Search result for

(96 entries)
(0.088 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -国-, *国*.
Longdo Dictionary ภาษาญี่ปุ่น (JP) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
際識字[こくさいしきじ] International Literacy

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[こっかい, kokkai] (n) รัฐสภา
[こくない, kokunai] (n) ภายในประเทศ
[こくみん, kokumin] (n) ประชาชน,ประชากร
[こくりつ, kokuritsu] (n) -แห่งชาติ,
[こくせき, kokuseki] (n) สัญชาติ
語辞典[こくごじてん, kokugojiten] (n) พจนานุกรมภาษาญี่ปุ่น (ญี่ปุ่น-ญี่ปุ่น)
[こくれん, kokuren] (n abbrev) สหประชาชาติ, See also: 際連合
[こくぼう, kokubou] (n) ป้องกันประเทศ
際通貨基金[こくさいつうかききん, kokusaitsuukakikin] (n) กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF = International Monetary Fund)
際連合[こくさいれんごう, kokusairengou] (n) สหประชาชาติ, See also:

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
防省[こくぼうしょう, ] (n) กระทรวงกลาโหม
防省[こくぼうしょう, ] (n) กระทรวงการต่างประเทศ , See also: R. กระทรวง
際法[こくさいほう, ] กฎหมายระหว่างประเทศ
[guowang, (N.) king, chinese, ] (n) พระมหากษัตรย์, พระราชา, กษัตริย์ , See also: S. 皇上, R. 皇上
[こっこ, ] (n) คลังของชาติ
[] สมบัติของชาติ
[くに, kuni, ] (n ) ประเทศ
税局[こくぜいきょく, ] กรมสรรพากร
家経済・社会開発計画[こっかけいざい・しゃかいかいはつけいかく, ] แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
際経済[こくさいけいざい, ] (n ) เศรษฐกิจระหว่างประเทศ

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
[くに, kuni] Thai: ประเทศ English: country
[くにこ, kuniko] Thai: ชื่อผู้หญิงญี่ปุ่น English: Kuniko (fem pn)
[こくさい, kokusai] Thai: นานาชาติ
[こくれん, kokuren] Thai: องค์การสหประชาชาติ English: United Nations(UN)
[こくぶん, kokubun] Thai: วรรณคดีของชาติ English: national literature
[こくがい, kokugai] Thai: นอกประเทศ English: outside the country
[こくじ, kokuji] Thai: อักษรที่ญี่ปุ่นคิดค้นขึ้นเอง ใช้เทียบกับอักษรจีนที่ญี่ปุ่นยืมจากจีนมาใช้ English: native script
[こくじ, kokuji] Thai: อักษรคานะ ฮิรางานะและคาตาคานะ English: kana
[こくじ, kokuji] Thai: อักษรคันจิที่คิดขึ้นเองในภาษาญี่ปุ่น English: kanji made in Japan
[くにぐに, kuniguni] Thai: บรรดาประเทศต่าง ๆ English: countries

Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[国, guó, ㄍㄨㄛˊ] country, nation, state; national
Radical: Decomposition: 囗 (wéi ㄨㄟˊ)  玉 (yù ㄩˋ) 
Etymology: [ideographic] Treasure 玉 within a country's borders 囗

Japanese-English: EDICT Dictionary
(P);邦;國(oK)[くに, kuni] (n) (1) country; (the) state; (2) region; (3) (obs) (See 郡里制) province (of Japan); (4) home (i.e. hometown, home country); (5) (arch) land; earth; (P) [Add to Longdo]
々(P);[くにぐに, kuniguni] (n) countries; (P) [Add to Longdo]
づくり;造り[くにづくり, kunidukuri] (n) nation building [Add to Longdo]
の栄え[くにのさかえ, kuninosakae] (n) prosperity of a country [Add to Longdo]
の本[くにのもと, kuninomoto] (n) national principles; foundation of the country [Add to Longdo]
の誉れ[くにのほまれ, kuninohomare] (n) national glory [Add to Longdo]
を治める[くにをおさめる, kuniwoosameru] (exp,v1) to manage a state; to govern a country [Add to Longdo]
を売る[くにをうる, kuniwouru] (exp,v5r) to betray one's country (to an enemy) [Add to Longdo]
コード[くにコード, kuni ko-do] (n) {comp} country code [Add to Longdo]
[こくい, kokui] (n) national prestige [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[guó, ㄍㄨㄛˊ, / ] country; nation; state; national; surname Guo [Add to Longdo]
中之[guó zhōng zhī guó, ㄍㄨㄛˊ ㄓㄨㄥ ㄓ ㄍㄨㄛˊ, / ] state within a state [Add to Longdo]
事访问[guó shì fǎng wèn, ㄍㄨㄛˊ ㄕˋ ㄈㄤˇ ㄨㄣˋ, 访 / ] state visit [Add to Longdo]
[guó zhài, ㄍㄨㄛˊ ㄓㄞˋ, / ] government debt [Add to Longdo]
[guó nèi, ㄍㄨㄛˊ ㄋㄟˋ, / ] domestic; internal (to a country); civil [Add to Longdo]
内外[guó nèi wài, ㄍㄨㄛˊ ㄋㄟˋ ㄨㄞˋ, / ] domestic and international; at home and abroad [Add to Longdo]
内战争[guó nèi zhàn zhēng, ㄍㄨㄛˊ ㄋㄟˋ ㄓㄢˋ ㄓㄥ, / ] civil war; internal struggle [Add to Longdo]
内生产总值[guó nèi shēng chǎn zǒng zhí, ㄍㄨㄛˊ ㄋㄟˋ ㄕㄥ ㄔㄢˇ ㄗㄨㄥˇ ㄓˊ, / ] gross domestic product (GDP) [Add to Longdo]
内线[guó nèi xiàn, ㄍㄨㄛˊ ㄋㄟˋ ㄒㄧㄢˋ, 线 / ] domestic flight; internal line (air, train, ferry etc) [Add to Longdo]
[guó gòng, ㄍㄨㄛˊ ㄍㄨㄥˋ, / ] the Guomintang and the Chinese communist party [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
What does "resident alien" mean?「居住外人」とは、どういう意味ですか。
Japanese management must learn how to deal with American workers, he said.「日本の経営陣は米の労働者の扱い方を身につけなければいけない」と彼は言った。
After an absence of ten months he returned home.10ヶ月ぶりで彼は帰した。
Suppose there was a worldwide oil shortage in ten years' time. What would happen to the industrialised countries?10年経って、世界に石油が不足すると仮定しよう。工業に何が起こるだろうか。
After 1639 Japan closed the door to foreign cuisine.1639年以降日本は外料理に対して門戸を閉ざした。
Hanson is wrong when he states international economic developments led to great migrations of labour in the seventeenth century.17世紀に際経済論の発展が労働力の大移動を導いたとハンセンが述べているが、これは誤りである。
Between 1820 and 1973, the United States admitted more than 46 million immigrants.1820年から1973年の間に合衆は、4600万以上の移民を受け入れた。
In 1860 Lincoln was elected President of the United States.1860年にリンカーンは合衆の大統領に選ばれた。
In the late eighteenth century, a passport for an American was usually signed by the President of the United States.18世紀の後半には、アメリカ人のパスポートは通常、合衆大統領によって署名されていた。
In 1978 a peace treaty was concluded between Japan and China.1978年に日本と中との間に平和条約が結ばれた。
The year 1980 saw the fastest economic growth in that country.1980年にはそのは最も急速な経済成長をとげた。
By the age of 25, she had lived in five different countries.25歳までに、彼女は五つの異なるで暮らしてきた。

