Search result for

在半年内 将害怕死亡的无名小说家 改造成染上杀意的畅销小说家

(1 entries)
(0.8899 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -在半年内 将害怕死亡的无名小说家 改造成染上杀意的畅销小说家-, *在半年内 将害怕死亡的无名小说家 改造成染上杀意的畅销小说家*
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I carefully, and occasionally forcefully, manipulated them.[CN] 在半年内 将害怕死亡的无名小说家 改造成染上杀意的畅销小说家 Confrontation (2017)

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

(zài)半年 (bàn nián) (nèi) (jiāng)害怕 (hài pà)死亡 (sǐ wáng) (de)无名 (wú míng)小说家 (xiǎo shuō jiā) 改造 (gǎi zào) (chéng)染上 (rǎn shàng)杀意 (shā yì) (de)畅销 (chàng xiāo)小说家 (xiǎo shuō jiā)

 


  

 
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo

    Discussions

  • Go to Top