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[de, ㄉㄜ˙, ] -ly; structural particle: used before a verb or adjective, linking it to preceding modifying adverbial adjunct [Add to Longdo]
[dì, ㄉㄧˋ, ] earth; ground; field; place; land [Add to Longdo]
[dì shang, ㄉㄧˋ ㄕㄤ˙, ] on the ground; on the floor [Add to Longdo]
[dì xià, ㄉㄧˋ ㄒㄧㄚˋ, ] underground; subterranean; covert [Add to Longdo]
下室[dì xià shì, ㄉㄧˋ ㄒㄧㄚˋ ㄕˋ, ] basement; cellar [Add to Longdo]
下核爆炸[dì xià hé bào zhà, ㄉㄧˋ ㄒㄧㄚˋ ㄏㄜˊ ㄅㄠˋ ㄓㄚˋ, ] nuclear underground burst; underground nuclear explosion [Add to Longdo]
下核试验[dì xià hé shì yàn, ㄉㄧˋ ㄒㄧㄚˋ ㄏㄜˊ ㄕˋ ㄧㄢˋ, / ] underground nuclear test [Add to Longdo]
下水[dì xià shuǐ, ㄉㄧˋ ㄒㄧㄚˋ ㄕㄨㄟˇ, ] groundwater [Add to Longdo]
下通道[dì xià tōng dào, ㄉㄧˋ ㄒㄧㄚˋ ㄊㄨㄥ ㄉㄠˋ, ] underpass; subway; tunnel [Add to Longdo]
下铁路[dì xià tiě lù, ㄉㄧˋ ㄒㄧㄚˋ ㄊㄧㄝˇ ㄌㄨˋ, / ] subway [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
"I sailed around the Mediterranean in a schooner when I was seventeen," she recited slowly and carefully.「17歳の時スクーナー船で中海を航海したわ」彼女はゆっくりと注意深く言う。 [F]
"How do you find your washing-machine?" "Not so bad."「その洗濯機の使い心はどうですか」「まあまあです」 [F]
"Besides," she says, "it doesn't cost much when you think it's the other side of the world.「それに、球の反対側だと考えればそんなに高くはないわよ」と言う。 [F]
The policemen were assigned to patrol that area.10人の警官がその域のパトロールについた。
The map on page 11 looks very strange. Turn it upside down. Then it becomes a familiar map to you.11ページの図はとても奇妙に見える。逆さまにしてみると、見慣れた図になる。
Subway fares will be raised as of April 1st, 1999.1999年4月1日より下鉄運賃費が値上げになります。
A dry leaf fell to the ground.1枚の枯れ葉が面に落ちた。
A few months later they return to their breeding grounds in the Arctic.2、3ヶ月後、彼らは北極にある繁殖へと戻っていきます。
For three hundred years they have farmed the surrounding land.300年間、彼らは周囲の土を耕作してきた。
Three men jumped out, rolled an old mower down the ramp.3人の男が飛び降り、古い芝刈り機をトラックと面にかけた板で降ろした。
Fifty years ago anyone could have bought the land.50年前だったら、だれでもその土を買えただろう。
The seventy year old man kept his twenty year old wife at home all the time; he had a dog in the manger attitude.70才の老人は20才の妻をつねに家において離さなかった。その老人は底意が悪かった。

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
First of all, I was thinking of... getting rid of that land the house was on.[JA] まずは あの家を... 土を 処分しようかと Disbanded (2017)
Winning the Golden Gloves was huge.[JA] 方の大会でも重要だ CounterPunch (2017)
I mean, something would have to have drastically changed.[CN] 我是說 是天翻覆的巨變 Whiskey Tango Foxtrot (2013)
We think whoever's calling the shots has a cell working there.[CN] 我們認為操縱這一切的人 在那兒有個基 Whiskey Tango Foxtrot (2013)
Uh, trace amounts like that would be so small, you couldn't possibly determine exactly where...[CN] 這種痕跡的數量可能太小 你無法判定確切的點... Whiskey Tango Foxtrot (2013)
Well, yeah, now, but she did try and blow up the world, which is the number one criteria for an arch-nemesis.[CN] 就現在來說 她當初可打算把球轟爛啊 這是遭天譴的頭號標準 All the Time in the World (2013)
Then my life was written in detail, where I was born, where I went to school, the part-time jobs I had, my relationships and friends at the time, that I published my debut novel at age 26,[JA] 次に 僕の経歴が こと細かにつづられていて 出身 出身校 アルバイトを含む職歴 当時の交際相手や交友関係 Disbanded (2017)
Peter "Kid Chocolate" Quillin grew up here in Grand Rapids, Michigan.[JA] クイリンの元はミシガン州 グランドラピッズ CounterPunch (2017)
I have it locked safely away.[CN] 我把它安全存起來了 All the Time in the World (2013)
My father bought a piece of land in Juquehy and built a pre-fabricated house there.[JA] 父が 海の近くの土を買って プレハブの家を建てたの  ()
One of the most famous athletes in the world.[JA] 球上で最も強い男だ CounterPunch (2017)
He rides the subway, two hours, every day to Flatbush, Brooklyn, so he can train at the very last free boxing gym in New York City,[JA] 毎日2時間 下鉄で ブルックリンに通っている 目的は ニューヨーク最後の無料ジム 目的は ニューヨーク最後の無料ジム CounterPunch (2017)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
域コード[ちいきコード, chiiki ko-do] local code, area code [Add to Longdo]
域ベルオペレーティング会社[ちいきベルオペレーティングがいしゃ, chiiki beruopere-teingu gaisha] Regional Bell Operating Company (RBOC) (US) [Add to Longdo]
域ベル電話会社[たいいきベルでんわがいしゃ, taiiki beru denwagaisha] regional Bell operating company (RBOC) [Add to Longdo]
域競争[ちいききょうそう, chiikikyousou] local competition (between telephone service providers) [Add to Longdo]
域電話サービス[ちいきでんわサービス, chiikidenwa sa-bisu] local telephone service [Add to Longdo]
域電話会社[ちいきでんわがいしゃ, chiikidenwagaisha] local telephone company, RBOC (US) [Add to Longdo]
域郵便属性[ちいきゆうびんぞくせい, chiikiyuubinzokusei] local postal attributes [Add to Longdo]
球局[ちきゅうきょく, chikyuukyoku] earth station (for a satellite) [Add to Longdo]
上波[ちじょうは, chijouha] airborne signal [Add to Longdo]
上波放送[ちじょうはほうそう, chijouhahousou] airborne broadcasting (as opposed to cable, e.g.) [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[ち, chi] ERDE, LAND [Add to Longdo]
[ち, chi] -Erde, -Land [Add to Longdo]
[ち, chi] ERDE, LAND [Add to Longdo]
[ちか, chika] unterirdisch [Add to Longdo]
下茎[ちかけい, chikakei] unterirdischer_Stiel, Wurzelstock [Add to Longdo]
下街[ちかがい, chikagai] unterirdische_Ladenstrasse [Add to Longdo]
下鉄[ちかてつ, chikatetsu] U-Bahn [Add to Longdo]
[じぬし, jinushi] Grundbesitzer [Add to Longdo]
[ちい, chii] Stellung, Rang [Add to Longdo]
[じもと, jimoto] lokal, Orts- [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top