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
He's being interviewed by a famous idol.[JA] 民的アイドルとの対談 Absolute (2017)
No, I don't.[CN] 可以和民偶像对谈 Absolute (2017)
He controlled this country behind the scenes.[JA] このを裏で操ってる Emotions (2017)
When I lose a fight, it bothers me more than anything else in the world bothers me.[CN] 不是跳棋 是际象棋 CounterPunch (2017)
She's a member of a nationally famous girl idol group.[JA] 民的人気アイドルグループの メンバーよ Values (2017)
- You are, like, the big brother.[JA] ミルコ・ウルフ 際ボクシング協会常務 アメリカは ナンバーワンで ミルコ・ウルフ 際ボクシング協会常務 CounterPunch (2017)
And this is just part of my chapter that I'ma always remember.[CN] 这简直像际象棋 CounterPunch (2017)
Especially in this country.[JA] このには 特にね Values (2017)
What whorehouse?[CN] 是当红民偶像团体的成员 Values (2017)
Yeah.[JA] ミルコ・ウルフ 際ボクシング協会常務 CounterPunch (2017)
Golden Glove National Tournament gets you no ranking points. It gets you no international competition. Gets you nothing.[JA] ここで勝っても際大会への 出場権は得られない CounterPunch (2017)
Everyone in the world, we have the impression that USA is the number one nation in everything.[JA] 世界中の人が こう思っている ミルコ・ウルフ 際ボクシング協会常務 ミルコ・ウルフ 際ボクシング協会常務 CounterPunch (2017)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
コード[くにコード, kuni ko-do] country code [Add to Longdo]
際ローミング[こくさいローミング, kokusai ro-mingu] global roaming [Add to Longdo]
際空港[こくさいくうこう, kokusaikuukou] international airport [Add to Longdo]
際書誌[こくさいしょし, kokusaishoshi] international bibliography [Add to Longdo]
際逐次刊行物データシステム[こくさいちくじかんこうぶつデータシステム, kokusaichikujikankoubutsu de-tashisutemu] ISDS [Add to Longdo]
際通話[こくさいつうわ, kokusaitsuuwa] international call [Add to Longdo]
際電気通信連合[こくさいでんきつうしんれんごう, kokusaidenkitsuushinrengou] International Telecommunication Union, ITU [Add to Longdo]
際電気通信連合電気通信標準化セクタ[こくさいでんきつうしんれんごうでんきつうしんひょうじゅんかセクタ, kokusaidenkitsuushinrengoudenkitsuushinhyoujunka sekuta] International Telecommunications Union - Telecommunication Standardization Sector (formerly CCITT), ITU-TS [Add to Longdo]
際電気標準会議[こくさいでんきひょうじゅんかいぎ, kokusaidenkihyoujunkaigi] International Electrotechnical Commission (IEC) [Add to Longdo]
際電信電話諮問委員会[こくさいでんしんでんわしもんいいんかい, kokusaidenshindenwashimon'iinkai] Consultative Committee International for Telegraphy and Telephony, CCITT [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[くに, kuni] -Land [Add to Longdo]
[こっこう, kokkou] diplomatische_Beziehungen [Add to Longdo]
[こっかい, kokkai] Parlament [Add to Longdo]
会議事堂[こっかいぎじどう, kokkaigijidou] Parlamentsgebaeude [Add to Longdo]
[こくさい, kokusai] Staatsschulden, Staatsanleihe [Add to Longdo]
[こくない, kokunai] Inland [Add to Longdo]
分寺[こくぶんじ, kokubunji] (haeufiger Tempelname) [Add to Longdo]
[こくむ, kokumu] Staatsdienst, Staatsgeschaefte [Add to Longdo]
務長官[こくむちょうかん, kokumuchoukan] Staatssekretaer [Add to Longdo]
[こくせい, kokusei] Zustand_eines_Landes, Macht_eines_Landes [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top