Search result for

(64 entries)
(15.3894 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -四-, *四*
Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[し, よん, shi , yon] (n) สี่
[よっつ, yottsu] (n) สี่ชิ้น/อย่าง
[よんじゅう, yonjuu] (n) สี่สิบ
[よっか, yokka] (n) วันที่สี่ของเดือน,สี่วัน
[よじ, yoji] (n) สี่นาฬิกา

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
つん這い[よつんばい, yotsunbai] (n ) ตั้งท่าคลาน (ใช้ทั้งมือ และเท้า)

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
[よっつ, yottsu] Thai: สี่ชิ้น

Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[四, sì, ㄙˋ] four
Radical: Decomposition: 囗 (wéi ㄨㄟˊ)  儿 (ér ㄦˊ) 
Etymology: [ideographic] A child 儿 in a room with four walls 囗

Japanese-English: EDICT Dictionary
(P);4[し(P);よん(P);よ, shi (P); yon (P); yo] (num) four; (P) [Add to Longdo]
つ(P);4つ[よっつ, yottsu] (num) four; (P) [Add to Longdo]
つに組む[よつにくむ, yotsunikumu] (exp,v5m) to come to grapples with [Add to Longdo]
つの緒[よつのお, yotsunoo] (n) (arch) (See 琵琶) 4-stringed biwa (Oriental lute) [Add to Longdo]
つん這い;つんばい[よっつんばい;よつんばい, yottsunbai ; yotsunbai] (n) (crawl) on all fours; on one's hands and feet; falling flat [Add to Longdo]
つ角[よつかど, yotsukado] (n) four corners; crossroads; (P) [Add to Longdo]
つ子[よつご, yotsugo] (n) quadruplets [Add to Longdo]
つ手網[よつであみ, yotsudeami] (n) four-armed scoop net [Add to Longdo]
つ身[よつみ, yotsumi] (n) (1) cross-grips (situation in which each rikishi has an underarm grip on the other) (sumo); (2) kimono made for young children [Add to Longdo]
つ切り[よつぎり, yotsugiri] (n) cutting into four; quarter; photograph size 254mm x 305 mm [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[sì, ㄙˋ, ] four; 4 [Add to Longdo]
一二[sì yī èr, ㄙˋ ㄧ ㄦˋ, ] 12th April; refers to Chiang Kai-shek's coup of 12th April 1927 against the communists in Shanghai [Add to Longdo]
一二事变[sì yī èr shì biàn, ㄙˋ ㄧ ㄦˋ ㄕˋ ㄅㄧㄢˋ, / ] the coup of 12th Mar 1927, an attempt by Chiang Kai-shek to suppress the communists; called 反革命政变|反革命政變 or 慘案|惨案 in PRC literature [Add to Longdo]
一二反革命政变[sì yī èr fǎn gé mìng zhèng biàn, ㄙˋ ㄧ ㄦˋ ㄈㄢˇ ㄍㄜˊ ㄇㄧㄥˋ ㄓㄥˋ ㄅㄧㄢˋ, / ] counterrevolutionary coup of 12th April 1927, Chiang Kai-shek's coup against the communists in Shanghai [Add to Longdo]
一二惨案[sì yī èr cǎn àn, ㄙˋ ㄧ ㄦˋ ㄘㄢˇ ㄢˋ, / ] the massacre of 12th Mar 1927; the Shanghai coup of 12th Mar 1927 by Chiang Kai-shek against the communists [Add to Longdo]
[sì xià, ㄙˋ ㄒㄧㄚˋ, ] everywhere [Add to Longdo]
世同堂[sì shì tóng táng, ㄙˋ ㄕˋ ㄊㄨㄥˊ ㄊㄤˊ, ] Four generations under one roof, novel by 20th century Lao She 老舍 [Add to Longdo]
乙基铅中毒[sì yǐ jī qiān zhōng dú, ㄙˋ ㄧˇ ㄐㄧ ㄑㄧㄢ ㄓㄨㄥ ㄉㄨˊ, / ] tetraethyl lead poisoning [Add to Longdo]
人帮[sì rén bāng, ㄙˋ ㄖㄣˊ ㄅㄤ, / ] Gang of Four: Jiang Qing 江青, Zhang Chunqiao 張春橋, Yao Wenyuan 姚文元, Wang Hongwen 王洪文, who served as scapegoats for the excesses of the cultural revolution [Add to Longdo]
个小时[sì gè xiǎo shí, ㄙˋ ㄍㄜˋ ㄒㄧㄠˇ ㄕˊ, / ] four hours [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Three nurses attended the dying minister night and day.3人の看護婦が六時中瀕死の大臣の看護に当たった。
Einstein has been dead for nearly forty years.アインシュタインが死んでからほぼ十年になる。
He's completely shunned. I'm surprised he's still working here.あんな面楚歌の状態で、彼よく仕事してられるよな。
When the Incas were conquered by the Spanish about four hundred years ago, some of the Incas left Cuzco and went to Machu Picchu in the heart of Peru.インカ族が約百年前にスペイン人に征服されたとき、少数のインカ族がクスコを去ってペルーの中心部にあるマチュピチュに行った。
The rumor spread far and wide.うわさは方八方に広がった。
The party of pilgrims started for Shikoku.お遍路さんの一行は国に向かった。
Could you hold these bags until four this afternoon?この荷物を時まで預かってください。
This book is divided into four parts.この本は部に分かれている。
I see that I am surrounded by hostile faces.これじゃあまるで面楚歌だ。
The plays of Shakespeare fall into four periods.シェイクスピアの劇は期に分かれる。
The steam shovels dug down three stories on one side and four stories on the other side.スチームショベルは片方に三階建て、もう片方に階建てのの地下を掘りました。
You had better not use those four-letter words.そういう文字言葉は使わないほうがいい。

