Search result for

(76 entries)
(0.0155 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -土-, *土*
Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[とち, tochi] (n) ที่ดิน, ดิน
地台帳[とちだいちょう, tochidaichou] (n) โฉนดที่ดิน
木工学[どぼくこうがく, dobokukougaku] (n) วิศวกรรมโยธา
[みやげ, miyage] (n) ของขวัญ, ของฝาก

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[つち, tsuchi] ดิน
足厳禁[どそくげんいん, dosokugen'in] (n) ถอดรองเท้าก่อนเข้า(บ้าน)
地台帳[tochi daichou] (n) กิน
地局[とちきょく, tochikyoku] กรมที่ดิน
木工学[どぼくこうがく, dobokukougaku] วิศวกรรมโยธา
木工学[どぼくこうがく, dobokukougaku] (n ) วิศวกรรมโยธา
木工学者[どぼくこうがくしゃ, dobokukougakusha] (n ) วิศวกรโยธา
曜日[どようび, doyobi, doyoubi , doyobi] (n ) วันเสาร์

Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[在, zài, ㄗㄞˋ] at, in, on; to exist; used to indicate the present progressive tense
Radical: Decomposition: 才 (cái ㄘㄞˊ)  土 (tǔ ㄊㄨˇ) 
Etymology: [pictophonetic] earth,  Rank: 6
[地, de, ㄉㄜ˙] earth, ground, soil; land, region; structural particle used before a verb
Radical: Decomposition: 土 (tǔ ㄊㄨˇ)  也 (yě ㄧㄝˇ) 
Etymology: [pictophonetic] earth,  Rank: 21
[场, chǎng, ㄔㄤˇ] field, open space; market, square; stage
Radical: Decomposition: 土 (tǔ ㄊㄨˇ)  勿 (wù ˋ) 
Etymology: [pictophonetic] earth,  Rank: 249
[基, jī, ㄐㄧ] foundation, base
Radical: Decomposition: 其 (qí ㄑㄧˊ)  土 (tǔ ㄊㄨˇ) 
Etymology: [pictophonetic] earth,  Rank: 280
[城, chéng, ㄔㄥˊ] castle, city, town; municipality
Radical: Decomposition: 土 (tǔ ㄊㄨˇ)  成 (chéng ㄔㄥˊ) 
Etymology: [pictophonetic] earth,  Rank: 413
[增, zēng, ㄗㄥ] to increase; to expand; to augment; to add
Radical: Decomposition: 土 (tǔ ㄊㄨˇ)  曾 (céng ㄘㄥˊ) 
Etymology: [pictophonetic] earth,  Rank: 446
[土, tǔ, ㄊㄨˇ] soil, earth; items made of earth
Radical: Decomposition: 十 (shí ㄕˊ)  一 (yī ) 
Etymology: [pictographic] A lump of clay on a potter's wheel,  Rank: 515
[型, xíng, ㄒㄧㄥˊ] pattern, model, type; mold; law
Radical: Decomposition: 刑 (xíng ㄒㄧㄥˊ)  土 (tǔ ㄊㄨˇ) 
Etymology: [pictophonetic] earth,  Rank: 556
[境, jìng, ㄐㄧㄥˋ] boundary, frontier; area, region
Radical: Decomposition: 土 (tǔ ㄊㄨˇ)  竟 (jìng ㄐㄧㄥˋ) 
Etymology: [pictophonetic] earth,  Rank: 582
[坐, zuò, ㄗㄨㄛˋ] seat; to sit; to ride, to travel by
Radical: Decomposition: 从 (cóng ㄘㄨㄥˊ)  土 (tǔ ㄊㄨˇ) 
Etymology: [ideographic] Two people 从 sitting on the ground 土,  Rank: 611