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
- Thursday?[CN] - 星期? An Affair of Love (1999)
April?[CN] 月? A Fork in the Road (2009)
Was his blood running everywhere?[JA] 奴の血が 方に飛び散ったかい? Journey to the West: The Demons Strike Back (2017)
- Four days.[CN] -  The Life and Death of Jeremy Bentham (2009)
$400,000.[CN] 十万元 Four Brothers (2005)
I grew up running on all fours.[JA] 私は つんばいで 走って成長した The Legend of Tarzan (2016)
Four.[CN]  A Nightmare on Elm Street 3: Dream Warriors (1987)
4,000 bushels, my lady.[JA] 千ブッシェルです The Queen's Justice (2017)
Four Fox is down![JA] フォックスはダウンしています! Kong: Skull Island (2017)
Four![CN]  The Physician (2013)
$400[CN] 給我百塊 Kuai le de xiao ji (1990)
Four of them![CN] 瓶酒! Fat Girl (2001)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
角い[しかくい, shikakui] square [Add to Longdo]
捨五入[ししゃごにゅう, shishagonyuu] round off (vs) [Add to Longdo]
捨五入機能[ししゃごにゅうきのう, shishagonyuukinou] round-off function, rounding [Add to Longdo]
則演算[しそくえんざん, shisokuenzan] the four basic arithmetic operators (addition, subtraction, multiplication, division) [Add to Longdo]
辺形格子[しへんけいこうし, shihenkeikoushi] quadrilateral mesh [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
ツ谷[よつや, yotsuya] (Stadtteil_in_Tokio) [Add to Longdo]
[しこく, shikoku] Shikoku, (eine der 4 jap.Hauptinseln) [Add to Longdo]
[しき, shiki] die_vier_Jahreszeiten [Add to Longdo]
[しほう, shihou] die_4_Himmelsrichtungen, alle_Richtungen [Add to Longdo]
畳半[よじょうはん, yojouhan] 4 1, 2 Tatami (Zimmergroesse) [Add to Longdo]
[しし, shishi] Gliedmassen, Extremitaeten [Add to Longdo]
[よすみ, yosumi] die_vier_Ecken [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top