Japanese-English: EDICT Dictionary
[に, ni] (n) (1) (abbr) (See 曜) Saturday; (2) (See 五行・1) earth (third of the five elements) [Add to Longdo]
[に, ni] (n) (arch) soil (esp. reddish soil) [Add to Longdo]
(P);地[つち(P);つし(地), tsuchi (P); tsushi ( chi )] (n) (1) earth; soil; dirt; (2) the earth (historically, esp. as opposed to the heavens); the ground; the land; (3) (See 鳥の子紙) low-quality torinoko-gami (containing mud); (4) (also written as 犯, 椎, 槌) (See 陰陽道) (period of) refraining from construction in the direction of the god of the earth (in On'youdou); (P) [Add to Longdo]
となる[つちとなる, tsuchitonaru] (exp,v5r) (See になる) to die; to become earth [Add to Longdo]
になる[つちになる, tsuchininaru] (exp,v5r) to die; to become earth [Add to Longdo]
に帰る[つちにかえる, tsuchinikaeru] (exp,v5r) (See になる) to die [Add to Longdo]
に埋める[つちにうめる, tsuchiniumeru] (exp,v1) to bury in the ground [Add to Longdo]
を均す[つちをならす, tsuchiwonarasu] (exp,v5s) to level the ground [Add to Longdo]
を固める[つちをかためる, tsuchiwokatameru] (exp,v1) to harden earth into a mass [Add to Longdo]
を被せる[つちをかぶせる, tsuchiwokabuseru] (exp,v1) to cover with earth [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[tǔ dì, ㄊㄨˇ ㄉㄧˋ, ] land; territory, #918 [Add to Longdo]
[tǔ, ㄊㄨˇ, ] earth; dust; clay; local; indigenous; crude opium; unsophisticated; surname Tu, #1,877 [Add to Longdo]
[tǔ rǎng, ㄊㄨˇ ㄖㄤˇ, ] soil, #5,456 [Add to Longdo]
[tǔ dòu, ㄊㄨˇ ㄉㄡˋ, ] potato, #6,543 [Add to Longdo]
耳其[Tǔ ěr qí, ㄊㄨˇ ㄦˇ ㄑㄧˊ, ] Turkey, #7,487 [Add to Longdo]
[tǔ fěi, ㄊㄨˇ ㄈㄟˇ, ] bandit, #15,899 [Add to Longdo]
[tǔ mù, ㄊㄨˇ ㄇㄨˋ, ] building; construction; civil engineering, #24,081 [Add to Longdo]
[Tǔ xīng, ㄊㄨˇ ㄒㄧㄥ, ] Saturn (planet), #24,731 [Add to Longdo]
[tǔ zhù, ㄊㄨˇ ㄓㄨˋ, ] aboriginal, #27,492 [Add to Longdo]
[tǔ shēng tǔ zhǎng, ㄊㄨˇ ㄕㄥ ㄊㄨˇ ㄓㄤˇ, / ] home grown; indigenous; native born and bred, #29,033 [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
"How about going to the movies on Saturday?" "I'd like to do."曜日に映画を見に行くのはどうですか」「行きたいですね」
There used to be a bridge between two river banks.2つの手の間に、むかし橋がかかっていた。
For three hundred years they have farmed the surrounding land.300年間、彼らは周囲の地を耕作してきた。
Fifty years ago anyone could have bought the land.50年前だったら、だれでもその地を買えただろう。
You should turn in your paper by next Saturday.あなたは、来週の曜日までに論文を提出すべきです。
Did you go to Ming's party last Saturday?あなたは先週の曜日ミンのパーティーに行きましたか。
That island is American territory.あの島はアメリカの領です。
America is a large country and its people are mobile.アメリカは国が広く、人々はよく移動する。
Angola was once a Portuguese territory.アンゴラはかつてポルトガルの領だった。
We have some local wine.いくつかこの地のワインもございます。
We cannot finish it before Saturday at best.いくらうまくいっても曜日までには終わらない。
Amy worked in the yard last Saturday.エイミーは先週の曜日に庭で働きました。

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
First of all, I was thinking of... getting rid of that land the house was on.[JA] まずは あの家を... 地を 処分しようかと Disbanded (2017)
It won grand prize![CN] 母亲的外遇对象 井守 Values (2017)
What would it take?[CN] 你看過去,看到一個人 坐在一輛滿是凹痕的色車裡 車窗用垃圾袋擋著 Louis C.K. 2017 (2017)
My father bought a piece of land in Juquehy and built a pre-fabricated house there.[JA] 父が 海の近くの地を買って プレハブの家を建てたの  ()
What is holding up his suicide?[CN] 沒有人會選黃色的車 Louis C.K. 2017 (2017)
And what would it take?[CN] 根本不該做黃色的車,這樣很傷人 Louis C.K. 2017 (2017)
It's like you're pissing out of the corner of a pillowcase.[CN] 我父親有一隻墨西哥式、天主教徒 一刀未剪、原始、有機的 本、自由奔放的墨西哥老二 Louis C.K. 2017 (2017)
Well, every Saturday morning from now until I eventually get banned from this place,[JA] 出入り禁止になるまで 曜の朝は Sexy Rollercoasters (2017)
Yes?[CN] 母亲的外遇对象 井守 The Mysterious Million Yen Women (2017)
You look over, you see a guy in a tan car with dents all over it and a garbage bag for a window.[CN] 沒有人會選擇黃色 Louis C.K. 2017 (2017)
At that time the hatred I had for your backstabbing mother and Mamoru Doi wiped out everything else from my mind.[JA] あのときは 私を裏切った母さんや 井(どい) 守(まもる)への恨みが もう... Reason (2017)
There is no good reason for killing a person.[CN] 那个时候 对于背叛我的你妈和井守的恨意 已经... Reason (2017)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[つち, tsuchi] Erde, Boden, Grund [Add to Longdo]
のう[どのう, donou] Sandsack [Add to Longdo]
[どじん, dojin] Eingeborener, Ureinwohner [Add to Longdo]
[とさ, tosa] (Stadt und Provinz auf Shikoku) [Add to Longdo]
[どひょう, dohyou] Sandsack, -Ring, Sumoring [Add to Longdo]
[とち, tochi] Land, Boden [Add to Longdo]
[どべい, dobei] Lehmmauer [Add to Longdo]
[どかい, dokai] Erdscholle, Erdklumpen [Add to Longdo]
壇場[どたんば, dotanba] Schafott, letzter_Moment, entscheidender_Moment [Add to Longdo]
[どじょう, dojou] -Erde, -Boden [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top